Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL PROCEDŪROS NAGRINĖJANT PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ AKCINEI BENDROVEI „AXIS INDUSTRIES“ ĮSIGYJANT IKI 100 PROC. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ AKCIJŲ NUTRAUKIMO

  • 2014 02 04
  • Nutarimo Nr.: 1S-14/2014
  • Paskelbimo data: 2014 02 05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2014 m. vasario 4 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl procedūros nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją akcinei bendrovei „Axis Industries“ (toliau – AB „Axis Industries“) įsigyjant iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(1) 2013 m. lapkričio 14 d. Konkurencijos taryba gavo AB „Axis Industries“ pranešimą apie koncentraciją AB „Axis Industries“ įsigyjant iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų (toliau – Pranešimas apie koncentraciją). Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas buvo pratęstas 2013 m. gruodžio 12 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-174.
(2) Pranešime apie koncentraciją buvo pateikta dalis informacijos apie įsigyjamą ūkio subjektą UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ ir su juo susijusius asmenis, taip pat buvo nurodytas UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ atstovas, pateikti jo įgaliojimai, suteikiantys teisę teikti informaciją Konkurencijos tarybai. Pranešime apie koncentraciją pažymėta, jog informaciją apie UAB „ELGAMA ELEKTRONIKA“ ir UAB „ELGAMA SISTEMOS“ pardavimus pateiks UAB „ELGAMA GRUPĖ“ atstovas, kuomet Konkurencijos taryba kreipsis į jį tiesiogiai.
(3) 2013 m. lapkričio 21 d. Konkurencijos taryba raštu kreipėsi į Pranešime apie koncentraciją nurodytą UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ įgaliotą atstovą, prašydama pateikti Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimui reikalingą informaciją.
(4) 2013 m. gruodžio 6 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ raštą, kuriame buvo nurodyta, jog derybos tarp UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupės, kuriems priklauso UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų dalis, sudaranti daugiau kaip 2/3 įstatinio kapitalo (toliau - UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė), ir AB „Axis Industries“ nevyksta. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ rašte buvo nurodyta, kad 2013 m. liepos 16 d. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė pateikė AB „Axis Industries“ pasiūlymą pradėti derybas dėl UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų pardavimo sutarties sudarymo (toliau – 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymas), taip reaguodama į AB „Axis Industries“ 2013 m. gegužės 24 d. pasiūlymą pavieniams akcininkams iš jų įsigyti UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų. AB „Axis Industries“ apie sprendimą pradėti derybas dėl sutarties sudarymo turėjo informuoti pasiūlyme nurodytą UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupės įgaliotą atstovą. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė nurodė, kad AB „Axis Industries“ sprendimo pradėti derybas dėl sutarties sudarymo nepateikė, todėl UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė suprato, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.174 straipsnio nuostatomis pasiūlymas pradėti derybas yra atmestas.
(5) 2013 m. gruodžio 10 d. raštu Konkurencijos taryba informavoabejonių, jog tarp AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupės egzistuoja aiškūs ketinimai sudaryti UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų įsigijimo sandorį ir paprašė pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog pasiūlymai dėl UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų įsigijimo sandorio sudarymo yra galiojantys, arba kitą informaciją, patvirtinančią šalių ketinimus sudaryti UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų įsigijimo sandorį. AB „Axis Industries“ buvo informuota, jog jeigu nurodyti duomenys Konkurencijos tarybai nebus pateikti, bus svarstomas klausimas dėl AB „Axis Industries“ Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūros nutraukimo.
(6) 2013 m. gruodžio 13 d. Konkurencijos taryba gavo AB „Axis Industries“ raštą, kuriuo yra tvirtinama, kad AB „Axis Industries“ derybų su UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkais pagal 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymą nenutraukė, kadangi 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymas yra neterminuotas.
(7) 2014 m. sausio 3 d. Konkurencijos tarybai buvo pateiktas UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ raštas, kuriame buvo nurodyta, kad UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė 2013 m. gruodžio 30 d. raštu nustatė AB „Axis Industries“ galutinio atsakymo į 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymą pateikimo terminą, kuris baigiasi 2014 m. sausio 7 d.
(8) 2014 m. sausio 13 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ raštą, kuriame buvo nurodyta, kad AB „Axis Industries“ atsakymo per nustatytą terminą nepateikė, todėl laikoma, kad 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymo galiojimo laikas baigėsi ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė neketina derėtis su AB „Axis Industries“ dėl įmonės akcijų dalies, sudarančios daugiau kaip 2/3 įstatinio kapitalo, pardavimo pagal šio pasiūlymo sąlygas.
(9) 2014 m. sausio 15 d. Konkurencijos tarybai buvo pateiktas AB „Axis Industries“ raštas, kuriame buvo patvirtinta, kad AB „Axis Industries“ nepateikė UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ atsakymo dėl 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymo.
(10) 2014 m. sausio 15 d. AB „Axis Industries“ rašte taip pat buvo nurodyta, kad tarp AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų, kuriems priklauso 31,5 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖS“ akcijų, yra aiškūs ketinimai sudaryti 31,5 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖS“ akcijų pirkimo – pardavimo sandorį, todėl AB „Axis Industries“ prašo Konkurencijos tarybos toliau nagrinėti pranešimą apie koncentraciją.Paminėtina, kad2013 m. gruodžio 13 d. Konkurencijos taryboje taip pat buvo gautasUAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų, kuriems priklauso 31,5 proc. įmonės įstatinio kapitalo, raštiškas patvirtinimas apie tai, jog šie akcininkai turi ketinimą parduoti jiems priklausančias UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijas AB „Axis Industries“.
(11) 2014 m. sausio 17 d. Konkurencijos taryboje buvo gautas AB „Axis Industries“ atsakymas į Konkurencijos tarybos 2014 m. sausio 16 d. paklausimą, ar 31,5 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų suteiktų AB „Axis Industries“ šios įmonės kontrolę. Atsakyme AB „Axis Industries“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad AB „Axis Industries“, įsigijusi UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ 31,5 proc. akcijų, įgytų UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ kontrolę, tačiau nurodė, kad UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų dalies, sudarančios 31,5 proc. įstatinio kapitalo, įsigijimas būtų tik pirmasis veiksmas siekiant įsigyti 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų ir, jį sudariusi, AB „Axis Industries“ iš pavienių fizinių asmenų atskirais sandoriais ketina supirkti iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų.
(12) AB „Axis Industries“ Konkurencijos tarybai nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų, kad nuo 2014 m. sausio 7 d., kada baigėsi atsakymo į 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymą pateikimo terminas, AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkai (ar jų dalis) turėtų aiškius ketinimus sudaryti UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų pirkimo – pardavimo sandorį (-ius), kuriais AB „Axis Industries“ įsigytų iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų ir, atitinkamai, jos kontrolę.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(13) Pagal Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, pranešimą apie koncentraciją yra privaloma prateikti bei sandorio vykdymui gauti Konkurencijos tarybos leidimą jeigu sandoris yra laikytinas koncentracija. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje pateikiama koncentracijos sąvoka, kurios 2 punkte yra numatyta, kad koncentracija laikomas kontrolės įgijimas, kuris gali būti įgyvendinamas įsigyjant akcijas ar kitu būdu.
(14) Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. Pranešimas apie koncentraciją pateikiamas po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Pranešimas apie koncentraciją gali būti pateiktas ir turint aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą siūlymą supirkti akcijas.
(15) Nagrinėjamu atveju tiek iš AB „Axis Industries“, tiek iš UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ pateiktų duomenų yra matyti, jog AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkai bendravo dėl UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų pardavimo.
(16) Iš turimų duomenų taip pat yra matyti, kad derybos tarp AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupės, kuriai priklauso akcijų dalis, sudaranti daugiau kaip 2/3 įstatinio kapitalo, yra nutrūkusios[1] ir nėra duomenų, kad derybos būtų atnaujintos.
(17) Tuo tarpu UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkai, kuriems priklauso akcijų dalis, sudaranti mažiau kaip 1/3 įstatinio kapitalo, ir AB „Axis Industries“ turi aiškius ketinimus sudaryti akcijų pirkimo pardavimo sandorį, tačiau Konkurencijos tarybai nėra pateikta įrodymų, kurie pagrįstų, kad tokios akcijų dalies įsigijimas suteiktų UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ kontrolės teises.
(18) Pažymėtina, kad nors AB „Axis Industries“ teigia, kad iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų įsigijimas bus vykdomas etapais, tačiau AB „Axis Industries“ Konkurencijos tarybai nepateikė įrodymų, kurie parodytų jog UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkai etapais ketina parduoti iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų AB „Axis Industries“.
(19) Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Konkurencijos tarybai pateiktame Pranešime apie koncentraciją nėra duomenų, kurie pagrįstų, kad AB „Axis Industries“ ir UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkai (ar jų dalis) turi aiškius ketinimus sudaryti UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų pirkimo – pardavimo sandorį (-ius), kuriais AB „Axis Industries“ įgytų UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ kontrolę, todėl pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra nutrauktina.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 7 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti pranešimo apie koncentraciją akcinei bendrovei „Axis Industries“ įsigyjant iki 100 proc. UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcijų nagrinėjimo procedūrą.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas


[1] Paskutinis derybų dokumentas, kurį ši UAB „ELGAMOS GRUPĖ“ akcininkų grupė pateikė AB „Axis Industries“, buvo 2013 m. liepos 16 d. pasiūlymas, kurio galiojimo terminas baigėsi 2014 m. sausio 7 d.,  AB „Axis Industries“ nepateikus atsakymo į šį pasiūlymą per nustatytą terminą.