Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ AUTOMOBILIŲ NUOMOS IR PARDAVIMO PASLAUGAS, VEIKSMŲ, DALYVAUJANT VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOSĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 11 11
  • Nutarimo Nr.: 2S-28
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) viešame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos tarybos 2009-10-01 nutarimu Nr. 1S-158, gavus informaciją iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ galimų tarpusavio suderintų veiksmų, pateikiant komercinius pasiūlymus Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato 2008 m. kovo 14 d. organizuotam naujų vidutinės klasės automobilių nuomos viešajam pirkimui įprastos komercinės praktikos būdu.
Tyrimas buvo pratęstas Konkurencijos tarybos 2010-02-25 nutarimu Nr. 1S-27 ir Konkurencijos tarybos 2010-05-27 nutarimu Nr. 1S-87. Konkurencijos tarybos 2010-07- 30 nutarimu Nr. 1S-144 buvo patikslinta tyrimo antraštė.
Tyrimo metu buvo atlikti patikrinimai AB „Autoūkis“,[1] UAB „Autodina“[2] ir UAB „Moller Auto“[3] naudojamose patalpose. Tyrimo klausimais buvo susirašinėjama su nagrinėjamais ūkio subjektais, Policijos departamentu, policijos komisariatais, kitais ūkio ir viešojo administravimo subjektais, turėjusiais su tyrimu susijusios informacijos, taip pat buvo gauti paaiškinimai iš nagrinėjamų ūkio subjektų darbuotojų.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamas 2008 m. laikotarpis.
1.  Nagrinėjami ūkio subjektai ir jų veikla
Nagrinėjama ūkio subjektų AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ veikla dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose dėl automobilių nuomos ir pardavimo paslaugų. Šiame nutarime viešieji pirkimai suprantami plačiąja prasme, t.y. kaip visi pirkimai, kuriuos organizuodamas pirkėjas kviečia keletą ūkio subjektų pateikti savo komercinius pasiūlymus, įskaitant ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymą vykdomas pirkimo procedūras.
1.1.  AB „Autoūkis“
AB „Autoūkis“, juridinio asmens kodas 121494966, įregistruota 1992 m. liepos 23 d.
AB „Autoūkis“ pagrindinės veiklos sritys: automobilių trumpalaikė ir ilgalaikė nuoma, taip pat maitinimo, autoserviso, automobilių plovyklos paslaugos, patalpų nuoma. Bendrovė užsiima ir automobilių pardavimo veikla, nors ši veikla ir nėra priskirtina pagrindinėms veiklos sritims.
Pagrindinė AB „Autoūkis“ veikla – automobilių ilgalaikė ir trumpalaikė nuoma. Teikiam veiklos, finansinio lizingo paslaugas. Visokio pobūdžio nuomą. Anksčiau taip pat teikėm maitinimo paslaugas. Taip pat – remonto paslaugos, aptarnaujami savi automobiliai, bei savų patalpų nuoma[4].
Pagal AB „Autoūkis“ pateiktus duomenis, bendrovės pagrindinis akcininkais yra VĮ „Valstybės turto fondas“, kuriam priklauso 87,4 proc. akcijų, kiti akcininkai yra smulkūs, daugiausia fiziniai asmenys. Konkurencijos teisės prasme įmonė nėra susijusi su UAB „Autodina“ ar UAB „Moller Auto“.
AB „Autoūkis“ įstatų 18 straipsnyje numatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas.
Pagrindiniai bendrovės darbuotojai, susiję su tyrimo objektu, yra AB „Autoūkis“ projektų vadybininkė L.Z. (ankstesnė pavardė – B.), kuri įmonėje dirba apytiksliai nuo 2007 m., automobilių nuomos ir priežiūros skyriaus viršininkas (eina šias pareigas nuo 2005 m.) K.P., direktorius E.S.
L. Z. savo funkcijas įmonėje apibūdino: „Naujų klientų paieška, darbas su esamais. Automobilių pardavimas, draudimas, fiziniams bei juridiniams asmenims.“, taip pat nurodė, jog dirba su viešaisiais automobilių veiklos nuomos pirkimais[5].
K. P. kaip pagrindinę savo veiklą taip pat nurodė naujų klientų paiešką, dalyvavimą konkursuose, automobilių priežiūros bei eksploatavimo veiklą.
Kaip nurodė AB „Autoūkis“, bendrovė neužsiima distribucine veikla, įmonė nėra automobilių gamintojų įgaliota atstovė, todėl, sužinojusi apie organizuojamą konkursą, ji išsiaiškindavo, kokie rinkoje parduodami automobiliai atitinka konkurse pateiktus techninius reikalavimus. Šios informacijos prašydavo iš automobiliais prekiaujančių įmonių, įskaitant UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“. Taip pat prašydavo pateikti konkurso sąlygas atitinkančiam automobiliui komercinį pasiūlymą (automobilio komplektaciją, kainą ir nuolaidas). Gautų duomenų pagrindu bendrovė ruošdavo konkursinius pasiūlymus.[6]
2009 m. įmonės bendrosios pajamos buvo 6 969 714 Lt. Bendrovė iš su pažeidimu susijusios veiklos gavo 170 829 litų pajamų.
1.2.  UAB „Autodina“
UAB „Autodina“, juridinio asmens kodas 120726810, įregistruota 1991 m. liepos 1 d.
UAB „Autodina“ pagrindinės veiklos sritys: prekyba naujais ir naudotais automobiliais, prekyba automobilių dalimis, automobilių remontas ir automobilių nuoma.
UAB „Autodina“ – įgaliotas Opel atstovas. Opel automobilių prekyba, priežiūros funkcijos, servisas, naudoti automobiliai, atpirkimas, automobilių nuoma. Tiesioginių šalutinių veiklų nėra[7].
Pagal bendrovės pateiktus duomenis, bendrovės akcininkai yra fiziniai asmenys (didžioji dalis akcijų priklauso bendrovės direktoriui).[8]
UAB „Autodina“ įstatų 5.1 straipsnyje nurodyta, jog visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Bendrovei vadovauja bendrovės vadovas (direktorius), kurį renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.
UAB „Autodina“ atstovai, tiek Policijos departamento atlikto ikiteisminio tyrimo dėl Joniškio r. PK rengto viešojo pirkimo aplinkybių metu, tiek ir Konkurencijos tarybai teigė, kad paprastai UAB „Autodina“ savarankiškai, nebendradarbiaudama su veiklos nuomos kompanijomis, neteikia automobilių veiklos nuomos paslaugos[9]. Tą pabrėžė ir Konkurencijos tarybos apklausos metu paaiškinimus davęs buvęs UAB „Autodina“ darbuotojas S.G. Jis minėto ikiteisminio tyrimo metu taip pat teigė, jog jo pareigos įmonėje buvo „teikti pasiūlymus privačiam ir valstybiniam sektoriui apie galimybes įsigyti, paprasta nuoma išsinuomoti automobilius, tačiau UAB „Autodina“ veiklos nuoma neužsiimdavo.“
S. G. UAB „Autodina“ dirbo nuo 2007 m. rugsėjo 24 d. iki 2008 m. balandžio 29 d.[10] S. G. apklausos Konkurencijos taryboje metu savo pareigas įmonėje apibūdino kaip naujų automobilių pardavimą. Su automobilių nuoma, pasak jo, dirbti nėra tekę, tačiau įmonės viduje nebuvo griežto funkcijų paskirstymo, t.y. „jeigu klientas prašo, galiu išnuomoti[11].
Pastebėtina, kad nagrinėjamo pažeidimo kontekste nėra būtinybės vertinti, kiek dažnai UAB „Autodina“ tokias paslaugas siūlydavo savarankiškai, ir kiek buvo bendradarbiavimo su kitomis bendrovėmis atvejų teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams. Iš tyrimo metu surinktų įrodymų matyti, kad perkančiosios organizacijos kviesdavo UAB „Autodina“ dalyvauti pirkimuose kaip automobilių veiklos nuomos paslaugos teikėją ir ši bendrovė į tokius kvietimus atsiliepdavo pateikdama pasiūlymus. Dėl šios priežasties nėra jokio pagrindo abejoti, kad kai kuriais atvejais UAB „Autodina“ veikia kaip savarankiškas automobilių veiklos nuomos paslaugos, siūlytos viešajame pirkime, teikėjas, konkuruojantis su kitais tokios paslaugos teikėjais.
2009 m. įmonės bendrosios pajamos buvo 9 857 106 Lt. Bendrovė iš su pažeidimu susijusios veiklos pajamų negavo.
1.3.  UAB „Moller Auto“
UAB „Moller Auto“, juridinio asmens kodas 110430994, įregistruota 1992 m. spalio 5 d.
UAB „Moller Auto“ pagrindinės veiklos sritys: naujų ir naudotų automobilių pardavimas, techninis aptarnavimas ir remontas.
V. Č. (UAB „Moller Auto“ pardavimų ekspertas, dirba bendrovėje nuo 1994 m.) UAB „Moller Auto“ veiklą apibūdino kaip: „VW atstovai, naujų ir naudotų automobilių pardavimas, aptarnavimas. Automobilių nuoma, taip pat servisas, garantinis aptarnavimas“.
UAB „Moller Auto“ atstovai Konkurencijos tarybai paaiškino, kad neturi intereso verstis specializuota automobilių lizingo, veiklos nuomos ar nuomos veikla dalyvaudama viešuosiuose pirkimuose. Pagrindinis bendrovės interesas yra parduoti naujus automobilius veiklos nuoma besiverčiančioms bendrovėms. Dėl kritusios naujų automobilių paklausos UAB „Moller Auto“, kaip jungtinės sutarties dalyvis, kartais dalyvauja tokiuose viešuosiuose pirkimuose su kitais juridiniais asmenimis[12]. UAB „Moller Auto“ nurodė, jog yra nuomavusi automobilius viešajam sektoriui, taip pat teikusi trumpalaikės nuomos paslaugas[13]. Taigi, UAB „Moller Auto“ automobilių veiklos nuomos paslaugas gali teikti bei kartais teikia.
Pagal bendrovės pateiktus duomenis, nuo 2007 m. 100 proc. UAB „Moller Auto“ akcijų priklauso Moller Baltikum AS.[14]
Pagal Bendrovės įstatų 5.1 straipsnį, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba bei administracijos vadovas.
2009 m. įmonės bendrosios pajamos buvo 52 772 116 Lt.  Bendrovė nurodė, kad nuo 2008 m. iki 2010 m. lengvųjų automobilių pardavimai sumažėjo apie 8 kartus.[15] Bendrovė iš su pažeidimu susijusios veiklos gavo 84 500 litų pajamų.
2.  Nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmai dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose
2.1. Veiksmų derinimas teikiant komercinius pasiūlymus automobilių veiklos nuomos viešiesiems pirkimams
Tyrimo metu nustatyta, kad 2008 m. vasario mėn. – 2008 m. lapkričio mėn. automobilių veiklos nuomos paslaugų bei automobilių pardavimo rinkose Lietuvoje konkuruojančios įmonės AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ derino veiksmus, teikdamos pasiūlymus viešiesiems automobilių veiklos nuomos pirkimams, taip pat automobilių pirkimams, bei tarpusavyje numatė šių pirkimų laimėtojus.
Tai patvirtina iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gauta medžiaga, taip pat 2009 m. spalio 21 d. Konkurencijos tarybos AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ bei UAB „Autodina“ patalpose atlikto patikrinimo metu rasti įrodymai, perkančiųjų organizacijų pateikti viešųjų pirkimų dokumentai bei kiti įrodymai.
2.1.1.  Joniškio rajono policijos komisariato organizuotas pirkimas
Joniškio r. policijos komisariato (toliau – Joniškio r. PK) organizuotas viešasis naujų vidutinės klasės automobilių veiklos nuomos pirkimas įprastos komercinės praktikos būdu 12 mėnesių[16]. Pirkti keturi automobiliai.
Viešasis pirkimas skelbtas 2008 m. vasario 11 d., įvyko 2008 m. kovo 14 d.
2008 m. vasario 11 d. Joniškio r. PK raštu Nr. 62-S-1114 kvietė dalyvauti šiame viešajame pirkime AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ ir UAB „Autodina“. Rašte nurodyti visi trys adresatai, t.y. kvietimai bendrovėms nebuvo individualūs.
AB „Autoūkis“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. kovo 4 d. Komercinį pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu pasirašė direktorius E. S. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Mazda CX-7 2,3 Turbo Elegance, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1858,61 ir Škoda Octavia (A5) Ambiente 1,9 TDI PD, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1240,00. Abiejų siūlomų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 37 183,32. Bendra apskaičiuota visų keturių automobilių, reikalingų pirkėjui, 12 mėnesių nuomos suma litais su PVM – 66 943, 32[17].
UAB „Autodina“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. vasario 26 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Autodina“ vardu pasirašė automobilių prekybos vadybininkas S. G. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Opel Antara, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 2889,11 bei Opel Vectra Essentia, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1352,43. Abiejų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 50 898,48. Bendra apskaičiuota visų keturių automobilių, reikalingų pirkėjui, 12 mėnesių nuomos suma litais su PVM – 83 356,80[18].
UAB „Moller Auto“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. kovo 4 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Moller Auto“ vardu pasirašė VW pardavimo vadybininkas V. Č. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – VW Tiguan Sport & Style 2.0 TFSI, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 2894,27 ir VW Passat Trendline, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1314,27. Abiejų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 50 502,48. Bendra apskaičiuota visų keturių automobilių, reikalingų pirkėjui, 12 mėnesių nuomos suma litais su PVM – 82 044, 96[19].
Viešojo pirkimo nugalėtoju parinktas ir automobilių veiklos nuomos sutartis 2008 m. kovo 17 d. pasirašyta su AB „Autoūkis“. AB „Autoūkis“ laimėto pirkimo vertė – 66 943, 32 litų. Apie viešojo pirkimo rezultatus Joniškio r. PK bendru laišku informavo visus pirkimo dalyvius.[20]
Dėl galimo viešojo pirkimo organizavimo neskaidrumo ir nesąžiningumo bei Joniškio r. PK darbuotojos Dainos Kaminskienės galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi Policijos departamentas atliko ikiteisminį tyrimą. Šio tyrimo metu buvo apklausti komercinius pasiūlymus teikusių bendrovių atstovai, Joniškio r. PK darbuotojai, taip pat kiti susiję asmenys, kurių duoti paaiškinimai atskleidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo tyrimui reikšmingas aplinkybes.
Bendradarbiavimą bei veiksmų derinimą dalyvaujant Joniškio r. PK organizuotame viešajame pirkime tarp AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ patvirtina šie įrodymai:
a)  asmenų parodymai, gauti ikiteisminio tyrimo metu
1. D. K., Joniškio r. PK Organizacinio poskyrio viršininkės ikiteisminio tyrimo metu duotuose paaiškinimuose[21] teigiama, kad besibaigiant anksčiau galiojusiai sutarčiai dėl automobilio nuomos, drauge su Joniškio rajono policijos komisariato viršininku buvo nutarta „kreiptis į tas pačias įmones, esančias Vilniuje, kaip ir ankstesnio automobilių nuomos viešojo pirkimo metu“. Tai D. K. patvirtino[22] ikiteisminio tyrimo apklausos metu, kurios protokole pakartojama, kad, gavusi nurodymus, kokių automobilių reikėtų būsimam automobilių veiklos nuomos konkursui, ji surašė techninius reikalavimus ir išsiuntė tiems patiems tiekėjams AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“. Jie buvo parinkti iš ankstesnių rengiamų konkursų.
2. Bendradarbiavimo teikiant komercinius pasiūlymus Joniškio r. PK organizuotam konkursui faktą patvirtina AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. Liudytoja L. Z. parodė[23], kad 2008 m. pavasarį ji gavo pranešimą iš Joniškio r. PK apie tai, kad skelbiamas viešasis automobilių nuomos pirkimas. Anksčiau jokių kontaktų su Joniškio policijos komisariatu neturėjo. Kvietime buvo nurodytos kviečiamos dalyvauti konkurse įmonės, t.y. AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“, UAB „Moller Auto“ bei konkurso reikalavimai. Ji parengė pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu ir pasiūlė automobilius Mazda CX-7 ir Škoda Octavia Ambiente. Šie automobiliai atitiko techninius reikalavimus, kurių pageidavo Joniškio r. PK. Komercinį pasiūlymą pasirašė direktorius E. S. Ji susiskambino su pranešime nurodytos UAB „Autodina“ vadybininku S. G., iš kurio sužinojo, kad UAB „Autodina“ konkurse nedalyvaus. Pasiūlė S. G. UAB „Autodina“ vardu paruošti pasiūlymą. UAB „Autodina“ vardu paruoštą pasiūlymą su dviem automobiliais Opel Antara Enjoy ir Opel Vectra pasirašė S. G. Analogiškai ji paruošusi ir UAB „Moller Auto“ pasiūlymą, kurį pasirašė V. Č. Visi pasiūlymai buvo išsiųsti iš AB „Autoūkis“ per UAB „Bijusta“ kurjerių paštą. UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ pasiūlymus ji įdėjusi į vokus, o AB „Autoūkis“ pasiūlymą perdavė išsiuntimui AB „Autoūkis“ sekretorei A. Š., neįdėtą į voką. Po kurio laiko gavo pranešimą, kad konkursą laimėjo AB „Autoūkis“. Paruošė sutartį, kurią pasirašė direktorius E. S. ir persiuntė Joniškio r. policijos komisariatui. Be to, kitos policijos apklausos metu[24] L. Z. paliudijo, jog analogiška dalyvavimo konkurse situacija UAB „Autodinos“ atveju susiklostė ir su UAB „Moller Auto“, t.y. „taip pat buvo ir su UAB „Moller Auto“, tik dabar tiksliai pasakyti negaliu, ar su V. Č. kalbėjau aš pati, ar K. P., tačiau pasiūlymą į voką įdėjau aš, ant voko užrašiau adresatą ir taip pat išsiunčiau per kurjerinį paštą“.
3. AB „Autoūkis“ direktoriaus E. S. parodymuose[25], duotuose policijos pareigūnams, paaiškinama, kaip buvo organizuojamas viešojo pirkimo konkursas Joniškio r. PK. Direktorius teigia, kad „dėl kitų įmonių, kurios kviečiamos dalyvauti  konkurse siunčiamų pasiūlymų aš galiu pasakyti tai, kad AB „Autoūkis“ šis klausimas yra aptartas su lizingo skyriumi. Tam, kad įvyktų konkursas, mes susisiekiame su dalyvaujančiomis bendrovėmis, kurių prašome, kad jos pateiktų pasiūlymus konkursą rengiančiai organizacijai, tačiau kalbos, kad AB „Autoūkis“ už visas kviečiamas bendroves jų vardu pateiks pasiūlymus, nebuvo. Kodėl šiuo atveju su Joniškio r. PK rengiamu konkursu L. Z. pati išsiuntė visų įmonių pasiūlymus, aš paaiškinti negaliu“.
E. S. policijai taip pat parodė, kad 2008 m. vasario mėnesį AB „Autoūkis“ gavo pranešimą apie Joniškio r. PK rengiamą viešąjį automobilių nuomos pirkimą įprastos komercinės praktikos būdu. Bendrovės pasiūlymą paruošė L. Z., kurį jis pasirašė. Komercinis pasiūlymas turėjo būti išsiųstas per UAB „Bijusta“ kurjerių paštą, su kuriuo AB „Autoūkis“ sudaręs pašto korespondencijos siuntimo sutartį. Kai AB „Autoūkis“ laimėjo skelbtą konkursą, E. S. pasirašė automobilių Mazda CX-7 nuomos sutartį Nr. SN1532, po to ši sutartis buvo išsiųsta parašams Joniškio r. PK vadovui A. G. ir vienas egzempliorius grąžintas AB „Autoūkis“.
4. Buvęs UAB „Autodina“ darbuotojas S. G., ikiteisminio tyrimo metu duodamas parodymus policijai, paaiškino[26], kad apytiksliai 2008 m. vasario mėn. iš AB „Autoūkis“ darbuotojos L. Z. buvo gautas prašymas sudaryti pasiūlymą konkrečiam automobiliui Opel Antara Enjoy su konkrečiais techniniais reikalavimais. S. G. surašė pasiūlymą ir išsiuntė jį L. Z. elektroniniu paštu. Kam bus teikiamas minėtas pasiūlymas, L. Z. nesakė, t.y. nebuvo žinoma, kad sudarytas ir pasirašytas pasiūlymas bus teikiamas paskelbtam viešajam pirkimui įprastos komercinės praktikos būdu. Anot UAB „Autodina“ darbuotojo, kad pasiūlymas bus teikiamas Joniškio r. PK, jis sužinojo tuomet, kai L. Z. atvyko pas jį, atvežė atspausdintą ant UAB „Autodina“ blanko pasiūlymą, ir S. G. jį pasirašė. Buvo pakeistas adresatas, nes S. G. savo pasiūlyme nurodė AB „Autoūkis“, ir pridėta papildoma lentelė, kur buvo nurodyta automobilio Opel Antara markė, modelis, variklio galia, sutarties mokestis procentais, 1 mėnesio nuomos kaina, 12 mėnesių nuomos kaina. L. Z. neva pasakiusi, kad bus teikiamas bendras pasiūlymas. S. G. pasirašė antrame lape. Pasirašytą pasiūlymą L. Z. pasiėmė su savimi, S. G. Joniškio r. PK pats komercinio pasiūlymo nesiuntė.
5. UAB „Moller Auto“ pardavimų ekspertas V. Č. parodė[27], kad 2008 m. UAB „Moller Auto“ gavo pranešimą apie Joniškio r. PK rengiamą viešąjį konkursą automobilio veiklos nuomai pirkti. Po kurio laiko į jį kreipėsi AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. ir paaiškino, kad taip pat AB „Autoūkis“ dalyvauja pirkime, paprašė, kad UAB „Moller Auto“ pateiktų pasiūlymą. Jis surašė komercinį pasiūlymą, kuriame nurodė du automobilius VW Tiguan ir VW Passat, nors VW Tiguan neatitiko visų konkursui reikalingų sąlygų. Pasiūlymą jis atidavė AB „Autoūkis“ vadybininkei L. Z. ar K. P., tiksliai nepamena.
b)  komercinių pasiūlymų siuntimo aplinkybės
1. Policijos departamento paaiškinime[28], gautame iš A. R. (UAB „Bijusta“[29] rūšiuotoja), nustatyta, kad iš AB „Autoūkis“ išsiuntimui paimtame laiškų ryšulyje buvo 9 laiškai, tarp kurių buvo 2 laiškai, adresuoti Joniškio r. PK. Iš tų dviejų laiškų vienas buvo iš UAB „Moller Auto“ – jau įdėtas į voką, o kitas – iš UAB „Autodina“, nevokuotas. A. R. nurodė, kad UAB „Autodina“ laišką ji įdėjusi į voką, ir ant abiejų laiškų vokų viršutiniame kairiame kampe užrašiusi, kad šie laiškai yra gauti iš AB „Autoūkis“.
A. R. taip pat paaiškino, kad UAB „Autodina“ laišką Joniškio r. PK irgi mačiusi, jis buvo į UAB „Bijusta“ pristatytas iš AB „Autoūkis“ (o ne paimtas UAB „Bijusta“ ekspeditoriaus).
2. Konkurencijos tarybai policijos perduotoje medžiagoje pateikiamos vokų, kuriuose buvo pateikti visų trijų tiekėjų komerciniai pasiūlymai viešajam pirkimui, kopijos. Kiekvienas vokas 2008 m. kovo 6 d. antspauduotas UAB „Bijusta“ antspaudu.
Ant voko, kuriame Joniškio r. PK buvo pateiktas AB „Autoūkis“ komercinis pasiūlymas, užrašyta[30]: „1 Autoūkis“, nenurodant nei tiekėjo, nei perkančiosios organizacijos adreso[31].
Ant voko, kuriame pateiktas UAB „Autodina“ komercinis pasiūlymas, užrašyta[32]: „2 Autoūkis“, taip pat nenurodant nei tiekėjo (t.y. UAB „Autodina“), nei perkančiosios organizacijos adreso.
Ant voko, kuriame viešajam pirkimui pateiktas UAB „Moller Auto“ komercinis pasiūlymas, parašyta[33]:
3 Autoūkis
UAB „Moller Auto“
Laisvės pr. 127
LT -06118 Vilnius
Ant šio voko taip pat nurodyta perkančioji organizacija ir jos kontaktai.
3. Pagal AB „Autoūkis” 2008 m. kovo 6 d. pašto siuntų sąrašą[34] taip pat matyti, kad Joniškio r. PK buvo išsiųsti du pasiūlymai, kaip ir paaiškino UAB „Bijusta“ darbuotoja.
c)  elektroninis susirašinėjimas
Konkurencijos tarybos patikrinimo metu AB „Autoūkis“ patalpose buvo nukopijuota ir paimta darbuotojų kompiuteriuose buvusi informacija, įskaitant elektroniniuose paštuose esantį susirašinėjimą. Iš šio susirašinėjimo matyti, jog L. Z. su UAB „Autodina“ darbuotoju S. G. palaikė nuolatinius ryšius darbo klausimais. Analizuojant šią medžiagą nustatyta, jog dėl Joniškio r. PK rengiamo konkurso buvo tariamasi ir elektroniniu paštu:
2008 m. vasario 19 d. S. G. laiške[35] pavadinimu „RE: Simas (Autodina, UAB)“ L. Z. rašė:
„<...> Kaip pas Jus reikalai? Gal yra ziniu del tu konkursu? Buciau dėkingas uz bet kokia informacija.“
2008 m. vasario 19 d. L. Z. jam atsakė:
„<...> Turetumete gauti is Joniskio rajono policijos komisariato del apklausos. As jau paskaičiavau ir kuria diena užsuksiu del Opeliuko. :) O buvusioje apklausoje tiesa pasakius kitka pirko. Dabar del autobuso derinu. Su Zivile derinome. Bet kol kas vyksta apmastimai. Ir kartais jie uztrunka, bet kol auto neuzsakyti, tol gali mastyti“.
S. G. į šį laišką atsakė tą pačią dieną, rašydamas, jog:„<...> Tai lauksiu sveciuose. Tik praneskite prasau is anksto. <...>“
d) tiriamų ūkio subjektų darbuotojų paaiškinimai dėl nustatytų aplinkybių
1. Konkurencijos taryboje vykusios apklausos metu L. Z., AB „Autoūkis“ darbuotoja, paprašyta pakomentuoti Joniškio r. PK organizuoto viešojo pirkimo aplinkybes, nurodė[36], jog:
Vyksta pardavimas, ir ieškom automobilių pagal specifikaciją. Prašom, kad jie sudalyvautų konkurse, kad konkursas įvyktų. <...> Kreipiesi į vadybininkus, kai sužinai apie konkursą, mes siunčiam savo variantą, kt. įmonė savo, mes paskaičiuojam jiems kainą. <...> Jei laimėtų Moller Auto, tada jie teiktų paslaugas. <...> Simonas parašas ant pasiūlymo reiškia, jog jei laimi Autodina, Autoūkis nuomos už tokią kainą tą automobilį“.
2. S. G. apklausos metu šio pirkimo aplinkybes pakomentavo taip[37]:
Gal L. Z. norėjo eit su mano automobiliu, gal Autoūkis padarė pasiūlymą Autodinos vardu, taip jau gavosi, nesigilinau. Aš pasirašiau ant to pasiūlymo. Jei nebus pareiškėjų kiekio, tada konkurso nebus. Pasirašiau, nes norėjau parduot, mačiau, kad Autodina siūlo veiklos nuomą. Nemanau, kad Autodina turėjo šansų laimėt, mūsų kaina buvo didesnė. <...> Aš pasiūlymo neteikiau, aš jį pasirašiau.“ Paklaustas, ar suvokė, kai jam buvo atvežtas pasirašyti UAB „Autodina“ komercinis pasiūlymas, kad tai neteisėta, S. G. atsakė: „Nelabai, man svarbu parduoti. Dalyvausim konkurse – mums gerai“.
3. V. Č., UAB „Moller Auto“ pardavimų ekspertas, paaiškino[38]:
Smulkmenų neatsimenu, kas su manim susisiekė. Susisiekti nesudėtinga, nes ant kvietimo buvo adresatai. Mes tada prašėm Autoūkio paskaičiavimo mūsų automobiliui, pagrinde tai darė Laura. Kaip pasiūlymą perdavėm, nepamenu. Kad Laura mums skaičiavo, nereiškia, kad žinojo mūsų kainą, nes galėjau kitą mašiną siūlyt.
Konkurencijos tarybos 2010-10-28 bylų nagrinėjimo posėdžio metu AB „Autoūkis“ atstovas, aiškindamas bendrovės vaidmenį nagrinėjamuose konkursuose, paaiškino, kad „buvo konkursai, konkrečiai, sakykime, Joniškio policijos komisariato konkursas, tai ji parengdavo, atlikdavo paskaičiavimus ir atveždavo juos, būtent, „Autodina“ darbuotojui, kuris susipažindavo su tuo komerciniu pasiūlymu ir jis pasirašydavo, o „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. tą pasiūlymą išsiųsdavo iš „Autoūkis“ kanceliarijos.“[39] Paklaustas, ar pripažįsta, kad L. Z, rengdama pasiūlymą nuo AB „Autoūkis“, taip pat žinojo ir kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių konkurse, t.y. UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ pasiūlymų turinį, bendrovės atstovas atsakė: „kaip mes galime nepripažinti, jeigu buvo išsiųsta iš „Autoūkis“, ir ji pati patvirtina, kad išsiuntė, mes to tikrai neneigiame.“
Apibendrinus aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, nustatyta, jog AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. paprašė UAB „Autodina“ darbuotojo S. G. parengti komercinį pasiūlymą Joniškio r. PK organizuotam pirkimui, taip pat dėl komercinio pasiūlymo rengimo susisiekė su UAB „Moller Auto“ darbuotoju V. Č. Šie asmenys minėtus pasiūlymus L. Z. atsiuntė, kuri, atlikusi reikalingus pataisymus, juos atspausdinusi, nuvežė minėtiems asmenims pasirašyti. Parengti komerciniai pasiūlymai Joniškio r. PK buvo išsiųsti per AB „Autoūkis“ paslaugas teikiantį UAB „Bijusta“ kurjerių paštą. Taigi, iš šių aplinkybių matyti, kad Joniškio r. PK realiai negalėjo pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda, kadangi visų paslaugos tiekėjų, į kuriuos buvo kreiptasi, pasiūlymai buvo iš anksto tarpusavyje suderinti ir laimėtojas buvo nulemtas būtent pačių ūkio subjektų valia, o ne realios konkurencingos procedūros būdu.
2.1.2.  Pasvalio rajono policijos komisariato organizuotas pirkimas
Pasvalio rajono policijos komisariato (toliau – Pasvalio r. PK) organizuotas automobilių veiklos nuomos viešasis pirkimas įprastos komercinės praktikos būdu[40]. Pirktas vienas automobilis.
Viešasis pirkimas organizuotas 2008 m. vasario 28 d., įvyko 2008 m. kovo 15 d.
Pasvalio r. PK 2008 m. vasario 28 d. raštu pakvietė dalyvauti viešajame pirkime tas pačias tris bendroves – AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“. Rašte nurodyti visi trys adresatai, t.y. kvietimai nebuvo individualūs.
AB „Autoūkis“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. kovo 5 d. Komercinį pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu pasirašė direktorius E. S. Komerciniu pasiūlymu siūlytas automobilis – Škoda Octavia (A5) Ambiente 1,9 TDI PD, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1075,57. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 12 906,84.
UAB „Autodina“ komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. kovo 5 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Autodina“ vardu pasirašė automobilių prekybos vadybininkas S. G. Komerciniu pasiūlymu siūlytas automobilis – Opel Vectra Sedanas Essentia, MY2008, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1238,92. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 14 867,04.
UAB „Moller Auto“ komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. kovo 4 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Moller Auto“ vardu pasirašė VW pardavimų vadybininkas V. Č. Komerciniu pasiūlymu siūlytas automobilis – VW Passat Trendline 1,9 TDI, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1314,27. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 15 771,24.
Viešojo pirkimo nugalėtoju parinktas ir automobilių veiklos nuomos sutartis 2008 m. kovo 31 d. pasirašyta su AB „Autoūkis“[41]. AB „Autoūkis“ laimėto pirkimo vertė – 12 906,84 litų. Apie sprendimą atmesti UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ pasiūlymus dėl automobilių veiklos nuomos pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu Pasvalio r. PK informavo įmones atskirais raštais.[42]
Bendradarbiavimą bei veiksmų derinimą dalyvaujant Pasvalio r. PK organizuotame viešajame pirkime tarp AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ patvirtina šie įrodymai:
a) asmenų parodymai, gauti ikiteisminio tyrimo metu
1) Policijos departamento prie VRM paaiškinime[43], gautame iš UAB „Moller Auto“ pardavimų eksperto V. Č., nustatyta, kad UAB „Moller Auto“ 2008 m. kovo mėn. pradžioje buvo kviečiama dalyvauti Pasvalio r. PK organizuojamame automobilių nuomos viešajame pirkime. Anot V. Č., „jis paruošė komercinius pasiūlymus (Joniškio r. PK – VW Tiguan ir VW Passat, Pasvalio r. PK – VW Passat) atitinkamai 2008 m. kovo 4 d.“ Su juo susisiekė AB „Autoūkis“ darbuotojas K. P., ir jis abu komercinius pasiūlymus pasiėmė su savimi. Abu komerciniai pasiūlymai į vokus nebuvo įdėti.
2) Policijos departamento prie VRM paaiškinime[44], gautame iš UAB „Autodina“ darbuotojo S. G., taip pat patvirtinama, kad dėl automobilių veiklos nuomos viešųjų pirkimų veiksmai su AB „Autoūkis“ atstove L. Z. buvo derinami bent dėl dviejų konkursų – Joniškio r. PK ir Pasvalio r. PK. 2008 m. vasario mėn. pabaigoje dėl Joniškio r. PK, o 2008 m. kovo mėn. pradžioje dėl Pasvalio r. PK S. G. paskambino AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. ir informavo, jog minėti komisariatai organizuoja viešąjį pirkimą dėl automobilių įsigijimo. AB „Autoūkis“ atstovė paprašė atsiųsti elektroniniu paštu atitinkamų automobilių šiems abiems pirkimams komercinius pasiūlymus, bei, jei kuris nors iš pasiūlymų laimės, AB „Autoūkis“ nupirks iš AB „Autodinos“ minėtą konkretų automobilį ir išnuomos. S. G. paruošė du komercinius pasiūlymus ir elektroniniu paštu išsiuntė L. Z. Po kelių dienų L. Z. atvyko į UAB „Autodina“ saloną, ir S. G. pasirašė ant jam pateikto komercinio pasiūlymo.
b) komercinių pasiūlymų siuntimo aplinkybės
1. Konkurencijos taryba 2010 m. liepos 9 d. paprašė Pasvalio r. PK atsiųsti visą su 2008 m. kovo mėnesį rengtu viešuoju automobilių veiklos nuomos pirkimu susijusią informaciją, įskaitant pašto vokus, kuriuose buvo pateikti komerciniai pasiūlymai. Pasvalio r. PK 2010 m. liepos 13 d. pateikė prašomą medžiagą.
