Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „BAUER VERTRIEB“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

  • 1999 12 02
  • Nutarimo Nr.: 12
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant UAB „Bauer Vertrieb“ direktoriui V.Mičiūnui ir įgaliotam atstovui advokatui K.Stungiui,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Rimkui, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjoi klausimą dėl Dėl UAB „Bauer Vertrieb“ veiksmų, pažeidžiančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (toliau – konkurencijos įstatymą).
Konkurencijos taryba nustatė:
Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba (toliau -VKVTGT) pagal gautus vartotojų pareiškimus vykdė tyrimą dėl UAB „Bauer Vertrieb“ veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms. Tyrimas pradėtas vadovaujantis VKVTGT direktoriaus 1998 11 02 įsakymu Nr.68.Vykdant šį tyrimą, VKVTGT 1998 11 24 raštu Nr.05-01-1232 kreipėsi į UAB „Bauer Vertrieb“ ir prašė iki 1998 12 04 pateikti šiuos tyrimui reikalingus dokumentus ir informaciją: įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas; „Bauer“ patalynės ir kitų tekstilės gaminių įmonės standartų kopijas bei šių gaminių higieninių pažymėjimų, išduotų LR Sveikatos apsaugos ministerijos kopijas; nuo kada įmonė prekiauja aukščiau paminėtomis prekėmis, kiek jų realizuota 1997 ir 1998 metais atskirai pagal kiekvieną gaminį vienetais ir pinigine išraiška; įmonės bendrąsias įplaukas; paaiškinimus, kodėl vartotojams suteikiama klaidinanti informacija.
1998 12 08 UAB „Bauer Vertrieb“ raštu paprašė pratęsti dokumentų ir informacijos pateikimo laiką. VKVTGT 1998 12 08 raštu Nr.05-01-1284 sutiko dokumentų ir informacijos pateikimo laiką pratęsti iki 1998 12 14. Iš bendrovės 1998 12 21 buvo gautas raštas ir buvo pateikta įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos centro higieninių pažymėjimų kopijos. Kiti prašyti dokumentai ir informacija nebuvo pateikti ir vėl buvo prašoma pratęsti pateikimo laiką. 1998 12 29 iš UAB „Bauer Vertrieb“ gautame rašte aiškinama, kad metų pabaigoje įmonė turi daug skubaus darbo: keičiama sena ir neefektyviai veikusi kompiuterinė įranga, Vilniaus teritorinės muitinės komisija vykdo bendrovės patikrinimą ir reikia pateikti įvairius duomenis. Patikrinimo pabaiga numatyta 1999 02 07, todėl bendrovė prašo pratęsti dokumentų ir informacijos pateikimą iki 1999 02 07. Kaip posėdžio metu teigė klausimą pristatęs Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnas V.Rimkus, po 1999 02 07 buvo daug kartų skambinta įmonės direktoriui V.Mičiūnui ir teirautasi, kada Tarnybai bus pateikti tyrimui reikalingi dokumentai ir informacija. 1999 03 08 iš „Bauer Vertrieb“ gautas raštas, prie kurio pakartotinai pridėti įmonės registravimo pažymėjimų, įstatų, higieninių pažymėjimų kopijos. Papildomai pateikta tik įmonės standartai antklodėms, pagalvėms, paklotams, liemenėms ir chalatams.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Bauer Vertrieb“ direktorius V.Mičiūnas teigė, kad tyrimui reikalinga informacija buvo nepateikta todėl, kad įmonė nebuvo tikra ar jos pateikta konfidenciali informacija, t.y. komercinės paslaptys bus išsaugotos.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs įmonės įgaliotas atstovas advokatas K.Stungys prašė atsisakyti taikyti sankcijas, nesant įstatymu numatyto pagrindo. Atstovo nuomone, vadovaujantis naujuoju Konkurencijos įstatymu (1999m. kovo 23d. Nr. VIII-1099) Konkurencijos tarybai nesuteikta teisė vertinti tyrimą, atliktą vartotojų teisių gynimo tikslu, ir jo metu padarytus pažeidimus, nes toks vertinimas išeitų už Konkurencijos tarybos kompetencijos ribų. Atstovo nuomone, naujajame Konkurencijos įstatyme atsisakius tiesioginio vartotojų teisių gynimo, tyrimas ir su juo susiję neįvykdyti reikalavimai, neteko teisinio pagrindo, todėl tyrimas negalėjo būti tęsiamas ir baigtas. Pagal LR Konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo 2 str., Konkurencijos taryba yra Konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijos, nurodytos senajame Konkurencijos įstatyme, turto, teisių ir pareigų perėmėja, o tai reiškia, kad teisės ir pareigos perimamos tik naujojo Konkurencijos įstatymo reguliuojamų santykių ribose.