Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

…kuris (-i) būtų atsakingas (-a) už informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų, interneto svetainės, kompiuterinės bei programinės įrangos priežiūrą, apsaugos užtikrinimą ir informacinių technologijų pritaikymą atliekant patikrinimus.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;
 4. žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;
 5. būti susipažinusiam su naujausia kompiuterine technika ir kompiuterinių tinklų sistemomis;
 6. išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
 7. mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą;
 8. gebėti diegti kompiuterinių tinklų techninę bei programinę įrangą;
 9. atlikti Microsoft Windows operacinių sistemų, Microsoft Office bei kitos sisteminės programinės įrangos parengimą darbui;
 10. mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
 11. gerai išmanyti programavimo kalbas HTML, PHP, duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL), mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis, išmanyti MS Exchange ir MS SharePoint informacines sistemas;
 12. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, būti pareigingam, darbščiam. sąžiningam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;
 13. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti ir tuo vadovaujantis rengti išvadas, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 14. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B 1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia.

Prašome siųsti išsamų CV el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt
Atrinkti kandidatai bus pakviesti į pokalbį.
Informacija teikiama: Jogailos g. 14 Vilnius., tel. (8 5) 212 6557, el. p. Agne.Sauliene@kt.gov.lt

Skelbimo Nr.: 38657

Skelbimo data: 2018-06-26

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 
2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-51
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 
2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-149
redakcija)

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.    Pareigybės lygis – A.
3.    Pareigybės kategorija – 13.

II.    PASKIRTIS

4.    Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti Skyriaus uždavinius rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose, rengiant ir vertinant teisės norminių aktų projektus, rengiant Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų projektus, vykdant kitų Konkurencijos tarybos nutarimų atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimą.

III.    VEIKLOS SRITIS

5.    Skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV.    SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.    turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2.    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirties konkurencijos teisės srityje;
6.3.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą; 
6.4.    išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
6.5.    būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
6.6.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;
6.7.    būti susipažinusiam su kitomis Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančiomis teisės normomis;
6.8.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
6.9.    gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
6.10.    gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
6.11.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
6.12.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.    pagal Skyriaus kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
7.2.    rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;
7.3.    atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
7.4.    atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
7.5.    atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;
7.6.    atlieka pagal Skyriaus kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir rengia išvadas;
7.7.    pagal Skyriaus kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
7.8.    rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;
7.9.    atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
7.10.    konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Skyriaus kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;
7.11.    pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus dėl konkurencijos politikos formavimo ir įgyvendinimo priemonių, bei dėl su tuo ir su Konkurencijos tarybos veikla susijusių kitų teisės aktų ir jų projektų rengimo ir tobulinimo;
7.12.    nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
7.13.    Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;
7.14.    rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
7.15.    Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pagal skyriaus kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;
7.16.    rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitą;
7.17.    prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;
7.18.    prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
7.19.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2126557, Agne.Sauliene@kt.gov.lt,

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018-07-17) el. būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt (pateikimas prašymas leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas, užpildyta Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija).

 

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2018 07 02