2. Konkurse dalyvavo trys ūkio subjektai: minėti AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ bei UAB „Moller Auto“. Prie kiekvieno iš šių ūkio subjektų pasiūlymų pateiktos ir vokų, kuriuose šie pasiūlymai pateikti, kopijos. Pabrėžtina, jog ant kiekvieno voko kairiajame viršutiniame kampe, virš komercinio pasiūlymo teikėjo rekvizitų, parašyta „Autoūkis“. T.y.:
UAB „Autodina“ pasiūlymo voko viršutinis kairys kampas atrodo taip[45]:
„Autoūkis
UAB „Autodina“
Laisvės pr. 43 b
05112 VILNIUS“
UAB „Moller Auto“ pasiūlymo voko viršutinis kairys kampas atrodo taip[46]:
„Autoūkis
UAB „Moller Auto“
Laisvės pr. 127
06118 Vilnius“
Ant AB „Autoūkis“ voko, kuriame buvo pateiktas komercinis pasiūlymas, įmonės adresas nėra užrašytas, pažymint tik, jog tai laiškas nuo „Autoūkis“.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi laiškai į Pasvalio r. PK buvo pristatyti įmonės kurjerių paštas UAB „Bijusta“ (ant kiekvieno voko yra šios įmonės anspaudas). AB „Autoūkis“ bei UAB „Moller Auto“ pasiūlymai buvo išsiųsti 2008 m. kovo 6 d., tuo tarpu UAB „Autodina“ pasiūlymas į Pasvalio r. PK išsiųstas tik 2008 m. kovo 12 d.
3. AB „Autoūkis“ paprastųjų pašto siuntų sąraše[47], kuriame nurodomi visi adresatai, kuriems 2008 m. kovo 12 d. iš AB „Autoūkis“ buvo išsiųsti laiškai per UAB „Bijusta“, yra įrašas:
Gavėjas: Pasvalio rajono policijos komisariatas
Gavėjo adresas: Vilniaus g. 12
Miestas: Pasvalys
Siunta: Komerc.pasiūl.(Autodina)
Pastabos: voke.
c)  elektroninis susirašinėjimas
1. Tikrinant patikrinimo metu iš L. Z. kompiuterio paimtą informaciją, elektroniniame pašte rastas susirašinėjimas su S. G. dėl dalyvavimo Pasvalio r. PK skelbiamame viešajame konkurse.
2008 m. kovo 5 d. L. Z. kreipėsi į S. G.[48]:
„<...> Pasvalio policijos komisariatas turėjo atsiusti kvietima apklausai. Gavote? Ten dar siokia tokia klaidele isivele. As paruosiu sia apklausa. Ar yra kokiu nors nuolaideliu Vectrai? Dyzeliui, Sedanui, apie 1900 m3, apie 100 AG, kad butu oro kondicionierius su automatiniu valdymu, metalizuota spalva, priekiniai ruko zibintai, apsaugos sistema, žiemines padangos, borto (keliones) komp. Laukiu komercinio. Aciu.“
2008 m. kovo 5 d. S. G. į šį laišką atsakė:
„<...> Kvietimas apklausai atejo. Paskaiciuosiu pasiulyma dienos begyje. Padarysiu kokias tik galiu nuolaidas is savo puses. Malonu su Jumis dirbti. Iki.“
2008 m. kovo 6 d. laiške[49] pavadinimu „OPEL Vectra pasiūlymas Pasvalio rajono policijos komisariatas (Autodina, UAB)“ S. G. su L. Z. susirašinėjo:
„<...> Siunciu savo pasiulyma tam konkursui.. Gavau palaiminima is GM[50] :) Paziurekite prasau ir jeigu yra neaiškumu ar trukumu susisiekite su manim ir visada pagelbėsiu. P.S. pasiulyma skaiciavau (papildoma iranga dejau) pagal konkurso salygose pateiktus reikalavimus. Jeigu ko nors vistik per daug, tai sakykite prasau ir išmesime. Pvz. padangas gal noresite prideti is savo puses..“
L. Z. atsakė:
„Dar vieno pasiūlymo noreciau. :) Apie 2.0 dyzelinio universalo, metalizuota spalva, oro kondicionieriaus, CD grotuvas, signalizacija, labiau tonuoti galiniai langai, borto kompiuteris, mechanine gr deze, tekstiliniai kilimeliai. Lauksiu.“
Tą pačią dieną S. G. L. Z. atsakė:
„Dekoju uz uzklausima. Kalbame apie Vectra? 1.9 variklis tiks? Jei taip, tai kiek AG (100, 120, 150)? Atsakykite prasau i klausimus ir tada jau paleisiu procesa J
L. Z.: „AG 100, 1,9 LABAI TIKS, VECTRA :)“
S. G.: „Dekui uz info. Siandien iki darbo pabaigos bus padaryta J
L. Z.: „Labai aciu!“
S. G.: „Prasom Jusu pasiūlymas. Atrodo spejau J“.
2. Minėtu 2008 m. kovo 6 d. laišku („OPEL Vectra pasiūlymas Pasvalio rajono policijos komisariatas (Autodina, UAB)“ S. G. atsiuntė L. Z. prisegtą komercinį pasiūlymą[51]. Išanalizavus šį pasiūlymą bei palyginus su iš Pasvalio r. PK gauta UAB „Autodina“ komercinio pasiūlymo kopija, matyti, kad savo forma šie pasiūlymai yra labai panašūs, nors kai kurie pasiūlymo elementai skiriasi:
1) skiriasi šių komercinių pasiūlymų data: S. G. užrašė 2008 m. kovo 6 d., Pasvalio r. PK pasiūlyme nurodyta 2008 m. kovo 5 d.;
2) skiriasi adresatas: S. G. pasiūlymą adresavo „p. Laurai“, kitas pasiūlymas adresuotas Pasvalio r. PK;
3) S. G. siūloma mašina yra Opel Vectra Caravan Essentia, MY 2008, o Pasvalio r. PK pateiktame pasiūlyme nurodyta Opel Vectra Sedanas Essentia, MY 2008;
4) skiriasi techninėje charakteristikoje nurodytas automobilio ilgis, plotis, aukštis, ratų bazė, bagažinės talpa, bendroji masė, kuro bako talpa bei tam tikri kiti techniniai parametrai;
5) S. G. siųstame pasiūlyme apskaičiuota kaina automobilio pardavimui, tuo tarpu Pasvalio r. PK pateiktas pasiūlymas dėl automobilio veiklos nuomos.
d) tiriamų ūkio subjektų darbuotojų paaiškinimai dėl nustatytų aplinkybių
1. Apklausos Konkurencijos taryboje metu L. Z. apie Pasvalio r. PK organizuoto viešojo pirkimo aplinkybes, t.y. ar jos buvo panašios Joniškio r. PK pirkimo atveju, paaiškino[52], jog: „Taip, atitiko automobilių specifikacija.
2. S. G. bei V. Č. apklausos metu, paklausti apie šiuos pirkimus, nieko negalėjo prisiminti.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirminis S. G. siųstas L. Z. komercinis pasiūlymas yra juodraštinis, kuris iki jo išsiuntimo Pasvalio r. PK dar buvo koreguotas (pakeistas automobilis pagal kėbulo tipą, suderinti tam tikri techniniai parametrai). Taip pat S. G. savo komerciniame pasiūlyme nurodė automobilio pirkimo-pardavimo kainą, mažmeninę bei kitą, taikytiną konkrečiai L. Z. („automobilio kaina su nuolaida“), atitinkamai 81 801 litų ir 73 621 litų. Tuo tarpu pasiūlyme, gautame iš Pasvalio r. PK, nurodyta „12 mėnesių kaina su PVM – 14 867,04 litų“. Taigi, nuomos kaina buvo paskaičiuota pakoregavus pirminį S. G. pasiūlymą, o tokį nuomos paslaugų pirkimui parengtą pasiūlymą vėliau S. G. pasirašė, ir jis AB „Autoūkis“ buvo išsiųstas perkančiajai organizacijai per UAB „Bijusta“ kurjerių paštą.
Su UAB „Moller Auto“ darbuotoju V. Č. AB „Autoūkis“ taip pat susisiekė komercinio pasiūlymo rengimo klausimais, o parengtą ir V. Č. pasirašytą komercinį pasiūlymą pasiėmė su savimi bei taip pat išsiuntė per UAB „Bijusta“ kurjerių paštą.
Apie tai, kad UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ dalyvavo šiame pirkime ir savo vardu teikė pasiūlymus, bendrovės buvo informuotos Pasvalio r. PK, pranešant, kad jų pasiūlymai dėl automobilių veiklos nuomos pirkimo buvo atmesti.
2.1.3.  Rokiškio rajono policijos komisariato organizuotas viešasis pirkimas
Rokiškio rajono policijos komisariato (toliau – Rokiškio r. PK) organizuotas automobilių veiklos nuomos viešasis pirkimas įprastos komercinės praktikos būdu[53]. Pirkta keturių automobilių veiklos nuoma.
Viešasis pirkimas organizuotas 2008 m. vasario 4 d., įvyko 2008 m. kovo 4 d.
Rokiškio r. PK 2008 m. vasario 4 d. raštais pakvietė dalyvauti viešajame pirkime tris bendroves – AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“. Kvietimai dalyvauti viešajame pirkime buvo individualūs.
AB „Autoūkis“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. vasario 8 d. Komercinį pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu pasirašė direktorius E. S. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Škoda Superb Comfort 1,9 TDI, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1375,67ir Škoda Octavia (A5) Ambiente 1,9 TDI PD (3 vnt.), 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1240,00. Visų keturių siūlytų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 61 148,04.
UAB „Autodina“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. vasario 25 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Autodina“ vardu pasirašė automobilių prekybos vadybininkas S. G. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Opel Signum, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1689,11 ir Opel Vectra Essentia (3 vnt.), 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1352,43. Visų keturių automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 68 956,80.
UAB „Moller Auto“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. vasario 11 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Moller Auto“ vardu pasirašė VW pardavimų vadybininkas V. Č. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – VW Passat Trendline 1,9 TDI (3 vnt.), 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1455,35 ir VW Phaeton, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1879,22. Visų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 74 943,24.
Viešojo pirkimo nugalėtoju parinktas ir automobilių veiklos nuomos sutartys 2008 m. kovo 7 d. pasirašytos su AB „Autoūkis“[54]. AB „Autoūkis“ laimėto pirkimo vertė – 61 148,04 litų. Apie viešojo pirkimo rezultatus Rokiškio r. PK atskirais raštais informavo pirkimo dalyvius, nurodydamas, kokie ūkio subjektai pateikė pasiūlymus automobilių veiklos nuomos pirkime, kokias pasiūlė kainas  ir kuri bendrovė pripažinta nugalėtoja.[55]
Bendradarbiavimą bei veiksmų derinimą dalyvaujant Rokiškio r. PK organizuotame viešajame pirkime tarp AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ patvirtina šie įrodymai:
a) komercinių pasiūlymų siuntimo aplinkybės
AB „Autoūkis“ paprastųjų pašto siuntų sąraše[56], kuriame nurodomi visi adresatai, kuriems 2008 m. vasario 15 d. iš AB „Autoūkis“ buvo išsiųsti laiškai per UAB „Bijusta“, yra įrašas:
Gavėjas: Rokiškio raj. Policijos komisariatas
Gavėjo adresas: Pramonės g. 9
Miestas: Rokiškis
Siunta: Komerc.pasiūl.(Moller Auto)
Siuntimo mokestis: voke
Pastabos: pristatyti iki 02-28
b) elektroninis susirašinėjimas
2008 m. kovo 12 d. S. G. laiške[57] pavadinimu „Rokiskio rajono policijos komisariatas“ L. Z. rašė:
„Labas, kaip supratau paemem Rokiskio policijos konkursėli? Atejo man rastas.. Malonu su Jumis dirbti J
L. Z., remiantis Konkurencijos tarybos turimu per patikrinimą paimtu elektroniniu susirašinėjimu, į šį laišką S. G. atsakymo nepateikė. Nepaisant to, tarpusavio susižinojimo faktas tarp šių dviejų asmenų dėl Rokiškio r. PK rengto viešojo pirkimo yra akivaizdus, kadangi, kaip matyti, pirkimui įvykus S. G. bendravo su AB „Autoūkis“ darbuotoja apie šį viešąjį pirkimą, dalinosi savo turima informacija. Vis dėlto, toks įrodymas (dėl susirašinėjimo jau įvykus pirkimui) nelaikytinas pakankamu draudžiamo susitarimo tarp šių ūkio subjektų minėtame pirkime įrodymui.
Tuo tarpu UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ bendradarbiavimą minėtame pirkime atskleidžia nors ir negausūs, tačiau akivaizdūs įrodymai, susiję su komercinių pasiūlymų siuntimu (aptartas įrodymas vertintinas aukščiau analizuotų pirkimų ir juose vykusio tiriamų ūkio subjektų bendradarbiavimo kontekste). Kaip matyti iš pašto siuntų registracijos žurnalo įrašo, UAB „Bijusta“, AB „Autoūkis“ klientas, ankstesniuose viešuosiuose pirkimuose perkančiosioms organizacijoms pristatydavęs AB „Autoūkis“ bei jo konkurentų UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ komercinius pasiūlymus, taip pat pasielgė ir šio viešojo pirkimo atveju. UAB „Bijusta“ 2008 m. vasario 15 d. buvo nurodyta išsiųsti UAB „Moller Auto“ komercinį pasiūlymą į Rokiškio r. PK.
2.1.4.  Raseinių rajono policijos komisariato organizuoti viešieji pirkimai
Raseinių rajono policijos komisariato (toliau – Raseinių r. PK) organizuoti du automobilių veiklos nuomos viešieji pirkimai įprastos komercinės praktikos būdu.
2.1.4.1. Viešasispirkimas, organizuotas 2008 m. balandžio 4 d., įvykęs 2008 m. balandžio 16 d.[58]
Pirkta trijų automobilių veiklos nuoma.
Raseinių r. PK 2008 m. balandžio 4 d. raštais pakvietė dalyvauti viešajame pirkime tris bendroves – AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“. Kvietimai dalyvauti viešajame pirkime buvo individualūs, adresuoti konkrečiai bendrovei.
AB „Autoūkis“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. balandžio 7 d. Komercinį pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu pasirašė direktorius E. S. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Škoda Octavia (A5) Combi Ambiente 2,0 TDI PD, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1299,72 ir Škoda Octavia Ambiente 1,9 (2 vnt.), 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1128,85. Visų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 42 689,04.
UAB „Autodina“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data –2008 m. balandžio 14 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Autodina“ vardu pasirašė automobilių prekybos vadybininkas S. G. Komerciniu pasiūlymu siūlyti automobiliai – Opel Vectra Essentia, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1292,28 ir Opel Vectra Caravan Essentia, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1352,43. Visų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 47 246,28.
UAB „Moller Auto“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. balandžio 11 d. Ant komercinio pasiūlymo atspausdinta, jog šį pasiūlymą teikia UAB „Moller Auto“ pardavimų vadybininkas V. Č., tačiau šio asmens parašo ant komercinio pasiūlymo nėra. Komerciniu pasiūlymu siūlomi automobiliai – VW Passat Trendline, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1311,22 ir VW Passat Var Comfortline, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1401,12. Visų automobilių 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 48 282,72.
Viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas AB „Autoūkis“. AB „Autoūkis“ laimėto pirkimo vertė – 42 689,04 litų.
Bendradarbiavimą bei veiksmų derinimą tarp AB „Autoūkis“ ir UAB „Autodina“ dėl šio viešojo pirkimo patvirtina:
a) elektroninis susirašinėjimas
2008 m. balandžio 15 d. L. Z. laiške pavadinimu „Apklausa“ susirašinėjo su S. G.[59]:
Laba diena Simonai, buvau siokiu tokiu atostogų isejusi. Dabar sedau prie darbo. Turejo ateiti apklausa Raseiniu PK. As seniau apie ja kalbėjau. Ja mes paruoseme. Siuo atveju einame kartais su Jusu automobiliu, o kartais pagal kliento reikalavimus. Mes i konkursa eisime su Opeliuku.“
Tą pačią dieną S. G. atrašė L. Z.:
„Laba diena, Laura, <...> O kada ta apklausele turėjo ateiti? Gal turite techninius reikalavimus pagal kuriuos galeciau paruosti Jums pasiulyma? Laukiu atsakymo. Dekui.“
L. Z. tą pačią dieną S. G. atsakė:
Jau mes ja aptareme, kai buvau atvaziavusi paskutini karta. Tada ir pasirasei :) <...> Tiesiog turėjo pastu ateiti rastas, tad norėjau perspeti. Tad viskas tvarkoje. Si karta einame pagal kliento reikalavimus. <...>“
S. G.:
„Pasirodo jau nebeziuriu kur pasirasineju Jas savo akyse nemaciau jokio rasto, nors gal jis ir atejo tik man neperdave.. Na, tai laukiu ziniu. Jei dar reikes is manes kokios pagalbos, tai visada prasom kreiptis.“
L. Z.:
„Tada kalbėjome ir labai atidžiai ziurejai, tiesiog laiko praejo <...>“.
Iš susirašinėjimo matyti, jog AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. prieš paskelbiant viešojo pirkimo rezultatus bendravo su UAB „Autodina“ darbuotoju S. G. ir susirašinėjo su juo apie įvykusį pasiūlymų šiam pirkimui derinimą bei pasirašymą. Vertinant kai kuriuos pavienius pateikto elektroninio susirašinėjimo teiginius (pavyzdžiui, apie tai, kad S. G. ketina paruošti pasiūlymą p. L. Z., t.y. bendrovei „Autoūkis“) gali susidaryti įspūdis, jog bendrovės tariasi dėl bendro dalyvavimo teikiant vieną pasiūlymą, tačiau vertinant šį susirašinėjimą visų su konkrečiu pirkimu susijusių įrodymų kontekste bei aukščiau išdėstytų bendradarbiavimo įrodymų kituose viešuosiuose pirkimuose kontekste, galima pagrįstai teigti, kad tarpusavyje buvo suderinti komerciniai pasiūlymai, kurie pirkimui buvo teikiami atskirai. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad bendrovės atitinkamu laikotarpiu, kuriuo vyko ir susirašinėjimas, buvo pakviestos kaip konkurentai dalyvauti Raseinių r. PK vykdytoje apklausoje (apie kvietimą dalyvauti šioje apklausoje ir turėjo ateiti raštas, skirtas UAB „Autodina“) ir pateikė savarankiškus pasiūlymus šiam pirkimui. Susirašinėjime kaip tik kalbama apie pasiūlymų teikimą Raseinių r. PK bei apie tai, kad S. G. jau pasirašė L. Z. parengtą pasiūlymą. Taigi, toks susirašinėjimas laikytinas pagrįstu įrodymu, kad buvo veikiama pagal įprastą ankstesniuose pirkimuose taikytą modelį, kai S. G. pateikia pirminį pasiūlymą, kurį L. Z. pakoreguoja ir pateikia S. G. pasirašyti.