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Vadovaujantis. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 8 straipsnio 4 dalimi, VKVTGT turi teisę gauti iš ūkio subjektų reikalingą informaciją, visus dokumentus, rodančius ūkinę ir finansinę veiklą, reikalingus Konkurencijos įstatyme numatytoms funkcijoms vykdyti. VKVTGT vykdydama tyrimą dėl UAB „Bauer Vertrieb“ veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 7 straipsnio 2 punkto nuostatoms, raštu kreipėsi į UAB „Bauer Vertrieb“ ir prašė iki nustatytos datos pateikti tyrimui reikalingus dokumentus ir informaciją. Tačiau UAB „Bauer Vertrieb“ iki šiol nepateikė Konkurencijos tarnybai informacijos nuo kada įmonė prekiauja nurodytomis prekėmis, kiek įmonė realizavo šių prekių 1997 m. ir 1998 m. ir kokios įmonės bendrosios pajamos. Nežinant šios informacijos nebuvo galima užbaigti VKVTGT tyrimo dėl galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų. UAB „Bauer Vertrieb“ nepateikdama tyrimui reikalingos informacijos pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymą.
Įsigaliojus naujam. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui (1999m. kovo 23d Nr.VIII-1099) nebuvo pagrindo nutraukti tyrimą dėl UAB „Bauer Vertrieb“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo (1999m. kovo 23d. Nr. VIII-1100) 2 straipsniu, Konkurencijos taryba yra VKVTGT turto teisių ir pareigų perėmėja. Konkurencijos tarybos kompetencija atliekant tyrimus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nebuvo apribota. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymo 1 straipsnis nurodo, kad Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas lieka galioti iki Lietuvos Respublikos įstatymo, reglamentuojančio klaidinančios reklamos naudojimą, įsigaliojimo. Be to, Konkurencijos įstatymo (1999m. kovo 23d Nr.VIII-1099) 17 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tais atvejais, jei šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų interesus.
Konkurencijos įstatymas (1999m. kovo 23d Nr.VIII-1099), kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 26 straipsnio 6 dalyje, taip pat neatleidžia ūkio subjektų nuo pareigos teikti Konkurencijos tarybai reikalingą informaciją. Tačiau Konkurencijos įstatymas Nr. I-2878 ir Nr. VIII-1099 numato skirtingų dydžių pinigines baudas už tokius įstatymo pažeidimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai po teisės pažeidimo yra priimami teisės aktai, švelninantys arba panaikinantys atsakomybę už teisės pažeidimą – jie galioja atgal, t.y. taikomi ir prieš šių aktų išleidimą padarytiems teisės pažeidimams. Todėl, taikant sankcijas UAB „Bauer Vertrieb“ už konkurencijos įstatymo (Nr. I-2878) pažeidimus pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktą, turi būti atsižvelgta į Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. VIII-1099) 41 straipsnyje numatytus baudų dydžius.
Vadovaudamasi. Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr.I-2878) 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Konkurencijos įstatymo (1999m. kovo 23d. Nr.VIII-1099) 41 straipsnio 3 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Už nurodymų pateikti tyrimui reikalingą informaciją nevykdymą, skirti UAB „Bauer Vertrieb“ 8000 Lt piniginę baudą.
 
Konkurencijos Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas