Skelbimo Nr.: 38329

Skelbimo data: 2018-05-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 
2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-229
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1V-127
redakcija)


NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.    Pareigybės lygis − A.
3.    Pareigybės kategorija − 13.

II.    PASKIRTIS

4.    Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo normų įgyvendinimo bei priežiūros vykdymui, ir kitoms skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III.    VEIKLOS SRITIS

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – klaidinančios, neleistinos lyginamosios reklamos reikalavimų ir kitų nesąžiningos konkurencijos veiksmų bei mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo laikymosi priežiūra.

IV.    SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.    turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2.    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
6.3.    gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.4.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;
6.5.    išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;
6.6.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
6.7.    mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.8.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.9.    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;
6.10.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus; 
6.11.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.    vykdo skyriaus kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
7.2.    atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
7.3.    atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
7.4.    esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
7.5.    esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;
7.6.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus; 
7.7.    dalyvauja atliekant tyrimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
7.8.    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.9.    pagal skyriaus kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių nusižengimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;
7.10.    atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
7.11.    rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus, dėl teisės aktų, susijusių su nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimu, taikymo;
7.12.    skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus;
7.13.    atlieka norminių teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos ribose ekspertizę;
7.14.    skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
7.15.    skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, renginiuose ir kt.;
7.16.    pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
7.17.    skyriaus vedėjui pavedus prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.18.    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
7.19.    atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
7.20.    rengia skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
7.21.    pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;
7.22.    skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
7.23.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos bei skyriaus vedėjo, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas ir pavardė)

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2126557, Agne.Sauliene@kt.gov.lt,

 

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018-06-06) el. būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt (pateikimas prašymas leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas, užpildyta Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija).

 

Atnaujinta: 2018 04 18