Nors šiame pirkime dalyvavo ir UAB „Moller Auto“, dėl komercinių pasiūlymų derinimo tarp AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ šio pirkimo atveju įrodymų nebuvo rasta.
2.1.4.2. Viešasis pirkimas, organizuotas 2008 m. balandžio 28 d., įvykęs 2008 m. gegužės 13 d.[60]
Pirkta vieno automobilio veiklos nuoma.
Raseinių r. PK 2008 m. balandžio 28 d. raštais pakvietė dalyvauti viešajame pirkime tris bendroves – UAB „Moller Auto“, UAB „Žaibo ratas Vilnius“ ir AB „Autoūkis“. Kvietimai dalyvauti viešajame pirkime buvo individualūs, adresuoti konkrečiai bendrovei.
UAB „Žaibo ratas Vilnius“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. gegužės 6 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Žaibo ratas Vilnius“ vardu pasirašė J. K. Komerciniu pasiūlymu siūlomas automobilis – Opel Vectra Elegance, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1622,14. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 19 465,65.
UAB „Moller Auto“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. balandžio 30 d. Komercinį pasiūlymą UAB „Moller Auto“ vardu pasirašė pardavimo vadybininkas V. Č. Komerciniu pasiūlymu siūlomas automobilis – VW Passat Trendline 2,0 TDI, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1577,18. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 18 926,16.
AB „Autoūkis“ paruoštas komercinis pasiūlymas: data – 2008 m. balandžio 29 d. Komercinį pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu pasirašė direktorius E. S. Komerciniu pasiūlymu siūlomas automobilis – Škoda Superb Comfort, 1 mėnesio nuomos kaina litais su PVM – 1408,48. Bendra 12 mėnesių nuomos kaina litais su PVM – 16 901,76.
Viešojo pirkimo laimėtoju pripažinta AB „Autoūkis“, pasiūliusi mažiausią kainą. AB „Autoūkis“ laimėto pirkimo vertė – 16 901,76 litų.
Tarpusavio veiksmų derinimą šiame pirkime tarp AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ patvirtina šios aplinkybės:
a) komercinių pasiūlymų siuntimo aplinkybės
Raseinių r. PK Konkurencijos tarybos prašymu pateikė visą su šiuo viešuoju pirkimu susijusią medžiagą, įskaitant ir vokų, kuriuose buvo gauti AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ komerciniai pasiūlymai, kopijas.
Ant voko, kuriame buvo pateiktas UAB „Moller Auto“ komercinis pasiūlymas, kairiojo viršutinio kampo nurodyta[61]:
Autoūkis
UAB „Moller Auto“
Laisvės pr. 127
LT-06118 Vilnius“
Ant voko, kuriame pateiktas AB „Autoūkis“ komercinis pasiūlymas, kairiojo viršutinio kampo tiesiog nurodyta[62]Autoūkis“.
Abu vokai antspauduoti O. Mazur firmos pasiuntinių pašto antspaudais, data – 2008 m. gegužės 6 d.
Atsižvelgiant į tai, kad vokai su analogiškai nurodytais adresatais buvo pateikti ir Joniškio r. PK organizuotame viešajame pirkime, kuriame AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. bei UAB „Bijusta“ darbuotojai pripažino, kad visi komerciniai pasiūlymai buvo siunčiami per AB „Autoūkis“ kurjerių paštą, bei į analogiškas adresatų bei siuntėjų užrašymo aplinkybes Pasvalio r. PK organizuoto viešojo pirkimo atveju, darytina išvada, jog ir šiame viešajame pirkime AB „Autoūkis“ Raseinių r. PK išsiuntė ne tik savo komercinį pasiūlymą, bet ir UAB „Moller Auto“ komercinį pasiūlymą, o tai parodo, kad UAB „Moller Auto“ ir AB ‚Autoūkis“ komerciniai pasiūlymai šiam pirkimui buvo pateikti juos tarpusavyje iš anksto suderinus.
2.2. Veiksmų derinimas teikiant komercinius pasiūlymus automobilių pirkimo viešiesiems pirkimams
UAB „Rokiškio vandenys“ rengtas viešasis automobilio pirkimas
Atlikus Konkurencijos tarybos 2009 m. spalio 21 d. patikrinimo ūkio subjektų patalpose metu paimtos informacijos analizę, nustatyta, kad AB „Autoūkis“ bei UAB „Moller Auto“ bendradarbiavo bei tarpusavyje derino savo veiksmus ne tik klausimais dėl automobilių veiklos nuomos viešųjų pirkimų, bet ir tais atvejais, kai buvo skelbiami viešieji pirkimai dėl automobilių įsigijimo.
Patikrinus V. Č. bei L. Z. elektroninį paštą, rastas susirašinėjimas:
2008 m. spalio 16 d. V. Č. laiške pavadinimu „Prasau palaikančio pasiūlymo“ rašė L. Z.[63]:
Sveika, noriu paprašyti Jūsų palaikančio pasiūlymo apklausai, kurią daro „Rokiškio vandenys“. Mano atsiųstą tekstą uždėk ant savo pasiūlymo formos ir nusiųsk el. laišku adresu: Virginija@avandenys.lt Popierinį pasiūlymo variantą, esant progai, atiduosite man.“
Prie elektroninio laiško V. Č. prisegė 2008 m. spalio 3 d. datuojamą komercinį pasiūlymą, adresuotą „Rokiškio vandenys“, ponui V. L. Komercinio pasiūlymo rengėjas nenurodytas.
L. Z. į šį laišką tą pačią dieną atsakė[64]:
Labas, del palaikancio pasiūlymo: šiandiena bus padaryta. <...>“
2008 m. spalio 16 d. L. Z. išsiuntė elektroninį laišką[65] adresu virginija@avandenys.lt, prie jo prisegdama AB „Autoūkis“ nuskanuotą 2008 m. spalio 3 d. komercinį pasiūlymą. Tą pačią dieną į L. Z. pašto dėžutę atėjo patvirtinimas, jog laiškas buvo perskaitytas[66].
Konkurencijos tarybos paklausimo pagrindu UAB „Rokiškio vandenys“ pateikė visą su šiuo viešuoju pirkimu susijusią medžiagą[67].
Pagal UAB „Rokiškio vandenys“ pateiktus dokumentus viešasis pirkimas įvyko 2008 m. spalio 6 d. Pirkime dalyvavo AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ bei UAB „Žibintas“. AB „Autoūkis“ siūlė įsigyti VW Crafter 35 automobilį, kaina litais su PVM – 99 990, komercinė pasiūlymą pasirašė AB „Autoūkis“ vadybininkė L. Z. (tuo metu – B.), UAB „Moller Auto“ – VW Transporter automobilį, kaina litais su PVM – 84 500, komercinį pasiūlymą pasirašė UAB „Moller Auto“ pardavimų ekspertas V. Č. Viešojo pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Moller Auto“. UAB „Rokiškio vandenys“ Konkurencijos tarybai patvirtino, kad daugiau jokių automobilių pirkimo viešųjų pirkimų 2008 m. spalio mėnesį nerengė.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad V. Č. 2008 m. spalio 16 d. L. Z. atsiųstas komercinis pasiūlymas yra identiškas pasiūlymui, kurį perkančiajai organizacijai (UAB „Rokiškio vandenys“) AB „Autoūkis“ adresavo 2008 m. spalio 3 d., išskyrus tai, kad jame nėra AB „Autoūkis“ emblemos bei L. Z. kontaktinės informacijos ir parašo. Palyginus UAB „Rokiškio vandenys“ Konkurencijos tarybai paklausimo pagrindu pateiktą komercinį pasiūlymą su L. Z. šiai bendrovei elektroniniu paštu siųstuoju 2008 m. spalio 16 d., darytina išvada, jog tai visiškai identiški komerciniai pasiūlymai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad, nors ir nesutampa UAB „Rokiškio vandenys“ rengto viešojo pirkimo data su V. Č. ir L. Z. susirašinėjimu dėl šio viešojo pirkimo (susirašinėjimas įvyko vėliau) bei AB „Autoūkis“ komercinio pasiūlymo išsiuntimo perkančiajai organizacijai, tai nepaneigia fakto, jog konkuruojančių bendrovių darbuotojai tarėsi dėl dalyvavimo viešajame pirkime, vienas iš kito prašė palaikančių pasiūlymų, ne savarankiškai rengė komercinį pasiūlymą, o AB „Autoūkis“ darbuotoja konkuruojančios bendrovės UAB „Moller Auto“ paruoštą tekstą „uždėjo“ ant savo pasiūlymo formos („dėl palaikančio pasiūlymo: šiandien bus padaryta“).
Iš pateiktų įrodymų matyti, kad perkančiajai organizacijai AB „Autoūkis“ pasiūlymas buvo nusiųstas elektroniniu paštu jau po oficialios pasiūlymų pateikimo datos, nurodant pačiame pasiūlyme ankstesnę nei siuntimo, t.y. 2008 m. spalio 3 d., datą. Tokie įrodymai leidžia manyti, kad perkančioji organizacija galėjo padaryti pirkimo procedūrų pažeidimų, priimdama pasiūlymą jau po oficialios pirkimo procedūrų pabaigos (panašus atvejis, kai pasiūlymai viešajam pirkimui buvo priimti jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo nagrinėjamas aukščiau minėto Joniškio r. PK organizuoto pirkimo atveju)[68], tačiau tai nekeičia fakto, kad šiame pirkime dalyvavusios bendrovės derino komercinius pasiūlymus ir tokiu būdu iš anksto žinojo, kad AB „Autoūkis“ pasiūlymas pateikiamas tik siekiant sudaryti konkurencijos pirkimo procedūros įspūdį.
3.Veiksmų derinimo dalyvaujant viešuosiuose automobilių veiklos nuomos pirkimuose mechanizmas
Iš Konkurencijos tarybos surinktų įrodymų (Policijos departamento pateikta medžiaga, perkančiųjų organizacijų pateikta viešųjų pirkimų informacija, patikrinimo metu surinkti įrodymai, kita) matyti, jog tyrimo metu nagrinėti ūkio subjektai buvo sukūrę veiksmų derinimo sistemą, dalyvaujant viešuosiuose automobilių veiklos nuomos ir pirkimo nuosavybės teise pirkimuose. Aplinkybė, kad visi nagrinėti viešieji pirkimai įvyko panašiu metu (tais pačiais 2008 m.), juose dažniausiai dalyvavo visos trys konkurencijos teisės pažeidimu įtariamos įmonės bei tie patys šių įmonių darbuotojai – AB „Autoūkis“: L. Z., UAB „Moller Auto“: V. Č., UAB „Autodina“: S. G., bei kitos tyrimo metu nustatytos ir šio Pranešimo IV dalyje įvertintos aplinkybės, pagrįstai leidžia spręsti apie šio pažeidimo nuoseklumą ir sistemingumą. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Raseinių r. PK 2008 m. gegužės mėn. pradžioje organizuotame viešajame pirkime UAB „Autodina“ nedalyvavo. To priežastis, tikėtina, yra S. G. atleidimas iš darbo 2008 m. balandžio 29 d.
Tyrimo metu nustatyta, jog visais automobilių veiklos nuomos viešųjų pirkimų atvejais AB „Autoūkis“, kurio pagrindinė veikla ir yra automobilių veiklos nuoma, buvo bendradarbiavimo su konkurentais iniciatorius. AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. susisiekdavo su UAB „Autodina“ bei UAB „Moller Auto“ darbuotojais ir jų paprašydavo ar pakviesdavo dalyvauti viešajame pirkime (Joniškio r. PK, Pasvalio r. PK pirkimai), komerciniai konkurentų pasiūlymai perkančiosioms organizacijoms buvo siunčiami per AB „Autoūkis“ paslaugas teikiantį kurjerių paštą UAB „Bijusta“ (Joniškio, Pasvalio, Rokiškio, Raseinių policijos komisariatų organizuotų pirkimų atvejais), taip pat elektroniniais laiškais būdavo keičiamasi informacija apie viešuosius pirkimus prieš ir po jų. Tuo tarpu tyrimo metu nagrinėto viešojo automobilių pirkimo (nuosavybės teise) atveju iniciatorius buvo UAB „Moller Auto“, kurios esminis interesas yra automobilių pardavimas. Šios įmonės darbuotojas V. Č. prašė palaikančio pasiūlymo iš AB „Autoūkis“. Taigi, įvertinus tokią sukurtą bendradarbiavimo sistemą, darytina išvada, jog viena bendrovė kviesdavo kitas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tam, pirkimas įvyktų jau po pirmojo kvietimo (perkančioji organizacija paprastai kviesdavo tik nagrinėjamus konkrečius ūkio subjektus pateikti savo pasiūlymus), atitinkamai kitame viešajame pirkime atsilygindama palaikančiojo pasiūlymo pateikimu, t.y. dalyvaudama konkurento paprašyta. UAB „Autodina“ buvo pasyvi komercinių pasiūlymų teikėja pirkimams, tačiau tikėdamasi galimos naudos kituose pirkimuose (pavyzdžiui, kad AB „Autoūkis“ dalyvaus automobilių veiklos nuomos pirkime siūlydama būtent UAB „Autodina“ norimą parduoti automobilį), sutikdavo pateikti suderintą komercinį pasiūlymą.
Tyrimo metu taip pat nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad nagrinėjami ūkio subjektai vykdė bendradarbiavimą, susijusį su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose, ir kituose konkursuose, nors turimi duomenys nėra pakankami siekiant juos kvalifikuoti kaip draudžiamus susitarimus.
Pavyzdžiui, išnagrinėjus Konkurencijos tarybos atlikto patikrinimo metu paimtą medžiagą bei elektroninį susirašinėjimą, nustatytas AB „Autoūkis“ darbuotojos L. Z. bei UAB „Moller Auto“ darbuotojo V. Č. susirašinėjimas dėl viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Plačiajuostis internetas“ organizuoto viešojo automobilių veiklos nuomos pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu. 2008 m. lapkričio 17 d. L. Z. rašė V. Č.[69]:
Laba diena, kaip ten del konkurso VI Placiajuostis internetas. Ten praeina Jusu 1 VW Tiguan ir 2 Passat Comfortline (1 automatas, kita mechanine). Is Jusu kazkas turetu dalyvauti, mes taip pat norime. :) Lauksiu komerciniu pasiūlymu :)“
V. Č. tą pačią dieną atrašė:
„Sveika, mes dalyvausime šiame konkurse, bet ir Jums pasiūlymą persiųsiu, kai padarysim (gal rytoj).“
Konkurencijos tarybos paklausimo pagrindu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateikė visą su šiuo viešuoju pirkimu susijusią medžiagą. Pranešimas apie viešąjį pirkimą 2008 m. lapkričio 6 d. buvo patalpintas elektroninėje viešųjų pirkimų bazėje.
Nustatyta, jog nei AB „Autoūkis“, nei UAB „Moller Auto“ pirkime nedalyvavo. Pasiūlymus šiame automobilių veiklos nuomos pirkime pateikė kiti ūkio subjektai (UAB „Danske lizingas“ ir AB „Šiaulių autoservisas“, kuris ir laimėjo šį pirkimą). Pasiūlymus buvo galima teikti iki 2008 m. lapkričio 25 d.
Atsižvelgiant, kad AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ ne tik dalyvaudavo kaip konkurentai viešųjų pirkimų konkursuose, tačiau buvo susiję ir prekybos (tarpininkavimo) santykiais, tyrimo metu surinktų duomenų nepakanka siekiant tiksliai įvertinti, ar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ organizuotame pirkime nagrinėjami ūkio subjektai derino savo veiksmus kaip potencialūs konkurentai, ar kaip pirkėjas ir pardavėjas, tad šis konkursas nėra atskirai vertintinas kaip galimas draudžiamas susitarimas, tačiau jis taip pat iliustruoja dviejų ūkio subjektų tarimąsi dėl dalyvavimo konkrečiame viešajame pirkime.
Kaip papildomą bendradarbiavimo pavyzdį galima paminėti tai, kad Konkurencijos tarybos atlikto patikrinimo AB „Autoūkis“ patalpose metu ant stalo buvo rastas UAB „Žaibo ratas“ 2006 m. birželio 13 d. komercinio pasiūlymo Ukmergės PK originalas (A. L. parašas buvo parašytas mėlynu rašalu). Iš Ukmergės PK gavus analizuojamo viešojo pirkimo medžiagą[70], nustatyta, jog Ukmergės PK pateiktas UAB „Žaibo ratas“ komercinis pasiūlymas bei pasiūlymas, rastas AB „Autoūkis“ patalpose, yra identiški. Šis pavyzdys papildomai iliustruoja, kad AB „Autoūkis“ įvairaus pobūdžio bendradarbiavimą su konkurentais laikė normaliu elgesiu, norint sėkmingai veikti rinkoje. Kaip jau buvo minėta, dėl galimų pažeidimų bendradarbiaujant su kitais nei nagrinėjami ūkio subjektai įrodymų nebuvo rasta, todėl šios aplinkybės pateikiamos tik kaip iliustruojančios dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose aplinką.
