Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirties konkurencijos teisės taikymo srityje;
  3. turėti procesinių dokumentų rengimo ir atstovavimo teismuose patirties;
  4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  5. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  6. gerai žinoti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo, Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
  7. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
  8. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
  11. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. nagrinėja asmenų pranešimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus;
  2. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
  3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  5. rengia ir teikia informaciją Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo numatytais atvejais;
  6. nagrinėja pranešimus apie koncentraciją, rengia koncentracijos nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
  7. teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus, numatytus Tarybos reglamente (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose;
  8. atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  9. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
  10. rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriui priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
  11. rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
  12. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
  13. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
  14. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  15. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  16. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  17. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  18. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  19. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  20. rengia Skyriaus metinę ataskaitą;
  21. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.