Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų krypties filologijos ar socialinių mokslų studijų krypties komunikacijos mokslų išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį, susijusią su Europos Sąjungos konkurencijos politikos įgyvendinimu;
  3. turėti darbo patirties organizuojant ir koordinuojant tarptautinius projektus;
  4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  5. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vertimo  iš/į anglų kalbą patirtį;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus, korporatyvinių profilių administravimo, straipsnių, pranešimų spaudai rašymo ir naujienlaiškių rengimo patirties;
  8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai atlikti pavedimus, taikant naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos žinias;
  9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant dokumentus;
  10. mokėti didelius informacijos srautus pateikti diagramomis ir grafikais; turėti dokumentų maketavimo ir prezentacijų rengimo patirties.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. rengia pranešimus spaudai;
  2. ruošia kasdienines žiniasklaidos apžvalgas;
  3. rengia Konkurencijos tarybos naujienlaiškius;
  4. verčia iš/į anglų kalbą pranešimus spaudai, naujienlaiškius, ataskaitas, informaciją interneto svetainėje ir kitą informaciją;
  5. administruoja Konkurencijos tarybos kontaktinių asmenų duomenų bazę;
  6. teikia pasiūlymus, kaip tobulinti institucijos komunikacijos strategiją ir pagrindinių komunikacijos krypčių įgyvendinimą;
  7. koordinuoja tarptautinių projektų įgyvendinimą;
  8. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos metines ataskaitas, kartu su kitais skyriaus darbuotojais rengia ataskaitas bei teikia informaciją ECN tinklui, tarptautinėms organizacijoms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
  9. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS)
  10. 9.1. administruoja Konkurencijos tarybos parengtų pozicijų įkėlimą į LINESIS ir derina kitų institucijų parengtas pozicijas naudojantis LINESIS;
  11. 9.2. administruoja siūlymų dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, naudojantis LINESIS teikimą Europos Teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
  12. administruoja informacijos pateikimą interaktyviose ECN, ICN, EBPO ir kitų organizacijų sistemose
  13. vykdo įgaliotojo informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, numatytas Europos konkurencijos tinklo (ECN) bendradarbiavimo taisyklėse ir administruoja informaciją interaktyvioje ECN sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003
  14. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse
  15. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  16.  kartu su kitais skyriaus darbuotojais, skyriaus vedėjo pavedimu, skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą socialiniuose tinkluose;
  17.  organizuoja institucijos renginius - konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus ir vidinės komunikacijos renginius;
  18. vykdo kitus, su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.