Pastebėtina, kad ir kiti tyrimo metu surinkti įrodymai rodo, kad bendradarbiavimą su potencialiais konkurentais AB „Autoūkis“ laikė normalia praktika. AB „Autoūkis“ darbuotojų naudojamuose kompiuteriuose Konkurencijos tarybos atlikto patikrinimo metu buvo aptikta daugybė Word programa parengtų (sudarytų) dokumentų, kuriuose buvo įvairių automobilių verslu besiverčiančių įmonių komerciniai pasiūlymai, adresuoti ne AB „Autoūkis“, o įvairioms perkančiosioms organizacijoms, taip pat minėtų įmonių logotipai, blankai, formos su firminiais logotipais ir rekvizitais (rasti ir nagrinėjamų ūkio subjektų UAB „Moller Auto“ ir UAB „Autodina“ atitinkami dokumentai). Dėl kitų ūkio subjektų galimai padarytų konkurencijos teisės normų pažeidimų tyrimo metu nebuvo rasta įrodymų, tačiau aptarta aplinkybė papildomai iliustruoja AB „Autoūkis“ veiklos rinkoje metodus.
4.  Tyrimo išvados ir ūkio subjektų pateiktos nuomonės bei paaiškinimai
Tyrimo metu išanalizavus surinktą informaciją ir įvertinus nustatytas aplinkybes, buvo padaryta išvada, kad AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ sudarė draudžiamus susitarimus dėl dalyvavimoJoniškio r. PK ir Pasvalio r. PK organizuotuose automobilių veiklos nuomos paslaugų viešuosiuose pirkimuose; AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ sudarė draudžiamus susitarimus dėl dalyvavimo Rokiškio r. PK ir 2008-04-28 Raseinių r. PK organizuotuose automobilių veiklos nuomos viešuosiuose pirkimuose ir UAB „Rokiškio vandenys“ organizuotame automobilio viešajame pirkime; AB „Autoūkis“ ir UAB „Autodina“ sudarė draudžiamą susitarimą dėl dalyvavimo 2008-04-04 Raseinių r. PK organizuotame viešajame automobilių veiklos nuomos pirkime įprastos komercinės praktikos būdu  ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį bei šio straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus 2010-08-06 pranešime „Apie atliktą tyrimą dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“.[71] Apie atliktą tyrimą nagrinėjami ūkio subjektai buvo informuoti 2010-08-31 Konkurencijos tarybos raštais.[72]
4.1.  AB „Autoūkis“ nuomonė ir paaiškinimai
AB „Autoūkis“ nuomonė bei paaiškinimai apie atliktą tyrimą Konkurencijos taryboje gauti 2010 m. rugsėjo 17 d.[73]
Bendrovė nurodė pripažįstanti Konkurencijos tarybos nustatytas esmines aplinkybes, prašė tai vertinti kaip lengvinančią aplinkybę, tačiau nesutiko su kai kuriais nustatytų aplinkybių vertinimais ir daromomis išvadomis. Bendrovė nurodė, kad teikdama automobilių nuomos paslaugas, yra priversta kreiptis į automobilių gamintojų įgaliotas įmones vykdyti automobilių prekybą (tame tarpe ir įtariamus ūkio subjektus UAB „Autodina“ bei UAB „Moller Auto“), todėl bendrovės santykius su minėtomis įmonėmis galima apibrėžti kaip pirkėjo ir pardavėjo. Patvirtino, jog tam, kad įvyktų konkursas, ji pasiūlo ir kitoms įmonėms jame sudalyvauti, tačiau mano, jog tuo kaip tik skatina sąžiningą konkurenciją ir tai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo nuostatų.
Bendrovė neginčijo savo darbuotojos L. Z. veiksmų UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ vardu parengus ar su šiomis įmonėmis suderinus komercinius pasiūlymus, tačiau tvirtino, jog bendrovė negali būti laikoma už tai atsakinga, nes: 1) tam nėra davusi nurodymų, 2) darbuotojai neturi įgaliojimų pasirašyti komercinius pasiūlymus, tą daro direktorius, 3) tai savivalė, 4) kadangi L. Z. pripažįsta atlikusi draudžiamus veiksmus nesant bendrovės nurodymų, tai negali būti vertinama kaip darbinių užduočių vykdymas. Taip pat, Bendrovės teigimu, net jei ir būtų nustatytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, jos veiksmus reikėtų vertinti kaip mažareikšmius, atsižvelgiant į mažą užimamą rinkos dalį.
Bendrovė prašė atsižvelgti į labai sunkią finansinę padėtį, pateikė tai patvirtinančius įrodymus.[74]
Konkurencijos tarybos 2010-10-28 bylų nagrinėjimo posėdžio metu AB „Autoūkis“ atstovai papildomai teigė, kad Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas turėjo įrodyti naudą, kurią patyrė AB „Autoūkis“, susitaręs su kitais konkurso dalyviais, kadangi konkursai buvo nuostolingi, be to, kad Konkurencijos tarybos tyrimas buvo atliktas beprasmiškai, nes jokio nuostolio nebuvo padaryta ir pati konkurencija nėra pažeista. Paklaustas, ar įmonė derino savo pasiūlymus su konkurentais, AB „Autoūkis“ atstovas atsakė neigiamai, tačiau nurodė, kad juos derino AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z.[75]
4.2.  UAB „Autodina“ nuomonė ir paaiškinimai
UAB „Autodina“ nuomonė bei paaiškinimai apie atliktą tyrimą Konkurencijos taryboje gauti 2010 m. rugsėjo 21 d.,[76] papildomas raštas gautas 2010 m. spalio 25 d.[77]
Bendrovė nurodė pripažįstanti tam tikras Pranešime nustatytas faktines aplinkybes – kad jos buvęs darbuotojas S. G. pasirašė komercinį pasiūlymą, skirtą Joniškio r. PK ir Pasvalio r. PK viešiesiems pirkimams. Dėl Raseinių r. PK organizuoto viešojo pirkimo bendrovė savo atsakomybės nepripažino. Nurodė, kad bendrovės atsakomybę švelnina tai, jog: 1) jos darbuotojas neturėjo reikiamų įgaliojimų pasirašyti komercinį pasiūlymą, 2) tai padarė savarankiškai, be bendrovės žinios, 3) siūlė pirkti bendrovės neteikiamą paslaugą, 4) darbuotojo nusižengimas buvo nulemtas neteisėtų ir sistemingų AB „Autoūkis“ atstovų veiksmų, 5) atleidus minėtą darbuotoją, neteisėtas bendradarbiavimas su AB „Autoūkis“ baigėsi. Apie galimą S. G. dalyvavimą bendrovės vardu analizuojamuose viešuosiuose pirkimuose bendrovė sužinojo tik susipažinusi su Pranešime išdėstytomis aplinkybėmis.
Bendrovė neigia savo dalyvavimą Raseinių r. PK rengtame viešajame pirkime. Mano, kad šiame konkurse bendrovės darbuotojo S. G. parašas pasiūlyme buvo suklastotas. Be to, anot bendrovės, pats S. G. savo paaiškinimuose neigia pasirašęs šį pasiūlymą. Prašo Konkurencijos tarybos įsitikinti šio pasiūlymo autentiškumu.
Bendrovė prašė atsižvelgti į lengvinančias aplinkybes ir į baudos diferencijavimo taisykles. Nurodė šias aplinkybes – pagalba Konkurencijos tarybai tyrimo metu, nustatytų esminių aplinkybių pripažinimas, sunki bendrovės finansinė padėtis, valdžios institucijų veiksmai. Anot Bendrovės, pačios perkančiosios organizacijos (policijos komisariatai) sudarė sąlygas konkurencijos pažeidimams kilti, kadangi komerciniai pasiūlymai jas pasiekė iš vieno subjekto AB „Autoūkis“ (matėsi užrašas ant visų vokų), todėl, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, turėjo nepriimti šių pasiūlymų. Be to, komerciniai pasiūlymai neturėjo privalomo jiems bendrovės antspaudo, ir, kaip nurodo bendrovė, dėl šio neatitikimo komercinis pasiūlymas taip pat turėjo būti nepriimtas. Taip pat prašo atsižvelgti į baudų diferencijavimo taisykles, t.y. į tai, kad bendrovė įtariama dalyvavusi draudžiamame susitarime labai trumpai (2008 m. kovo – balandžio mėn.), bei į tai, kad bendrovės vaidmuo buvo mažareikšmis bei pasyvus.
Bendrovė pateikė sunkią finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus.[78]
Konkurencijos tarybos 2010-10-28 bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Autodina“ atstovai prašė Konkurencijos tarybos atsižvelgti į papildomus bylos momentus: 1) UAB „Autodina“ bendradarbiavo su Taryba viso tyrimo metu; 2) UAB „Autodina“ pripažino daugelį Tarybos tyrimo metu nustatytų esminių aplinkybių. Vienas svarbiausių UAB „Autodina“ prisipažinimų yra viso pasiūlymo pasirašymo modelio atskleidimas ir pripažinimas, jog UAB „Autodina“ darbuotojas iš tiesų pasirašė tiriamus komercinius pasiūlymus Joniškio ir Pasvalio policijos komisariatams; 3) bendrovės vertinimu Tarybos surinkti įrodymai atskleidžia, jog byloje nėra pagrindo teigti, kad UAB „Autodina“ tyčia atliko konkurencijos teisės pažeidimą; 4) viešųjų konkursų organizatoriai nepatyrė žalos dėl to, kaip vyko organizuojami viešieji pirkimai; 5) baudos dydis bendrovei turėtų būti skaičiuojamas ne nuo UAB „Autodina“ bendrųjų pajamų, o nuo bendrovės pajamų, gautų 2009 m. iš automobilių nuomos.
4.3.  UAB „Moller Auto“ nuomonė ir paaiškinimai
UAB „Moller Auto“ nuomonė bei paaiškinimai apie atliktą tyrimą Konkurencijos taryboje gauti 2010 m. rugsėjo 21 d.[79]
Bendrovės nuomone, tyrimo metu buvo nesilaikoma tam tikrų procedūrinių taisyklių. Bendrovė nurodė, kad nebuvo tinkamai informuota apie tyrimo išplėtimą, t.y., kad yra papildomai tiriami įmonių veiksmai dėl automobilių pirkimo – pardavimo, ir apie tai sužinojo tik gavusi tyrimo išvadas, todėl, anot bendrovės, iš esmės buvo pažeistos UAB „Moller Auto“ teisės tyrimo metu, nes šiam ūkio subjektui nebuvo sudaryta galimybė pasinaudoti savo teisėmis pateikti išsamią tyrimui reikalingą medžiagą, tuo pačiu bendrovė negalėjo pasinaudoti šio nutarimo apskundimo galimybe. Kitu procedūrinių taisyklių pažeidimu bendrovė nurodė tai, kad jai nebuvo pateiktos nutarimų, kuriais buvo pratęstas atliekamas tyrimas, kopijos. Bendrovės teigimu, dėl tokio nepateikimo jai nebuvo suteikta galimybė vertinti šių nutarimų teisėtumo, pagrįstumo, ir atitinkamai pasinaudoti jų apskundimo teise.
Bendrovė taip pat ginčijo atitinkamos rinkos apibrėžimą. Nurodė, kad Konkurencijos tarybos pranešime apie atliktą tyrimą nėra nurodyta, kaip skaičiuojama atitinkama rinka, kokias rinkos dalis užima kiekvienas ūkio subjektas. Mano, kad UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ nėra konkurentai, kadangi UAB „Moller Auto“ tiesiogiai nedalyvauja nuomos veiklos konkursuose, o jeigu vyksta dalyvavimas, tai per AB „Autoūkis“.
Bendrovė nurodė, jog sužinojusi apie policijos komisariatų skelbiamus viešuosius pirkimus, aiškinosi, ar AB „Autoūkis“ pirks automobilius iš jos ir dalyvaus su VW prekės ženklo produktu. Paaiškėjus, kad to AB „Autoūkis“ neketina daryti, UAB „Moller Auto“ parengė pasiūlymus dalyvauti pirkimuose savo vardu, suderinusi su AB „Autoūkis“, jog jeigu laimės UAB „Moller Auto“, AB „Autoūkis“ nupirks iš jos automobilius, išnuomos bendrovei juos su subnuomos teise, o pati bendrovė juos subnuomos perkančiajai organizacijai. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, automobilių nuosavybė liktų AB „Autoūkis“. Dėl šių aplinkybių UAB „Moller Auto“ tvirtina, kad nemanė, jog AB „Autoūkis“ dalyvaus pirkime pats savarankiškai, o Konkurencijos taryba neįrodė, kad UAB „Moller Auto“ žinojo, jog AB „Autoūkis“ savarankiškai pateiks pasiūlymus. Be to, bendrovė nelaikė savęs konkurente AB „Autoūkis“, dėl ko ir atidavė išsiųsti savo užklijuotą voką su komerciniu pasiūlymu, o pasiūlymo aplinkybės nebuvo žinomos AB „Autoūkis“.
Aiškindamas savo bendradarbiavimą su AB „Autoūkis“ nagrinėtame UAB „Rokiškio vandenys“ organizuotame konkurse, bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Moller Auto“ atstovas teigė, jog „šiuo atveju, prašydama pateikti pasiūlymą „Autoūkis“, „Moller Auto“ kreipėsi į „Autoūkis“ ne kaip į konkurentą, o kaip į pardavimo agentą, kadangi turėjo du lygiaverčius pasiūlymus. „Moller Auto“ nuomone, tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas per tarpininką, t.y. per „Autoūkis“, viešajam pirkimui, galbūt jis yra kritikuotinas viešųjų pirkimų teisės prasme, tačiau šiuo atveju „Moller Auto“ praktiškai konkuravo pats su savimi, kadangi ne tik kainos pasiūlymu, tačiau ir pačios prekės duomenys viešajam pirkėjui yra svarbūs, o šie abu pasiūlymai, jie pirkėjui buvo lygiaverčiai, pirkėjas turėjo pasirinkti, kuris pasiūlymas geresnis techniniu požiūriu“.[80]
Kartu su nuomone apie atliktą tyrimą, bendrovė pateikė  UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ susitarimą dėl prekybos ryšių palaikymo ir bendradarbiavimo parduodant VW automobilius.[81] Nurodė, kad šios bendradarbiavimo sutarties pagrindu AB „Autoūkis“ galėjo ir privalėjo pateikti konkurencingą pasiūlymą, t.y. pats nustatyti automobilio kainą prekybinės partnerio nuolaidos pagrindu. Anot bendrovės, tai, kad AB „Autoūkis“ nekeitė automobilio pardavimo kainos, nurodytos V. Č. persiųstame komerciniame pasiūlyme, rodo AB „Autoūkis“ kaltę, o UAB „Moller Auto“ už tokius veiksmus (nuolaidos nepritaikymą bei iš to sekantį „kainos derinimą“) negali būti laikoma atsakinga.
Konkurencijos tarybos 2010-10-28 bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Moller Auto“ atstovai papildomai nurodė, kad Konkurencijos tarybos pranešime apie atliktą tyrimą kaip įrodymai naudojami liudytojų apklausos protokoluose užfiksuoti paaiškinimai negali būti laikomi konkurencijos teisės prasme tinkamais įrodymais.
Bendrovė taip pat pateikė sunkią finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus.[82]
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nurodyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant ir susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Pagal šio įstatymo 3 straipsnio 10 dalį susitarimu yra laikomi bet kokia forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ar pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.
Atsižvelgus į tai, kad Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis nurodo, jog šiuo įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo, ir į tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis savo esme ir tikslais atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 101 straipsnio (anksčiau Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnis) nuostatas, aiškinant bei taikant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį reikia atitinkamai vadovautis Sutarties 101 straipsnio taikymo praktika.
Atsižvelgus į nurodytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas, nagrinėjamu atveju yra svarbu nustatyti, ar AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ veiksmai, dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, gali būti laikomi susitarimu tarp konkurentų Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme. Siekiant tai nustatyti, šiuo atveju pirmiausia reikia tinkamai įvertinti atitinkamą rinką, nustatyti jose konkuruojančius ūkio subjektus.
5.  Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo
Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, kurioje atitinkama rinka įvardijama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje, bei Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos 2000-02-24 nutarimu Nr. 17[83], kurie parengti ir suderinti su Europos Komisijos pranešimu „Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams“ (97/C 372/03).
Pastebėtina, kad atitinkamos rinkos apibrėžimas nėra savitikslis dalykas. Rinkos apibrėžimo tikslumas ir detalumas priklauso nuo nagrinėjamo pažeidimo pobūdžio. Šią išvadą ne kartą patvirtino ir Europos Sąjungos teismai[84]. Nagrinėjant horizontalaus pobūdžio kainų nustatymą, įskaitant ir komercinių pasiūlymų derinimą viešųjų pirkimų konkursuose, pakanka nustatyti, kad ūkio subjektai yra konkurentai, kadangi susitarimas dėl kainų nustatymo tarp konkurentų savaime laikomas pažeidimu. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju taip pat nėra būtinybės detaliai analizuoti visų galimų prekės bei geografinės rinkos variantų bei su tuo susijusių ypatumų.
5.1. Dėl prekės rinkos
Prekės rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, kurioje prekės rinka įvardijama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas bei minėtais Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo.
Šiame tyrime buvo analizuojama ūkio subjektų veikla, susijusi su dalyvavimu automobilių veiklos nuomos ir automobilių pardavimo viešuosiuose pirkimuose. Didžioji dalis Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymių nustatyta automobilių veiklos nuomos viešųjų pirkimų atvejais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokių požymių nustatyta ir viešajame automobilio pirkime, atskirai iškirtinos dvi prekės rinkos.
Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos XXVIII skyriaus 6.477 straipsniu nuomos sutartis suprantama kaip sutartis, kuria viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos sutarties dalykas gali būti bet kokie nesunaudojamieji daiktai. Šis nuomos apibrėžimas iš esmės tinka ir automobilių veiklos nuomos paslaugai apibūdinti, kadangi nagrinėtų viešųjų pirkimų atvejais buvo įsigyjama teisė tam tikrą laikotarpį (paprastai 12 mėnesių) naudotis ir valdyti automobilį už atitinkamą nuomos mokestį[85]. Nors tyrimo metu buvo nagrinėjamas automobilių veiklos nuomos paslaugos teikimas viešuosius pirkimus rengiančioms perkančiosioms organizacijoms, tačiau ši paslauga gali būti teikiama bet kokiems kitiems subjektams, kurie šios paslaugos pageidauja[86] (ši paslauga paprastai ir yra teikiama verslo subjektams arba viešajam sektoriui).
