Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ – BAUDOS LIETUVOS KOMUNIKACIJŲ AGENTŪRŲ ASOCIACIJAI IR JOS NARĖMS

2009 06 04

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugas teikiančių 25 uždarųjų akcinių bendrovių bei jas vienijančios Lietuvos komunikacijų agentūrų asociacijos (KOMAA) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio (draudžiami susitarimai) reikalavimams. Atsižvelgusi į atlikto tyrimo išvadas ir įvertinusi pažeidimu įtartų ūkio subjektų pateiktus argumentus, Konkurencijos taryba KOMAA ir jos narių veiksmus, derinant ir taikant konkursinį mokestį, kurį turėjo mokėti įmonės, skelbusios konkursus reklamos ir žiniasklaidos paslaugoms pirkti, pripažino Konkurencijos įstatymo pažeidimu ir skyrė už tai numatytas sankcijas.

Skirtos tokios baudos: Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai (KOMAA)- 2 500 Lt, UAB „Adell reklama“ – 120 300 Lt, UAB „AGE reklama“ – 54 900 Lt, UAB „Aukštaitijos reklama“ – 11 100 Lt, UAB „Baltic FCB“ – 226 100 Lt, UAB „Carat“ 176 800 Lt, UAB „Creative Media Services“- 307 100 Lt, UAB „DDB Vilnius“ -  190 400 Lt, UAB „Euro RSCG MIA“- 46 100 Lt, UAB „Inorek & GREY“ – 46 800 Lt, UAB „Kredo R“ – 25 400 Lt, UAB „Leo Burnett Vilnius“ – 7 500 Lt, UAB „Media Bridge Vilnius“ & CO – 88 900 Lt, UAB „Media House“ – 481 000 Lt, UAB „Mediapool“ – 188 500 Lt, UAB „Milk Agency“ - 60 600 Lt, UAB „MPG Lietuva“ – 150 500 Lt, UAB „Not Perfect“ – 134 500 Lt, UAB „Omnicom Media Group“- 164 300 Lt, UAB „Reklamos vizija“ – 22 500 Lt, UAB „SAN Vilnius“ – 29 200 Lt, UAB „Star Communications Worldwide“- 26 700 Lt, UAB „Tarela“ – 76 600 Lt, UAB „VIA media“ – 276 300 Lt, UAB „Videvita Vilnius“ – 60 300 Lt ir UAB „VRS grupė“ – 417 200 Lt. Bendra ūkio subjektams skirta baudų suma sudaro 3,4 mln. litų. KOMAA ir pažeidimą įvykdžiusias bendroves Konkurencijos taryba taip pat įpareigojo nutraukti nurodytą pažeidimą, jeigu jis iki šiol nėra nutrauktas.

Tyrimas buvo pradėtas 2008 m. vasarį Konkurencijos tarybos iniciatyva, siekiant išanalizuoti ūkio subjektų veiklą, susijusią su reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų teikimu Lietuvos Respublikoje. Visapusiškai įvertinusi atlikto tyrimo išvadas Konkurencijos taryba konstatavo, kad KOMAA, vienijančios atitinkama veikla užsiimančius ūkio subjektus, narių bendras susitarimas (vykusiuose susirinkimuose) dėl konkursinio fiksuoto (3000 Lt plius PVM) mokesčio galėjo riboti konkurenciją tarp trylikos didžiausių reklamos paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje, devynių didžiausių žiniasklaidos planavimo veikla užsiimančių agentūrų, taip pat ir tarp trijų stambių abiejų rūšių paslaugas teikiančių agentūrų. Nustatyta, kad 2003 m. KOMAA nustatė dalyvavimo konkurse mokestį reklamos agentūroms, o nuo 2004 m. dėl tokio mokesčio taikymo susitarė ir žiniasklaidos planavimo paslaugas teikiančios agentūros. Fiksuotą konkursinį mokestį turėdavo sumokėti konkurso dėl reklamos ar žiniasklaidos planavimo paslaugų pirkimo organizatoriai. Buvo nustatyta, kad KOMAA ir bendrovės, esančios ar buvusios šios asociacijos narėmis, tirtu laikotarpiu derino savo dalyvavimą konkursuose bei konkursinio mokesčio taikymą juose. Tais atvejais, kai konkurso organizatorius nesutikdavo sumokėti prašomo konkurso mokesčio, KOMAA tarpininkaujant bei derinant savo narių veiksmus buvo siekiama priversti konkurso organizatorių sumokėti nustatytą mokestį. KOMAA ragino savo narius laikytis vieningai ir nurodyti konkursų organizatoriams, kad KOMAA nariai konkurse gali dalyvauti tik laikydamiesi nustatytos tvarkos ir taikydami konkurso mokestį. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad toks mokestis galėjo veikti kaip orientyras kitoms tokia veikla užsiimančioms bendrovėms. Konkursinis mokestis buvo įvestas ir taikomas įvairaus pobūdžio konkursams dėl reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų. Svarbu ir tai, kad ir bendrovės, KOMAA narėmis tapusios jau po susitarimo taikyti konkurso mokestį sudarymo, nepareikšdavo savo nepritarimo konkretiems asociacijos sprendimams.

