Pareigybės aprašymas

1.    turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
3.    išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą ir finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, dokumentų tvarkymo bei dokumentų rengimo taisykles;
4.    mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau - VBAMS) NAVISION Financials, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS), darbo užmokesčio Stekas-Alga programa bei pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
5.    sugebėti vadovauti kolektyvui, savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, numatyti prioritetus;
6.    sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus.

1.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, rengia biudžeto išlaidų sąmatos projektus bei derina juos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija);
2.    organizuoja iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos techninės paramos lėšų Konkurencijos tarybos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą ir teikia jų projektus Konkurencijos tarybos pirmininkui tvirtinimui, siekiant užtikrinti tinkamą Konkurencijos tarybos asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
3.    organizuoja Konkurencijos tarybos apskaitos politikos reikalavimų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos techninės paramos ir kitų, Konkurencijos tarybos teisėtai disponuojamų lėšų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą;
4.    rengia Konkurencijos tarybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinius ir teikia juos Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.    užtikrina Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių bei eliminavimo duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą, atlieka VSAKIS tvirtintojo funkcijas;
6.    vykdo išankstinę finansų kontrolę – tikrina numatomų vykdyti ūkinių – finansinių operacijų atitikimą skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją;
7.    atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas, siekiant užtikrinti ūkinių – finansinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
8.    kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Konkurencijos tarybos materialiniai ir finansiniai ištekliai;
9.    užtikrina darbo užmokesčio darbuotojams bei kitų išmokų apskaičiavimą ir pervedimą laiku į jų sąskaitas banke, taip pat Gyventojų pajamų mokesčio, įvairių įmokų į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašų, kitų mokesčių apskaičiavimą ir pervedimą;
10.    užtikrina mokėjimo paraiškų dėl biudžetinių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų gavimo, naudojantis VBAMS;
11.    užtikrina Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimų naudojant VBAMS  parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai;
12.    užtikrina operacijų, susijusių su valstybės iždu, naudojantis VBAMS, vykdymą;
13.    užtikrina programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijų VBAMS priemonėmis atlikimą;
14.    užtikrina pažymų apie Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gautą darbo užmokestį darbuotojams asmeniškai prašant parengimą, nustatytos informacijos apie darbo užmokestį paskelbimą Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;
15.    užtikrina ataskaitų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka parengimą ir pateikimą;
16.    užtikrina inventorizacijos komisijos narių instruktavimą inventorizacijos atlikimo klausimais;
17.    teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos tobulinimo;
18.    organizuoja skyriaus dokumentų valdymą pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei Archyvų departamento Dokumentų rengimo taisyklių ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
19.    organizuoja, vadovauja skyriaus darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų;
20.    užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų skyriaus valstybės tarnautojams ir/ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
21.    atsako už skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
22.    teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;
23.    pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
24.    pagal kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
25.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.