Automobilių veiklos nuomos paslaugas tiriami ūkio subjektai apibūdina atkreipdami dėmesį į skirtingus šios paslaugos aspektus, nurodydami keletą ypatumų, kurie gali būti būdingi automobilių veiklos nuomos paslaugai priklausomai nuo paslaugos pirkėjų pageidavimų, tačiau paslaugos esmę apibūdina panašiai. Pastebėtina, kad nagrinėjant draudžiamą konkurentų susitarimą dėl viešiesiems pirkimams pateikiamų komercinių pasiūlymų derinimo nėra būtinybės tiksliai įvertinti paslaugos ypatumus ir tiksliai apibrėžti atitinkamą rinką. Tokiu atveju pakanka nustatyti, kad viešuosiuose pirkimuose ūkio subjektai veikė kaip konkurentai, siūlydami pirkėjų pageidaujamą įsigyti paslaugą.
Kaip nurodoma Europos Sąjungos institucijų praktikoje, apibrėžiant atitinkamą rinką, būtina pabrėžti, jog tais atvejais, kai akivaizdu, jog draudžiamas susitarimas turi antikonkurencinį tikslą ar poveikį, nėra būtina ypač tiksliai apibrėžti atitinkamą rinką. Pirmosios instancijos teismas byloje CMA CGM prieš Komisiją[87] konstatavo, kad horizontalaus kainų fiksavimo atveju Komisijai pakanka nustatyti, kad draudžiamo susitarimo tikslas yra konkurencijos ribojimas, dėl ko jis per se daro poveikį prekybai ir konkurencijai, nereikalaujant tiksliai apibrėžti atitinkamos rinkos[88]. Dėl išdėstytų priežasčių, toliau apibūdinamos pagrindinės nagrinėjamos paslaugos savybės, nesistengiant tiksliai atriboti automobilių veiklos nuomos paslaugos nuo kitų galimai skirtingus ypatumus turinčių panašaus pobūdžio paslaugų. Dėl tos pačios priežasties detaliai nebus nagrinėjama ir automobilių pardavimo prekės rinka.
UAB „Moller Auto“ Konkurencijos tarybai pateiktoje informacijoje teigiama, jog veiklos nuoma atitinka teisėje naudojamai operatyvinio (veiklos) lizingo sąvokai. Operatyvinis lizingas (veiklos nuoma) laikytinas dalinės amortizacijos lizingu, kai per lizingo sutarties terminą yra sumokama tik dalis daikto vertės. Operatyvinis (veiklos) lizingas prilyginamas paprastai nuomai, jam nėra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.567-6.574 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios lizingą (finansinę nuomą). Veiklos nuomos atveju automobilio nuosavybės teisė nepereina nuomininkui, ir jis, pasibaigus nuomos terminui, dažniausiai yra parduodamas antrine automobilių prekyba užsiimančiai įmonei. Be to, veiklos nuomos atveju dažnai nuomotojas apdraudžia automobilį „kasko“ draudimu[89].
Kad veiklos nuoma iš esmės niekuo nesiskiria nuo paprastos nuomos, išskyrus kelis aspektus, apklausos Konkurencijos taryboje metu pripažino ir AB „Autoūkis“ automobilių nuomos ir priežiūros skyriaus viršininkas K. P.: „Esminis paslaugos principas yra nuoma, skirtumas nuo finansinio lizingo – pasibaigus veiklos nuomos sutarties terminui neįgyjama nuosavybės teisė į automobilį“[90]. Anot K. P., veiklos nuoma gali verstis bet kuris ūkio subjektas, specialių leidimų ar licencijų šiai veiklai nėra, didelių nuosavų finansinių išteklių taip pat nereikia, nes „veiklos nuoma dažniausiai yra vykdoma kaip subnuoma, t.y. automobilį nuosavybės teise įsigyja bankas, veiklos nuomos paslaugas teikianti įmonė automobilį iš banko nuomoja“[91], tad tarp veiklos nuomos paslaugas perkančio subjekto bei šių paslaugų pardavėjo susiklosto subnuomos santykiai[92].
Buvęs UAB „Autodina“ darbuotojas S. G. apklausos Konkurencijos taryboje metu veiklos nuomą apibūdino kaip „nuomą su visa automobilio priežiūra“, t.y. paprastai sudaromos ilgalaikės sutartys, nuomininkui teikiama pilna automobilio priežiūra, serviso paslaugos, draudimas, visa tai įeina į automobilio veiklos nuomos kainą[93].
Tuo tarpu UAB „Autodina“ Konkurencijos tarybai pateiktoje informacijoje automobilių veiklos nuoma ir automobilių nuoma laikomi dviem skirtingais sandoriais, pagrindiniu skirtumu nurodant tai, kad pirmuoju atveju lizingo bendrovė įsigyja automobilį ir jį nuomoja klientui, o antruoju – nuomotojas pats nuomoja automobilį klientui. „Esant veiklos nuomos santykiams, klientas gali rinktis automobilio komplektaciją, tuo tarpu paprastos nuomos atveju nuomotojas nuomai siūlo jau sukomplektuotus automobilius“[94]. Pažymėtina, jog UAB „Autodina“ taip pat sutinka, jog, norint verstis veiklos nuoma, leidimų ar licencijų iš valstybės institucijų gauti nereikia. Tačiau tam bendrovei reikalinga atitinkama infrastruktūra ir finansiniai pajėgumai[95].
Kaip jau buvo minėta, šiuo atveju nėra būtinybės tiksliai nustatyti, ar vadinamoji automobilių veiklos nuoma gali būti laikoma atskira paslauga nuo, pavyzdžiui, trumpalaikės automobilių nuomos. Bet kuriuo atveju automobilių nuomos paslaugos esmę sudaro automobilio suteikimas laikinai naudotis už tam tikrą užmokestį, o pasibaigus sutartam naudojimosi laikotarpiui nuomininkas neįgyja jokių teisių į automobilį. Tuo šią paslaugą galima aiškiai atskirti nuo finansinės nuomos (lizingo), kadangi pastaruoju atveju sutarties pabaigoje daiktas lizingo gavėjui pereina nuosavybės teise (šių paslaugų teikimas nebuvo nagrinėjamas tyrimo metu, kadangi tai nebuvo nė vieno nagrinėjamo viešojo pirkimo objektas[96]). Vis dėlto, iš minėtų tyrimo metu surinktų duomenų, galima matyti, kad automobilių veiklos nuomai būdingi tokie ypatumai kaip pakankamai ilgas nuomos terminas (paprastai 12 mėnesių), galimybė paslaugos gavėjui pasirinkti automobilių komplektaciją, šios paslaugos pirkėjų grupę sudaro verslo subjektai ar viešojo sektoriaus subjektai. Taigi, šio tyrimo tikslais automobilių veiklos nuomą galima išskirti kaip specialią paslaugą, turinčią tam tikrų ypatumų. Net ir tokiu būdu, t.y. siauriausiai įmanomai, apibrėžus atitinkamą prekės rinką, tyrimo metu nustatytų aplinkybių vertinimas nesikeičia, kadangi, kaip jau buvo minėta, visi nagrinėjami ūkio subjektai teikia tarpusavyje konkuruojančius automobilių veiklos nuomos pasiūlymus viešiesiems pirkimams. Papildomai galima pastebėti, kad šiuo atveju nėra reikšminga, ar teikdamas tokį pasiūlymą ūkio subjektas ketina automobilį įsigyti savo lėšomis, ar ketina pasinaudoti atitinkamomis finansinėmis paslaugomis. Tai nekeičia fakto, kad ūkio subjektas bet kuriuo atveju turi galimybę teikti pasiūlymą viešajam pirkimui, ir, kaip matyti iš šiame pranešime išdėstytų faktų, tokia galimybe yra naudojamasi, nepriklausomai nuo to, ar paslaugos teikimui ketinama naudoti savas ar skolintas lėšas.
Tyrimo metu taip pat buvo rasta kai kurių toliau aptariamų įrodymų dėl nagrinėjamų ūkio subjektų bendradarbiavimo automobilių pirkimo viešuosiuose pirkimuose, tad taip pat apibrėžiama atskira automobilių pardavimo prekės rinka. Perkančiosios organizacijos automobilius įsigyja su jų funkcijų įgyvendinimu susijusiai veiklai vykdyti. Gali būti reikalingi tiek lengvieji keleivių vežimui pritaikyti automobiliai (nagrinėjamu atveju tokie automobiliai dažniausiai buvo išsinuomojami), tiek ir tam tikros specialios paskirties automobiliai (pavyzdžiui, nagrinėto UAB „Rokiškio vandenys“ vykdyto viešojo pirkimo atveju buvo perkamas krovininis automobilis). Pagal automobilių paskirtį automobilių pardavimo rinka gali būti skaidoma į atskiras prekės rinkas (keleivių vežimui skirtų automobilių rinka, krovininių automobilių rinka ir pan.), taip pat šios prekės rinkos pagal įvairias automobilių savybes gali būti skaidomos į dar smulkesnes rinkas[97]. Gali būti išskiriamos naujų ir naudotų automobilių pardavimo prekės rinkos, kaip atskiras rinkos segmentas gali būti išskiriamas komercinių automobilių pardavimas[98]. Nagrinėjamu atveju nėra jokios būtinybės detaliai analizuoti vienų automobilių pakeičiamumo kitais galimybių, jų specifinių savybių, naudojimo paskirties ir pan., kadangi ūkio subjektai, teikiantys pasiūlymus tam pačiam viešajam pirkimui yra akivaizdžiai konkuruojantys tarpusavyje, siūlant analogišką prekę. Nagrinėjant draudžiamą susitarimą dėl suderintų pasiūlymų pateikimo pakanka nustatyti, kad ūkio subjektai veikia kaip konkurentai. Taigi, šio tyrimo tikslais pakanka išskirti atskirą automobilių pardavimo prekės rinką, neanalizuojant šios rinkos detalesnių aspektų.
Įvertinus visas aplinkybes, išskirtinos dvi prekės rinkos, t.y. automobilių veiklos nuomos paslaugų rinka ir automobilių pardavimo rinka.
5.2. Dėl geografinės rinkos
Geografinė rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalimi, kurioje nurodyta, kad geografinė rinka – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis, bei minėtais Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo.
Automobilių veiklos nuomos paslaugas viešuosiuose pirkimuose siūliusios bendrovės geografinę rinką apibrėžė kaip Lietuvos Respublikos teritoriją.
AB „Autoūkis“ atstovas K. P., apklausos metu paklausus, ar bendrovė teikia savo paslaugas tik Lietuvos Respublikoje, ar ir į užsienį, paaiškino, jog AB „Autoūkis“ paslaugas teikia tik Lietuvoje[99]. Taip pat pažymėjo, jog paslaugos teikiamos visoje Lietuvos teritorijoje, neišskaidant į atskirus regionus ar kitaip dalijant. Tą patį patvirtino ir AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z., apklausos metu paaiškinusi, jog ilgalaikės, t.y. veiklos nuomos atveju, paslaugos teikiamos tik Lietuvoje, visoje Respublikoje.
UAB „Moller Auto“ pardavimų ekspertas V. Č. nurodė, kad „parduoti į užsienį galim, nuomos atvejų – nežinau. Lietuvoje yra daug VW atstovų, tačiau teritorijos pasidalijimų teikiant paslaugas nėra[100].
UAB „Autodina“ Konkurencijos tarybai pateiktoje informacijoje geografinę savo veiklos teritoriją taip pat apibrėžė kaip Lietuvos Respubliką: „UAB „Autodina“ viešuosiuose pirkimuose už Lietuvos Respublikos ribų nėra dalyvavusi, tačiau reguliariai dalyvauja tokiuose pirkimuose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pastaruoju atveju dažniausiai mūsų bendrovė viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kartu su kuria nors lizingo bendrove, teikiančia automobilių priežiūros paslaugą ir perkančia automobilius iš mūsų įmonės[101]“.
Atsižvelgiant į šiuos asmenų paaiškinimus, t.y., kad automobilių veiklos nuomos paslaugas teikiančios ar tokių paslaugų pirkimuose dalyvaujančios įmonės veikia panašiomis sąlygomis visoje Lietuvos Respublikoje, bei į tai, kad tyrimas apsiribojo keliais viešaisiais pirkimais įprastos komercinės praktikos būdu, organizuotais Lietuvoje veikiančių perkančiųjų organizacijų, darytina išvada, jog nagrinėjama rinka neišsiplečia už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Be to, perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus pirkimo būdus organizuoja pirkimus Lietuvoje ir pirkimo objektai yra panaudojami Lietuvos Respublikoje. Dalyvauti nagrinėtuose viešuosiuose pirkimuose taip pat buvo kviečiamos tik Lietuvoje įsisteigusios bendrovės. Visi šie ypatumai būdingi ne tik automobilių veiklos nuomos paslaugų teikimui, tačiau taip pat ir automobilių pardavimo atvejams, kadangi nagrinėtame viešajame automobilio pirkime dalyvavusios bendrovės taip pat nesusidūrė su jokiomis ūkinės veiklos kliūtimis, teikė pasiūlymus Lietuvoje veikiančiai perkančiajai organizacijai, buvo kviečiamos tik Lietuvoje veikiančios bendrovės ir t. t.
Konkurencijos tarybos Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 24.4 punkte nurodyta, kad jeigu perkama iš ūkio subjektų, veikiančių panašiomis prekybos sąlygomis bet kur Lietuvoje, arba konkurso būdu, dalyvaujant ūkio subjektams iš visos Lietuvos, tai tokiu atveju geografine rinka Konkurencijos taryba paprastai laikys visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
Minėtos bendrovės, kaip ir kiti automobilių veiklos nuomos bei automobilių pardavimu užsiimantys ūkio subjektai, veikia Lietuvoje ir iš esmės nesusiduria su ūkinės veiklos teisiniais apribojimais ar kitomis veiklos kliūtimis.
Tokiu būdu geografinė rinka abiejų išskirtų prekių rinkų atžvilgiu apibrėžiama kaip nacionalinė rinka – Lietuvos Respublikos teritorija.
Apibendrinant, šio tyrimo tikslais išskirtinos dvi atitinkamos rinkos, t.y. automobilių veiklos nuomos paslaugų rinka Lietuvos Respublikos teritorijoje ir automobilių pardavimo rinka Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Kaip minėta, UAB „Moller Auto“ nesutiko su Konkurencijos tarybos pranešime apie atliktą tyrimą pateiktu atitinkamos rinkos apibrėžimu, teigė, kad bendrovė nėra konkurentė su AB „Autoūkis“, bei kad Konkurencijos taryba nenurodė, kaip skaičiuojama atitinkama rinka ir kokias rinkos dalis užima kiekvienas ūkio subjektas.
Pažymėtina, kad policijos komisariatų ir UAB „Rokiškio vandenys“ rengtuose viešuosiuose pirkimuose abi bendrovės perkančiųjų organizacijų buvo traktuojamos kaip konkurentai, nes tiek AB „Autoūkis“, tiek UAB „Moller Auto“ pateikė savarankiškus komercinius pasiūlymus, o ne bendrą pasiūlymą, taip pat, tik su laimėjusiąja įmone buvo pasirašoma paslaugų teikimo (prekės pirkimo) sutartis. Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo metu UAB „Moller Auto“ atstovas, paklaustas apie tai, ar viešo konkurso dalyviai, pateikę atskirus pasiūlymus perkančiajai organizacijai, laikytini konkurentais, taipogi nurodė, kad „bendru atveju, kada teikia tokius pasiūlymus, jie yra konkurentai“.[102] Todėl nepriklausomai nuo to, kaip save vertino pačios įmonės, tai, kad jos teikė atskirus komercinius pasiūlymus tiek dėl automobilių veiklos nuomos paslaugų, tiek ir dėl automobilio pardavimo, laikytina, kad jos abi veikė šiose rinkose ir yra konkurentės.
Be to, kadangi šiame tyrime nagrinėjami horizontalūs konkurentų susitarimai dėl kainų derinimo dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, tokio pobūdžio pažeidimams nėra taikomos nuostatos dėl susitarimo mažareikšmio poveikio, negalinčio itin riboti konkurencijos, todėl šioje byloje nėra poreikio nustatyti ūkio subjektų užimamų rinkos dalių.
6.  Dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. To paties straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas.
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10 dalis susitarimą apibrėžia kaip bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytas sutartis arba ūkio subjektų suderintus veiksmus, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.
Ūkio subjektų konkurentų susitarimas nekonkuruoti vienas su kitu – kartelis – žalingiausia konkurenciją ribojančių veiksmų forma, ar tai būtų susitarimas dėl gamybos apimčių, kainų, nuolaidų, kreditavimo terminų, vartotojų, teritorijos, ar kita. Draudžiami susitarimai taip pat daro žalą visai šalies ekonomikai, nes eliminuoja susitarimo dalyvių iniciatyvą efektyviai panaudoti ribotus išteklius.
Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis yra parengtas ir iš esmės identiškas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo[103] (toliau – SESV) 101 straipsniui, bei į tai, kad Konkurencijos įstatymo paskirtis yra siekti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinamumo (Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis), tikrąją minėto straipsnio esmę ir paskirtį galima atskleisti išnagrinėjus Europos Sąjungos teisę bei praktiką aiškinant šį straipsnį, įskaitant Europos Bendrijų Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus ir aiškinimus.