Konkurencijos esmė yra tai, kad kiekvienas ūkio subjektas nepriklausomai apsisprendžia dėl savo elgesio atitinkamoje rinkoje. Kainos laikytinos viena iš svarbiausių konkuravimo sąlygų, todėl bet kokie sprendimai dėl jų taip pat turėtų būti priimami savarankiškai. Šiuo atveju akivaizdu, kad nurodytos bendrovės - konkurentės dviejose atitinkamose rinkose bei jų įkurta asociacija tarpusavyje bendravo konkursinio mokesčio klausimais bei asociacijos valdybos susirinkimų metu ir visuotinių susirinkimų metu nustatė konkurso mokestį, todėl sprendimai dėl konkursinio mokesčio negalėjo bendrovių būti priimami savarankiškai. Be to, nustatytas 3000 Lt konkurso mokestis taikomas visų tipų, masto, trukmės ir bet kokio biudžeto konkursams dėl reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų, nepriklausomai nuo bendrovių patirtų konkursinių pasiūlymų paruošimo sąnaudų. Remdamasi šiomis ir kitomis svarbiomis aplinkybėmis, Konkurencijos taryba konstatavo, kad KOMAA narės, atitinkamų reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų rinkų Lietuvos Respublikoje konkurentės, tiesiogiai nustatė konkurso mokestį, siekdamos suvienodinti dalyvavimo konkursuose lygį, o tai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis nurodo, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ir pardavimo sąlygas.

Priėmusi nutarimą, Konkurencijos taryba jokiu būdu neteigia, kad apskritai draudžiama prašyti iš konkurso organizatorių atlyginimo už parengtą pasiūlymą. Ūkio subjektai turi teisę saugoti savo sukurtą intelektinį produktą ir neprivalo pateikti jo neatlygintinai, tačiau tai nereiškia, kad ūkio subjektai turi teisę derinti savo veiksmus dėl konkursinio mokesčio nustatymo.

Konstatavusi Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir skirdama baudas Konkurencijos taryba atsižvelgė į kai kurias atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Buvo atsižvelgta į kiekvienos iš bendrovių veiksmų, sudariusių pažeidimą, trukmę. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad šiuo atveju konkurentai atitinkamose rinkose susitarė (o KOMAA organizavo tokį susitarimą ir prižiūrėjo jo laikymąsi) ne dėl galutinės teikiamų reklamos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų kainos, bet dėl konkursams teikiamų pasiūlymų, t.y. dėl tam tikros paslaugų dalies, kainos. Nustatytas baudos dydis sudaro 1 proc. šių ūkio subjektų bendrųjų metinių pajamų 2007 m. Kai kurioms bendrovėms dėl pritaikytų lengvinančių aplinkybių skirtina bauda sumažinta 10 proc. Atsižvelgusi į susiklosčiusią sudėtingą ekonominę situaciją, taip pat vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo skiriant baudas principais, skirtinos baudos dydį, nustatytą už pažeidimo pavojingumą ir trukmę, Konkurencijos taryba visiems pažeidimą padariusiems ūkio subjektams papildomai sumažino 10 proc.

Atstovė viešiesiems ryšiams