Pareigybės aprašymas

 

1.       turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.       gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

3.       gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.       sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.   mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;

6.       mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

7.       mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

 

 

1. dalyvauja organizuojant Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;

2. dalyvauja užtikrinant Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų įforminimą pagal teisės aktų reikalavimus;

3. konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus Dokumentų valdymo sistemos klausimais;

4. dalyvauja peržiūrint Konkurencijos tarybos gautą korespondenciją, atliekant pirminį jos tvarkymą –  užregistruoja, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį nustatyta tvarka;

5. dalyvauja tvarkant siunčiamą Konkurencijos tarybos korespondenciją: registruoja, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;

6. nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;

7. Skyriaus vedėjo, administracijos direktoriaus pavedimu nurodytuose struktūriniuose Konkurencijos tarybos padaliniuose:

7.1. tvarko Skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui, užtikrina tinkamą dokumentacijos planų sudarymą;

7.2. rengia ir veda elektronines bylas;

7.3.    rengia šabloninių dokumentų projektus;

7.4.    teikia besikreipiantiems interesantams pirminę konsultaciją telefonu;

7.5.    atsako į elektroninius paklausimus, kuriuose naudojamas atsakymo šabloną;

7.6.    išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;

7.7.    struktūrinio padalinio specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia Konkurencijos tarybos dokumentų išrašus be konfidencialių duomenų;

7.8.    rašo susitikimų protokolus, tvarko su struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus);

7.9.    administruoja struktūrinio padalinio dokumentų pateikimą per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą: įkelia raštus, atsakymus į paklausimus ar kitus kreipimusis; užtikrina jų pasirašymą; nesant patvirtinimo apie gautą dokumentą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas jį gavo, kitaip užtikrina tinkamą ir sklandų struktūriniame padalinyje rengtų bei struktūriniame padalinyje gautų dokumentų per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą valdymą;

7.10.  renka ir teikia statistinius duomenis apie struktūrinio padalinio veiklą įvairioms ataskaitoms, regioninių ar tarptautinių organizacijų paklausimams;

7.11.  administruoja struktūrinio padalinio naudojamas informacines sistemas, reikalingas struktūrinio padalinio funkcijoms vykdyti;

7.12.  struktūrinio padalinio vadovui pavedus vykdo kitas su struktūrinio padalinio dokumentų valdymu susijusias užduotis;

8. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, administracijos direktoriaus, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.