Teisingumo Teismas, vadovaudamasis Europos Bendrijos sutarties 81 straipsniu (dabar – SESV 101 straipsnis), suderintus veiksmus yra apibrėžęs kaip „veiksmų koordinavimo tarp ūkio subjektų formą, kuri, nepasiekusi taip vadinamo susitarimo stadijos, sąmoningai pakeičiama praktiniu bendradarbiavimu tarp tų ūkio subjektų, siekiant išvengti konkurencijos pavojaus”.[104]  Suderinti veiksmai privalo būti susiję su elgesiu ateityje, tačiau nėra būtina, kad būtų sugalvotas nuoseklus veiksmų planas. Teisingumo Teismas konstatavo, kad konkurencija suponuoja tai, „kad kiekvienas ūkio subjektas privalo nepriklausomai apsispręsti dėl savo elgesio Bendrijos rinkoje, įskaitant pasirinkimą fizinių asmenų bei ūkio subjektų, kuriems jis teiks pasiūlymus ar pardavinės prekes. Nors šis nepriklausomybės reikalavimas neatima iš ūkio subjektų teisės patiems protingai prisitaikyti prie esamo arba numatomo konkurentų elgesio, tačiau jis draudžia atsirasti bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių subjektų, jeigu šio kontakto tikslas arba padarinys yra daryti poveikį esamo arba potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba ketina pasirinkti rinkoje“[105]. Suderinti veiksmai, kurie pažeidžia 101 straipsnį, nebūtinai turi atvesti prie pastebimų konkurenciją ribojančių pasekmių rinkoje. Suderinti veiksmai, nepaisant rezultato, yra draudžiami vien dėl jų tikslo, t.y. tam, kad būtų taikomas minėtas straipsnis, nebūtina, kad elgesys rinkoje pasireikštų faktiniu konkurencijos ribojimu. Europos Komisija yra pažymėjusi, kad pagal „Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį, draudžiama pranešti konkurentui apie pagrindinius savo kainų politikos elementus: kainoraščius, pardavimo sąlygas, nuolaidas, įkainius ir jų keitimo datas <…>“.[106]
Kaip buvo nustatyta, tiriamu laikotarpiu L. Z. AB „Autoūkio“ vardu, S. G. UAB „Autodina“ vardu bei V. Č. UAB „Moller Auto“ vardu rengdavo komercinius pasiūlymus viešiesiems pirkimams bei juose dalyvaudavo. Komercinių pasiūlymų rengimą šie asmenys aptardavo elektroninėmis žinutėmis, nusiųsdavo vienas kitam parengtus komercinius pasiūlymus, vienas ūkio subjektas vokuodavo ir išsiųsdavo visų tiekėjų viešuosiuose pirkimuose komercinius pasiūlymus perkančiajai organizacijai, vieni iš kitų prašydavo palaikančiųjų pasiūlymų, bei kita.
Įvertinus tyrimu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad:
1) tarp AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ prieš Joniškio r. PK. (2.1.1. skyrius) ir Pasvalio r. PK (2.1.2. skyrius),
2) tarp AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ prieš Raseinių r. PK (2.1.4.1. skyrius), Rokiškio r. PK (2.1.3. skyrius) bei UAB „Rokiškio vandenys“ 2.2. skyrius),
3) tarp AB „Autoūkis“ ir UAB „Autodina“ prieš Raseinių r. PK (2.1.4.2. skyrius)
skelbtus viešuosius pirkimus įprastos komercinės praktikos būdu dėl automobilių veiklos nuomos pirkimo, vyko kontaktas – AB „Autoūkis“ darbuotoja L. Z. susisiekdavo su UAB „Autodina“ darbuotoju S. G. bei UAB „Moller Auto“ darbuotoju V. Č., susižinodavo, ar šios įmonės ketina dalyvauti pirkime, susitikdami gyvai ar elektroniniu paštu suderindavo komercinių pasiūlymų sąlygas, dažnai už šių įmonių minėtus darbuotojus L. Z. perskaičiuodavo automobilių pardavimo kainą į automobilių veiklos nuomos konkrečiam terminui kainą[107], duodavo šių įmonių darbuotojų parengtus atspausdintus komercinius pasiūlymus jiems pasirašyti bei išsiųsdavo per AB „Autoūkis“ kurjerių paštą perkančiajai organizacijai. Visais nagrinėtais atvejais viešuosius automobilių veiklos nuomos pirkimus laimėdavo AB „Autoūkis“, o atvejį, kai palaikančiojo pasiūlymo prašymo automobilių viešajam pirkimui (t.y. nuosavybės teise) iniciatorius buvo UAB „Moller Auto“ darbuotojas V. Č. – laimėjo UAB „Moller Auto“.
Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis ir tyrimo metu surinkta medžiaga, darytina išvada, kad AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ sudarė Konkurencijos įstatymo draudžiamą susitarimą – susitarė pateikti suderintus konkursinius pasiūlymus, iš anksto nustatydamos būsimą viešojo pirkimo laimėtoją.
Minėti AB „Autoūkis“ ir UAB „Moller Auto“ atsakingi darbuotojai taip pat tarpusavyje derinosi dėl dalyvavimo viešajame pirkime, rengtame UAB „Rokiškio vandenys“. Nors šio viešojo pirkimo organizavimo bei įtariamų ūkio subjektų darbuotojų susirašinėjimo datos nesutampa, tai neturi įtakos vertinant AB „Autoūkis“ bei UAB „Moller Auto“ darbuotojų veiksmus konkurencijos teisės prasme.
Tyrimo metu nustatyti faktai liudija, kad įtariamos bendrovės, būdamos konkurentėmis, sudarė Konkurencijos įstatymu draudžiamą susitarimą, kadangi susitarė pateikti suderintus komercinius pasiūlymus, įskaitant konkursinių pasiūlymų kainas. AB „Autoūkis“ faktiškai viešuosiuose pirkimuose nekonkuravo su UAB „Autodina“ bei UAB „Moller Auto“, tokiu būdu sudarant sąlygas minėtai bendrovei laimėti. AB „Autoūkis“ buvo paskelbta nugalėtoja visais nagrinėtų viešųjų automobilių veiklos nuomos pirkimų atvejais, tuo tarpu, kai palaikančiojo komercinio pasiūlymo prašymo iniciatorius buvo UAB „Moller Auto“ darbuotojas V. Č. (automobilio pirkimo viešajame pirkime) – šį pirkimą laimėjo UAB „Moller Auto“.
Nagrinėjami ūkio subjektai nuolat dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir jiems, preziumuotina, yra gerai žinomos pagrindinės Viešųjų pirkimų įstatymo procedūros. Pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą procedūrą, visų dalyvių konkursiniai pasiūlymai pateikiami užklijuotuose ir užantspauduotuose vokuose. Šiuos pasiūlymus perkančiųjų organizacijų pirkimų komisijos atplėšia bei paskelbia konkurso dalyvių kainas tam tikrą dieną tam tikru laiku, o iki vokų atplėšimo viešųjų pirkimų komisijos posėdyje konkursinių pasiūlymų kainos yra konfidenciali informacija. AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ buvo suinteresuotos, kad viešuosius pirkimus laimėtų AB „Autoūkis“ (pavyzdžiui, Konkurencijos tarybos apklausos metu S. G., kalbėdamas apie Joniškio r. PK pirkimą, kalbėjo: „Nemanau, kad Autodina turėjo šansų laimėt, mūsų kaina buvo didesnė“[108]), todėl minėtų bendrovių bendradarbiavimas rengiant komercinius pasiūlymus, susirašinėjimas skaičiuojant konkursinių pasiūlymų kainas, leidžia tokį konkurentų elgesį vertinti kaip kainų derinimą, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, kas yra draudžiama pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis 1 punktą.
Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti draudimai riboti konkurenciją. Sąžininga konkurencija sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai iš kelių ar net keliolikos tiekėjų pasiūlymų išsirinkti jai priimtiniausią. Tik esant sąžiningai konkurencijai gali būti pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – racionaliai naudoti lėšas.
Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu draudžiami viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių ūkio subjektų susitarimai tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas apsunkina ar net atima iš perkančiųjų organizacijų galimybę racionaliai naudoti jų pirkimo įgyvendinimui skirtas lėšas. Iškyla grėsmė, jog dėl tokių susitarimų perkančiosios organizacijos bus priverstos įsigyti galimai nekokybiškas ir/ar rinkos kainas viršijančias prekes, paslaugas ar darbus, dėl ko gali turėti nenumatytų papildomų išlaidų. Tuo atveju, net jeigu kainos ir neviršija rinkoje vyraujančių, perkančioji organizacija vis tiek viešojo pirkimo laimėtoju negali išrinkti tiekėjo, siūlančio potencialiai geriausią, vertinant pagal viešojo pirkimo reikalavimus, paslaugą, kadangi nagrinėjami ūkio subjektai iš anksto sudarydavo prielaidas konkrečiam ūkio subjektui – AB „Autoūkis“ laimėti.
Pateiktos elektroninės žinutės dėl konkursinių pasiūlymų derinimo, komercinius pasiūlymus derinusių bendrovių darbuotojų paaiškinimai ikiteisminio tyrimo metu, komercinių pasiūlymų siuntimo aplinkybės – visų šių veiksmų, kuriuos atliko konkurentai, analizė leidžia daryti išvadą, kad konkurentai dirbo ne kiekvienas savarankiškai, o bendrai. Konstatuotina, kad bendrovėms derinant tarpusavio veiksmus, AB „Autoūkis“ žinojo apie UAB „Moller Auto“ ir UAB „Autodina“ pasiūlymus ir juose pateiktas kainas, o pastarosios, nors ir nežinodamos pačios AB „Autoūkis“ kainos, leido bendrovei tą informaciją sužinoti, dėl ko ji galėjo atitinkamai koreguoti savo pasiūlymą taip, kad jos siūloma kaina būtų mažiausia, ir tokiu būdu laimėtų pirkimą. Kitų draudžiamo susitarimo dalyvių vaidmuo buvo parodyti, kad konkursas vykdomas konkurenciniu būdu, neva jame dalyvauja visos dalyvauti viešajame pirkime pakviestos bendrovės, siūlančios skirtingas kainas. Pastebėtina, kad daugelyje nagrinėtų pirkimų teikti komercinius pasiūlymus buvo pakviestos tik trys nagrinėjamos bendrovės, taigi, realios konkurencijos tokiais atvejais apskritai nebuvo, o viešasis pirkimas iš esmės buvo fiktyvus.
Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamų ūkio subjektų tiriamų komercinių pasiūlymų rengimas viešiesiems pirkimams laiko atžvilgiu gali būti vertinamas atskirai vienas nuo kito, jeigu būtų nagrinėjamas vienas viešasis pirkimas. Tačiau buvo nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu viešieji pirkimai vyko vienas po kito, kad tuo pačiu laikotarpiu konkurentai dalyvavo tuose pačiuose viešuosiuose pirkimuose.
Suderinti veiksmai, nustatant kainas, pripažįstami ribojančiais konkurenciją pagal tikslą, todėl nėra būtina kiekvienu atveju nustatyti, kokį konkretų antikonkurencinį poveikį (pasekmes) tokie suderinti veiksmai sukelia (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). Tokiems susitarimams (suderintiems veiksmams) netaikomos ir išimtys, kai dėl susitarimo mažareikšmio poveikio Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatos gali būti netaikomos (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 4 dalis, Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1S-172 patvirtintų Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos 7.1 punktas). Todėl tokiais atvejais nėra būtina nustatyti ir draudžiamus veiksmus atliekančių ūkio subjektų užimamų rinkos dalių.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, dar kartą pabrėžtina, kad konkurencijos esmė yra tai, kad kiekvienas ūkio subjektas nepriklausomai apsisprendžia dėl savo elgesio atitinkamoje rinkoje. Kainos laikytinos viena iš svarbiausių konkuravimo sąlygų, todėl bet kokie sprendimai dėl jų taip pat turėtų būti priimami savarankiškai. Iš tyrimo metu nustatytų aplinkybių yra akivaizdu, kad nurodyti ūkio subjektai (konkurentai atitinkamoje rinkoje) tarpusavyje bendravo dalyvavimo konkursuose klausimais, todėl vertinant šiuos faktus galima daryti pagrįstą išvadą, kad jų sprendimai dėl komercinių pasiūlymų kainų ir kitų sąlygų nebuvo priimami savarankiškai. Tokiais veiksmais AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
7.  Dėl nagrinėjamų  ūkio subjektų atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimą
Tyrimo metu UAB „Autodina“ atkreipė dėmesį į tai, kad savarankiškai ši bendrovė automobilių veiklos nuomos paslaugų neteikia, o įtariamame draudžiamame susitarime bendrovės vardu veikęs jos darbuotojas neturėjo reikiamų įgaliojimų teikti pasiūlymus viešiesiems pirkimams. Tuo tarpu AB „Autoūkis“ teigė, kad konkursinius pasiūlymus derino ne pati bendrovė, o jos darbuotoja, todėl tokie veiksmai buvo padaryti be bendrovės administracijos žinios ir turėtų būti vertinami kaip savivaliavimas. UAB „Moller Auto“ papildomai nurodė, kad nelaiko savęs konkurente su AB „Autoūkis“.
Pažymėtina, jog Bendrasis teismas 1994 m. liepos 14 d. sprendime Nr. T-77/92 Parker Pen LTD v Komisija, kuriame buvo keliamas įmonės darbuotojo, sudariusio įmonės politikai prieštaraujantį bei teisiškai tinkamai neįvertintą sandorį, atsakomybės klausimas, konstatavo, jog tam, kad būtų nustatyta, kad konkurencijos teisės pažeidimas buvo padarytas tikslingai (apgalvotai) (angl. intentionally), ūkio subjektui nėra būtina suprasti, kad jis minėtą konkurencijos teisės pažeidimą vykdo. Pakanka, jog ūkio subjektas suvoktų, kad bendras tokių atliekamų veiksmų poveikis gali būti konkurencijos ribojimas[109]. Vadovaujantis tokia teismo praktika, darytina išvada, jog atsakomybė bendrovei už jos darbuotojų atliktus antikonkurencinius veiksmus gali būti nustatoma ir tuo atveju, kai pažeidžiamos tam tikros vidinės bendrovės taisyklės (kaip buvo minėta, Bendrojo teismo nagrinėtu atveju ūkio subjektas nurodė, kad draudžiamą susitarimą sudaręs asmuo neatliko įmonės numatytų vidinių teisinių procedūrų).
Be to, įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, matyti, jog tai, kad įmonės darbuotojai (vadybininkai) jiems priskirtas funkcijas atliktų įmonės vardu, yra įprasta praktika. Pavyzdžiui, UAB „Moller Auto“ visi komerciniai pasiūlymai nagrinėtuose viešuosiuose pirkimuose buvo pasirašyti vadybininko V. Č., AB „Autoūkis“ projektų vadybininkė L. Z. taip pat pasirašė komercinį pasiūlymą, teiktą UAB „Rokiškio vandenys“ pirkimui, bei, kaip nustatyta, rengdavo visus kitus įmonės pasiūlymus. Taigi, esant tokioms aplinkybėms nėra jokio pagrindo abejoti, kad S. G. ir L. Z., teikdami pasiūlymus automobilių veiklos nuomos pirkimams, veikė atitinkamai UAB „Autodina“ ir AB „Autoūkis“ vardu, taip pat nėra net ir jokio pagrindo teigti, kad buvo pažeistos kokios nors vidinės bendrovės taisyklės. Tuo tarpu ta aplinkybė, kad bendrovių vadovybė nežinojo, kokius draudžiamus veiksmus atlieka jų darbuotojai, ar kad tai nėra suderinta su bendrovės politika, dėl ko tai nelaikytina darbinių funkcijų vykdymu, nepaneigia bendrovių atsakomybės Konkurencijos įstatymo prasme. Bendrovių atsakomybė kyla dėl nustatytų aplinkybių – komerciniai pasiūlymai viešiesiems pirkimams buvo pateikiami jų vardu, perkančiosios organizacijos šiuos pasiūlymus priimdavo ir vertindavo kaip tinkamus.
Svarbu pabrėžti ir tai, kad perkančiosios organizacijos visas bendroves – AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ ir UAB „Autodina“ laikė lygiaverčiais konkurentais, nė vienas iš pateiktų pasiūlymų nebuvo pripažintas netinkamu dėl kokių nors formalių reikalavimų, įskaitant ir netinkamą atstovavimą, nesilaikymo. Konkurencijos tarybos tyrimo duomenimis, Rokiškio r. PK 2008 m. vasario 4 d. išsiuntė UAB „Autodina“ bei UAB „Moller Auto“ individualius kvietimus dalyvauti viešajame automobilių veiklos nuomos paslaugų pirkime (tai tiesiogiai įvardinta kvietime), o 2008 m. kovo 4 d. bendrovėms išsiuntė raštą, kuriame nurodoma preliminariai sudaryta tiekėjų eilė, iš kurių bus perkamos paslaugos, taip pat aiškiai nurodyta, jog Rokiškio r. PK gavo ir išnagrinėjo UAB „Autodina“ komercinį pasiūlymą dėl 3 vnt. (D1) ir 1 vnt. (E1) klasės automobilių veiklos nuomos pirkimo.
Atitinkamai, Pasvalio r. PK atskirais raštais informavo UAB „Moller Auto“ ir UAB „Autodina“ apie tai, kad jų pasiūlymai dėl automobilių veiklos nuomos pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu buvo atmesti.
Raseinių r. PK organizuotų abiejų pirkimų atvejais kvietimus dalyvauti automobilių veiklos nuomos viešajame pirkime perkančioji organizacija bendrovėms išsiuntė kaip savarankiškiems šios paslaugos tiekėjams. Tai reiškia, jog tiek AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“, tiek UAB „Moller Auto“ buvo traktuojamos kaip konkurentės, veikiančios automobilių veiklos nuomos rinkoje. Gavusios kvietimus, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ parengė komercinius pasiūlymus ir savo vardu pateikė atitinkamai komercinius pasiūlymus.
Šie pavyzdžiai akivaizdžiai parodo, kad pirkėjų požiūriu visos trys įmonės – AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ bei UAB „Autodina“ buvo laikomos konkurentėmis automobilių veiklos nuomos paslaugų rinkoje, kurių vardu komercinius pasiūlymus viešiesiems pirkimams teikė šių įmonių darbuotojai ir dėl to visos trys įmonės yra atsakingos už suderintais veiksmais padarytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pažeidimą.
