Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
  2. puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  3. turėti darbo dokumentų valdymo srityje patirties;
  4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  5.  mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
  7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
  2. užtikrina Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų įforminimą pagal Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  3. konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus Dokumentų valdymo sistemos klausimais;
  4. peržiūri visą Konkurencijos tarybos gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą –  užregistruoja, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį nustatyta tvarka;
  5. tvarko siunčiamą Konkurencijos tarybos korespondenciją: registruoja, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;
  6. pagal atskirą Konkurencijos tarybos pirmininko, tarybos narių, administracijos direktoriaus pavedimą rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines;
  7. nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
  8. formuoja ilgai, nuolat bei trumpai saugomų dokumentų archyvines bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą, nustatyta tvarka jas sutvarko ir perduoda saugoti;
  9. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, Konkurencijos tarybos vadovybės, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus raštu;
  10. pagal skyriaus kompetenciją rengia dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų dokumentų tobulinimo, užtikrina vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
  11. prižiūri, kad rengiami teisės aktai, kiti dokumentai bei raštai būtų parašyti taisyklinga valstybine kalba ir įforminti pagal raštvedybos reikalavimus;