Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Visose su darbo santykiais susijusiose srityse Konkurencijos taryba siekia užtikrinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

Skelbimo Nr.: 46421

Skelbimo data: 2021-02-17

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 13,30

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖ

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. konkurenciją ribojančius susitarimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. konkurencijos teisė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

14. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

15. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

17. Nagrinėja asmenų pareiškimus ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų, atlieka šiuos tyrimus, pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus, rengia tyrimų išvadas bei su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti.

18. Esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.

19. Atlieka ar prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos grupių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose.

20. Pagal padalinio kompetenciją atlieka rinkų tyrimus.

21. Koordinuoja padalinio darbuotojų darbą padalinio vadovo pavestose veiklos srityse ir užduotyse, atsako už padalinio darbuotojų atliekamų darbų kokybę teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, valstybės tarnautojui pavestose padalinio veiklos srityse bei užduotyse.

22. Padalinio kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

23.3. darbo patirtis srityje – 2 metai;

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba - anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

25.2. organizuotumas - 4 lygis;

25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

25.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

25.5. komunikacija - 4 lygis.

26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1. informacijos valdymas - 4 lygis;

26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

27. Profesinė kompetencija:

27.1. KONKURENCIJOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMO IŠMANYMAS KONKURENCIJĄ RIBOJANČIŲ SUSITARIMŲ SRITYJE - 4 lygis.


Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė

Telefonas: 8 5 2717137

El.paštas: migle.noreikaite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

_________

Dokumentai priimami iki 2021 m. kovo 3 d. el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2021 02 18