Ieškome teisininko (-ės)

Konkursas Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 13 kategorijos pareigoms užimti.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus susitarimus reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

Specialieji reikalavimai:

  1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti patirties konkurencijos teisės srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
  3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas konkurencijos teisės srityje;
  6. gebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

Prašymus prašome teikti Valstybės tarnybos portale iki 2018 m. vasario 15 d.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia.

Atnaujinta: 2018 02 05