…kuris (-i) būtų atsakingas (-a) už informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų, interneto svetainės, kompiuterinės bei programinės įrangos priežiūrą, apsaugos užtikrinimą ir informacinių technologijų pritaikymą atliekant patikrinimus.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;
 4. žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;
 5. būti susipažinusiam su naujausia kompiuterine technika ir kompiuterinių tinklų sistemomis;
 6. išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
 7. mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą;
 8. gebėti diegti kompiuterinių tinklų techninę bei programinę įrangą;
 9. atlikti Microsoft Windows operacinių sistemų, Microsoft Office bei kitos sisteminės programinės įrangos parengimą darbui;
 10. mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
 11. gerai išmanyti programavimo kalbas HTML, PHP, duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL), mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis, išmanyti MS Exchange ir MS SharePoint informacines sistemas;
 12. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, būti pareigingam, darbščiam. sąžiningam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;
 13. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti ir tuo vadovaujantis rengti išvadas, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 14. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B 1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia.

Prašome siųsti išsamų CV el. paštu Rima.Kaulenaite@kt.gov.lt iki 2018 m. kovo 6 d.
Atrinkti kandidatai bus pakviesti į pokalbį.
Informacija teikiama: Jogailos g. 14 Vilnius., tel. (8 5) 2614728, el. p. Rima.Kaulenaite@kt.gov.lt

Konkursas Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 13 kategorijos pareigoms užimti.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus susitarimus reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti patirties konkurencijos teisės srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
 3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
 4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
 5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas konkurencijos teisės srityje;
 6. gebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
 9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

Prašymus prašome teikti Valstybės tarnybos portale iki 2018 m. vasario 15 d.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia.

Atnaujinta: 2018 01 23