Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnį kaip trijų metų darbo stažą finansų ar buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
3.    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų administravimo srityje;
4.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis ir specialią buhalterinės apskaitos programa „Stekas-alga“;
5.    gebėti naudotis bei tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (toliau – VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS);
6.    gerai išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, kapitalo investicijų planavimą, Europos sąjungos finansinės paramos apskaitos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius, darbo apmokėjimą, dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
7.    gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti turimą informaciją;
8.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.

1.    tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, aiškiai atskirą nuo bendros įstaigos apskaitos, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, teikia duomenis ir informaciją rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas;
2.    rengia (derina), tvirtina Projektų lėšoms gauti numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus, teikia juos paramos taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka;
3.    laiku ir tinkamai vykdo atsiskaitymų operacijas su banku, valstybės iždu, tiekėjais, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo Valdybos fondu, kitomis institucijomis, taip pat operacijas užsienio valiuta, tvarko gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą;
4.    laiku fiksuoja operacijas, buhalterinės apskaitos dokumentuose, nustato, ar vykdomos operacijos teisėtos, ar jų dokumentai tinkamai parengti, ar pakaks patvirtintų asignavimų, kontroliuoja išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą Projektų dokumentams, duomenų teisingumą, užtikrina Projektų finansinės informacijos tikslumą, duomenų atsekamumą;
5.    teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui mokėjimo paraiškas dėl lėšų gavimo ir vykdo kitas operacijas, susijusias su VBAM sistemos funkcionalumu;
6.    rengia ir pateikia Finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus, naudojant VBAM sistema;
7.    atlieka programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas VBAM sistemoje – įtraukia į sistemą patvirtintų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal programas, funkcines, ekonomines klasifikacijas;
8.    apskaito Konkurencijos tarybos ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą;
9.    apskaito savivaldybėms perduotų specialiųjų tikslinės dotacijos lėšų apskaitą;
10.    pildo Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei eliminavimo duomenis ir teikia juos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
11.    teikia informaciją tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės rinkinių sudarymui;
12.    sudaro metines, mėnesines, ketvirtines Konkurencijos tarybos biudžeto, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir apskaitos registrus, atlieka finansavimo analizę, teikia analizės išvadas skyriaus vedėjui;
13.    dalyvauja Konkurencijos tarybos  sudaromų inventorizacijos ir kitų komisijų darbe.
14.    kaupia, sistemina ir analizuoja buhalterinės apskaitos informaciją, teikia išvadas bei skaičiavimus strateginio plano bei išlaidų sąmatos projektams;
15.    teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Konkurencijos tarybai skirtų asignavimų taupaus naudojimo bei buhalterinės apskaitos klausimais;
16.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Finansų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.