Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
2.    turėti darbo patirties finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
3.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis ir specialia buhalterinės apskaitos programa „Stekas-alga“;
4.    mokėti naudotis ir tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), elektronine deklaravimo sistema (EDS);
5.    išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius, darbo apmokėjimą, dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
6.    sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
7.    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti turimą informaciją, siekiant užtikrinti Konkurencijos tarybos finansinės politikos veiksmingumą;
8.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.

1.    kiekvieną mėnesį pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja Konkurencijos tarybos valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kitas išmokas, naudojant kompiuterinę programą „Stekas-alga“, laiku perveda atlyginimus į darbuotojų asmenines sąskaitas banke, Gyventojų pajamų mokestį, įvairias įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus ir kitus mokesčius;
2.    kiekvieną mėnesį, naudojant kompiuterinę programą „Stekas-Alga“ sudaro darbo užmokesčio priskaitymų-iškaitymų žiniaraštį, suvestinę pagal balansines sąskaitas ir perkelia sąskaitų duomenis į FVAIS su detaliomis dimensijomis;
3.    rengia ataskaitą apie Konkurencijos tarybos išlaidų darbo užmokesčiui vykdymą, sudarant ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę;
4.    kiekvieną mėnesį darbuotojams pateikia darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius su visa, teisės aktų reikalavimais nustatyta informacija;
5.    Konkurencijos tarybos apskaitos politikoje nustatytais terminais priskaičiuoja kaupiamąjį atostogų rezervą;
6.    stebi apskaitos programos „Stekas-alga“ eksploatavimo sutrikimus, laiku informuoja skyriaus vedėją ir programą prižiūrintį asmenį;
7.    rengia pažymas apie Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gautą darbo užmokestį, darbuotojams asmeniškai prašant;
8.    vykdo operacijas su atskaitingais asmenimis vadovaudamasis teisės aktų ir vidaus tvarkų nustatytais reikalavimais, tvarko jų analitinę apskaitą;
9.    apskaito Konkurencijos tarybos atsargas, turtą, esantį ne balansinėse sąskaitose;
10.    apskaito ir tvarko Europos Sąjungos finansinės paramos programos PHARE projektų valdymo išlaidų kompensacijų gautas lėšas;
11.    vykdo banko mokėjimo kortelės sąskaitos operacijas;
12.    tvarko tarnybinių komandiruočių išlaidų apskaitą, kaupia, registruoja jų apimtį;
13.    tikrina, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose užfiksuotos ūkinės – finansinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus galimus pažeidimus;
14.    rengia statistikos, mokesčių inspekcijos, socialinio draudimo, kitų įstaigų reikalaujamos formos ataskaitas ir pažymas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
15.    tvarko skyriaus kompetencijai priskirtas bylas, pagal Dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
16.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos Strateginį veiklos planą, paskaičiuojant reikalingas lėšas darbo užmokesčiui;
17.    rengia ir pateikia Konkurencijos tarybos vyriausiajam specialistui (informacinėms technologijoms) informaciją apie Konkurencijos tarybos darbuotojų praėjusių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, skirtą talpinti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;
18.    darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Finansų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.