Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės (toliau − Grupė) patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo normų įgyvendinimo bei priežiūros vykdymui, ir kitoms Grupės kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – klaidinančios, neleistinos lyginamosios reklamos reikalavimų ir kitų nesąžiningos konkurencijos veiksmų bei mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;

4.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;

4.5. išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;

4.7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.8. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;

4.9. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;

4.11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.12. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą veiklą, atlikti pavedimus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vykdo Grupės kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;

5.2. atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;

5.3. atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;

5.4. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;

5.5. esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;

5.6. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

5.7. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Grupės kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų padalinių atliekamuose tyrimuose;

5.8. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.9. pagal Grupės kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių nusižengimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;

5.10. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

5.11. atlieka Grupėje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;

5.12. padeda Grupės darbuotojams atlikti tyrimus, kitų Grupės kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;

5.13. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus dėl teisės aktų, susijusių su nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, taikymo;

5.14. Grupės vadovui pavedus, rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencija, projektus;

5.15. atlieka norminių teisės aktų projektų Grupės kompetencijos ribose ekspertizę;

5.16. Grupės vadovui pavedus, rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.17. Grupės vadovui pavedus, pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, renginiuose ir kt.;

5.18. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.19. Grupės vadovui pavedus, prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

5.20. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.21. teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.22. atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

5.23. rengia Grupės bendrą metinę ataskaitą;

5.24. pagal Grupės kompetenciją konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

5.25. Grupės vadovui pavedus, atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;

5.26. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos bei Grupės vadovo, pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.