Kaip minėta, UAB „Moller Auto“ pateikė Konkurencijos tarybai UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ susitarimą dėl prekybos ryšių palaikymo ir bendradarbiavimo parduodant VW automobilius.[110] Nurodė, kad šios bendradarbiavimo sutarties pagrindu AB „Autoūkis“ galėjo ir privalėjo pateikti konkurencingą pasiūlymą UAB „Rokiškio vandenys“ pirkimo atveju, t.y. pats nustatyti automobilio kainą prekybinės partnerio nuolaidos pagrindu. Bylų nagrinėjimo Konkurencijos taryboje posėdžio metu UAB „Moller Auto“ papildomai pateikė tarpininkavimo paslaugų sutarčių, sudarytų tarp bendrovės ir AB „Autoūkis“ pavyzdžius, kurios, bendrovės teigimu, taipogi pagrindžia tarp šių ūkio subjektų egzistavusius pirkimo-pardavimo, o ne konkurentų santykius.[111]
Konkurencijos taryba pažymi, kad tokie susitarimai nelaikytini savaime prieštaraujančiais konkurencijos taisyklėms, vis tik nagrinėjamu atveju reikia įvertinti, koks gi iš tikrųjų tarp UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ buvo sudarytas susitarimas dėl dalyvavimo UAB „Rokiškio vandenys“ organizuotame pirkime.  Pažymėtina, jog nagrinėjamo pirkimo atveju abu subjektai veikė būtent kaip konkurentai, nes abu pateikė pasiūlymus tame pačiame prekės platinimo lygmenyje – pirkėjui UAB „Rokiškio vandenys“.  Tai, kaip neva įgyvendindami bendradarbiavimo susitarimą elgėsi ūkio subjektai, yra ne kas kitas, o suderinti konkurentų veiksmai riboti konkurenciją, kadangi UAB „Moller Auto“ norėjo, jog AB „Autoūkis“ dalyvautų pirkime vien todėl, kad būtų sukurta dirbtinė konkurencija, parodanti, kad pirkime pateikiami konkurencingi pasiūlymai. Tačiau iš tikrųjų pati UAB „Moller Auto“ parengė pasiūlymą AB „Autoūkis“ vardu, nurodydama, kokią prekę už kokią kainą pastaroji privalo siūlyti.
Be to, UAB „Moller Auto“ nepagrįstai teigia, kad AB „Autoūkis“ galėjo pati nusistatyti savo pasiūlymo kainą. 2008 m. spalio 16 d. V. Č. laiške pavadinimu „Prasau palaikančio pasiūlymo“[112] L. Z. nėra rašoma, kad AB „Autoūkis“ pati įrašytų kainą, o tiesiog nurodoma „Mano atsiųstą tekstą uždėk ant savo pasiūlymo formos ir nusiųsk el. laišku adresu: Virginija@avandenys.lt Popierinį pasiūlymo variantą, esant progai, atiduosite man.“. Taigi, UAB „Moller Auto“ persiuntė AB „Autoūkis“ pasiūlymą, kurį pastaroji turėjo pateikti pirkime, jau su konkrečiai nurodyta pasiūlymo kaina (ką beje ir padarė). Tokiu būdu žinodama, kokį automobilį ir už kokią kainą siūlys AB „Autoūkis“, UAB „Moller Auto“ galėjo atitinkamai koreguoti savo pasiūlymą taip, kad pasiūlytų pigesnį automobilį, ką faktiškai ir padarė.
Atsižvelgus į išdėstytą, akivaizdu, kad UAB „Moller Auto“ nurodyti tarpininkavimo santykiai yra tik draudžiamo konkurentų susitarimo priedanga. Susitarimo dėl dalyvavimo minėtame konkurse atžvilgiu UAB „Moller Auto“ ir AB „Autoūkis“ veikė kaip konkurentai, todėl toks susitarimas vertintinas ne kaip  atstovavimo ar tarpininkavimo – susitarimas, o kaip draudžiamas konkurentų susitarimas dėl kainų.
8.  Dėl procedūrinių Konkurencijos tarybos tyrimo klausimų
UAB „Moller Auto“ nuomone, bendrovė nebuvo tinkamai informuota apie išplėtimą, t.y., kad yra papildomai tiriami įmonių veiksmai dėl automobilių pirkimo – pardavimo, ir apie tai sužinojo tik gavusi tyrimo išvadas, todėl buvo pažeistos jos teisės tyrimo metu, nes jai nebuvo sudaryta galimybė pasinaudoti savo teisėmis pateikti išsamią tyrimui reikalingą medžiagą, tuo pačiu bendrovė negalėjo pasinaudoti šio nutarimo apskundimo galimybe. Kitu procedūrinių taisyklių pažeidimu bendrovė nurodė tai, kad jai nebuvo pateiktos nutarimų, kuriais buvo pratęstas atliekamas tyrimas, kopijos. Bendrovės teigimu, dėl tokio nepateikimo jai nebuvo suteikta galimybė vertinti šių nutarimų teisėtumo, pagrįstumo, ir atitinkamai pasinaudoti jų apskundimo teise.
Pirmiausia į tai pastebėtina, kad UAB „Moller Auto“ nėra teisi, teigdama, jog nebuvo informuota apie tyrimo išplėtimą. Tyrimo metu, 2010 m. rugpjūčio 3 d., Konkurencijos tarybos raštu „Dėl komercinių paslapčių“ UAB „Moller Auto“ buvo informuota apie priimtą nutarimą, kuriuo buvo patikslinta tyrimo antraštė bei apie nutarimus dėl tyrimo termino pratęsimo,[113] tačiau bendrovė neišreiškė noro susipažinti su šiais Konkurencijos tarybos nutarimais ar kitais dokumentais.
Remiantis Konkurencijos tarybos darbo reglamento[114] 102 punktu, valstybės tarnautojas Konkurencijos įstatyme ir šiame reglamente nustatytais atvejais išsiunčia administracijos sekretoriate patvirtintas nutarimo kopijas suinteresuotoms šalims, o jeigu nutarimo rezoliucinė dalis turi būti skelbiama „Valstybės žiniose“ ar jų priede „Informaciniai pranešimai“ įteikia nutarimo rezoliucinės dalies kopiją, lydraštį redakcijai ir kompiuterines laikmenas su įrašytu nutarimu atstovu spaudai. Pažymėtina, kad nei pagal Konkurencijos įstatymą, nei pagal Konkurencijos tarybos darbo reglamentą nėra numatyta, kad Konkurencijos tarybos nutarimai dėl tyrimo termino pratęsimo ar papildymo turi būti siunčiami suinteresuotoms šalims. Dėl to Konkurencijos taryba neturėjo pareigos šių teisės aktų išsiųsti UAB „Moller Auto“.
Papildomai pastebėtina, kad aplinkybė, jog bendrovė visas su jos veiksmų vertinimu susijusias aplinkybes sužinojo tik gavusi pranešimą apie atliktą tyrimą, niekaip neribojo jos teisės, gavus pranešimą apie atliktą tyrimą, pateikti visus norimus argumentus ar įrodymus, kadangi pranešime formuojamos tik preliminarios išvados, o galutinis sprendimas priimamas atitinkamu Konkurencijos tarybos nutarimu, susipažinus su šalių pozicijomis ir paaiškinimais. UAB „Moller Auto“ pateikė savo nuomonę apie tyrimo išvadas raštu, taip pat išsakė ją ir žodžiu bylų nagrinėjimo posėdyje, todėl nepranešimu apie tyrimo papildymą jos teisės į tinkamą gynybą pažeistos nebuvo.
Be to, atkreiptinas dėmesys, kad visi Konkurencijos tarybos įrodymai dėl draudžiamų susitarimų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose buvo surinkti dar iki tyrimo papildymo, kas vėlgi niekaip neapribojo ūkio subjekto teisės pateikti papildomos medžiagos ar informacijos. Juo labiau, kad 2009-10-01 Konkurencijos tarybos nutarime Nr.1S-158 dėl šio tyrimo pradėjimo buvo nurodoma, kad tiriamas ne tik Joniškio r. PK konkursas, tačiau ir kiti konkursai, kuriuose galėjo dalyvauti AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“.
Galiausiai atkreiptinas dėmesys, jog tiek 2010-07-30 nutarimas Nr.1S- 144 dėl nagrinėjamo tyrimo papildymo, tiek 2010-02-25 nutarimas Nr.1S-27 ir 2010-05-27 nutarimas Nr.1S-87 dėl tyrimo termino pratęsimo per 20 dienų nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tačiau, gavusi pranešimą apie atliktą tyrimą ir susipažinusi su tyrimo medžiaga, įskaitant ir šiuos nutarimus, UAB „Moller Auto“ nepasinaudojo teise apskųsti jų teisėtumo.
Apibendrinant, UAB „Moller Auto“ argumentai dėl Konkurencijos tarybos tyrimo metu atliktų procedūrinių pažeidimų yra nepagrįsti ir neturi jokios įtakos galutinių išvadų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo priėmimui.
Taip pat Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Moller Auto“ atstovai nurodė, kad Konkurencijos tarybos pranešime apie atliktą tyrimą kaip įrodymai naudojami liudytojų apklausos protokoluose užfiksuoti paaiškinimai negali būti laikomi konkurencijos teisės prasme tinkamais įrodymais.
Konkurencijos tarybos nuomone, tokie ūkio subjekto teiginiai yra visiškai nepagrįsti. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimų, medžiagą jis perduoda viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus. Taigi, Policijos departamentas, tarnybinio patikrinimo metu nustatęs galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymius, turėjo pareigą informuoti Konkurencijos tarybą apie tai bei pateikti atitinkamus tai pagrindžiančius įrodymus, kurie, Konkurencijos tarybos laikytini tinkamais įrodymais nagrinėjant Konkurencijos įstatymo pažeidimus.
Taip pat pastebėtina, kad tyrimo metu pati Konkurencijos taryba atliko nagrinėjamų ūkio subjektų darbuotojų apklausas, kuriose jie patvirtino savo teiginių, išsakytų baudžiamosios bylos tyrime, teisingumą, kas vėlgi leidžia visiškai pagrįstai teigti, jog liudytojų apklausos protokoluose pateikta informacija buvo teisinga ir nėra pagrindo jos nevertinti kaip tinkamo įrodymo.
Galiausiai, kaip minėta, UAB „Autodina“, ginčydama savo dalyvavimą Raseinių r. PK rengtame viešajame pirkime, teigė, kad šiame konkurse bendrovės darbuotojo S. G. parašas pasiūlyme buvo suklastotas, ir prašė Konkurencijos tarybos įsitikinti šio pasiūlymo autentiškumu, t.y., atlikti S. G. parašo šiame konkurse ekspertizę.
Konkurencijos taryba nemato poreikio parašo ekspertizei atlikti.
Tyrimo medžiagoje esamas UAB „Autodina“ ir AB „Autoūkis“ darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas[115] parodė, kad nagrinėjamame viešajame pirkime S. G. šį pasiūlymą pasirašė („Jau mes ja aptareme, kai buvau atvaziavusi paskutini karta. Tada ir pasirasei“), o S.G. neginčijo, kad šio pasiūlymo nepasirašė („Pasirodo jau nebeziuriu kur pasirasineju“). Todėl Konkurencijos tarybai nekyla abejonių dėl to, kad UAB „Autodina“ darbuotojas žinojo, kad UAB „Autodina“ dalyvauja šiame viešajame pirkime ir kad savo vardu yra pateikusi pasiūlymą perkančiajai organizacijai, kurį pasirašė S. G.
Kita vertus, pastebėtina, kad tokia Konkurencijos tarybos pozicija neužkerta kelio pačiam ūkio subjektui atlikti ginčijamo pasiūlymo parašo ekspertizę. Kadangi Konkurencijos taryba originalaus pasiūlymo neturi, bendrovė dėl šio pasiūlymo turi teisę kreiptis į atitinkamą perkančiąją organizaciją, t.y., Raseinių r. PK, o pastarajai atsisakius pateikti šiuos duomenis, jos sprendimą skųsti teismine tvarka.
9.  Pažeidimo trukmė
Nutarimo 6 punkte konstatuotas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimas vertintinas kaip vientisas nagrinėjamų ūkio subjektų susitarimas, kurio skirtinguose epizoduose savo vaidmenį suvaidino kiekvienas ūkio subjektas. Nagrinėjamų ūkio subjektų komercinių pasiūlymų rengimas konkursams (apklausoms) laiko atžvilgiu gali būti vertinamas atskirai vienas nuo kito, jeigu būtų nagrinėjamas vienas konkursas. Tačiau buvo nustatyta, kad tirtu laikotarpiu konkursai (apklausos) vyko vienas po kito, kad tuo pačiu laikotarpiu konkurentai kartu dalyvavo tuose pačiuose konkursuose (apklausose), vyko nepertraukiamas konkurentų bendradarbiavimo procesas ir toks konkurentų elgesys rinkoje nebuvo atsitiktinis. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad minėtos įmonės susitarimo būdu sukūrė dalyvavimo konkursuose (apklausose) sistemą, pagal kurią faktiškai rinkoje nekonkuravo.
Atsižvelgiant į šio nutarimo 6 punkte konstatuotus pažeidimo epizodus, galima daryti išvadą, kad nagrinėjamų ūkio subjektų dalyvavimo draudžiamame susitarime trukmė skiriasi. UAB „Autodina“, derinusi savo pasiūlymus su konkurentu AB „Autoūkis“ trijuose pirkimuose, laikytina dalyvavusia draudžiamame susitarime nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2008 m. balandžio mėn., t. y. 3 mėnesius. UAB „Moller Auto“, derinusi pasiūlymus penkiuose pirkimuose, ir AB „Autoūkis“, derinusi pasiūlymus šešiuose konkursuose, laikytinos dalyvavusios draudžiamuose susitarimuose nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2008 m. lapkričio mėn., t. y. 10 mėnesių.
10. Dėl ūkio subjektams skirtinų baudų
Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Šio įstatymo 42 straipsnyje išdėstyti baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo principai – skiriant baudas ūkio subjektams, atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui. Baudos dydis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr. 1591[116] patvirtintomis Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis (toliau – Baudos nustatymo taisyklės).
Baudos nustatymo taisyklėse nurodyta, kad baudos dydis nustatomas apskaičiuojant baudos dydį už pažeidimo pavojingumą ir baudos dydį už pažeidimo trukmę.
Nustatant AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ skirtinų baudų dydį, įvertintas padaryto pažeidimo pavojingumas, kuris priklauso nuo pažeidimo pobūdžio ir masto, t. y. pažeidimo sukeltų pasekmių atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės rinkos. Horizontalūs kainų nustatymo susitarimai, tarp jų ir įmonių susitarimai, suderinti veiksmai bei sprendimai viešuosiuose konkursuose, kurie paprastai būna slapti, dėl savo pobūdžio laikomi vienu iš didžiausių konkurencijos pažeidimų. Konstatuotina, kad ūkio subjektai padarė pavojingiausią konkurencijos teisės pažeidimą – sudarė kartelinį susitarimą. Tokie draudžiami susitarimai daro žalą visai šalies ekonomikai, nes eliminuoja susitarimo dalyvių iniciatyvą efektyviai panaudoti ribotus išteklius. Remiantis Europos Komisijos praktika bei baudų nustatymo gairėmis, o taip pat laikantis sąžiningos konkurencijos principo, už juos turėtų būti baudžiama ypač griežtai, skiriamos baudos dydžiu siekiant atgrasyti įmones nuo dalyvavimo neteisėtose veikose.
Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti draudimai riboti konkurenciją. Sąžininga konkurencija sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai iš kelių ar net keliolikos tiekėjų pasiūlymų išsirinkti jai priimtiniausią. Tik esant sąžiningai konkurencijai gali būti pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas – racionaliai naudoti valstybės lėšas. Analogiški principai galioja ir bet kuriems ūkio subjektams organizuojant konkursus, kadangi taip siekiama gauti palankiausią pasiūlymą. Sudarydamos draudžiamą susitarimą nurodytos bendrovės ribojo sąžiningą konkurenciją automobilių veiklos nuomos paslaugų ir automobilių pardavimo rinkoseLietuvos Respublikos teritorijoje.
Kadangi ūkio subjektai dalyvavo skirtingame viešųjų pirkimų, kuriuose buvo derinami komerciniai pasiūlymai, skaičiuje (UAB „Autodina“ – trijuose UAB „Moller Auto“ – penkiuose, o AB „Autoūkis“ – šešiuose), darytina išvada, jog ūkio subjektų veiksmų poveikis konkurencijai taip pat buvo nevienodas, dėl ko būtina diferencijuoti įmonėms skirtinos baudos dydį už pažeidimo pavojingumą.
Atsižvelgiant į aukščiau šiame nutarime nurodytą Konkurencijos tarybos praktiką, pagal kurią už draudžiamus kartelinius susitarimus viešųjų pirkimų konkursuose už pažeidimo pavojingumą buvo skirtos baudos nuo 1,25 iki 5 procentų, bei išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju nustatyti tokie baudų dydžiai už pažeidimo pavojingumą: UAB „Autodina“ – 1,8 proc. bendrųjų metinių pajamų, UAB „Moller Auto“ – 3 proc. bendrųjų metinių pajamų, o AB „Autoūkis“ – 3,5 proc. bendrųjų metinių pajamų.
Atsižvelgiant į tai, kad baudos dydis už pažeidimo trukmę prilyginamas 0 (kadangi nė vieno iš nagrinėjamų ūkio subjektų padaryto pažeidimo atveju jo trukmė neviršija vienerių metų), pagrindinis baudos ūkio subjektams dydis lygus aukščiau nurodytam dydžiui už pažeidimo pavojingumą.
Skirdama baudas Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgia į ūkio subjektų atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta ūkio subjektų atsakomybę sunkinančių aplinkybių.
Kaip UAB „Autodina“ ir AB „Autoūkis“ atsakomybę lengvinanti aplinkybė vertintina tai, kad bendrovės iš dalies pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes.
UAB „Autodina“ pripažino derinusi su AB „Autoūkis“ konkursinius pasiūlymus dviejuose iš trijų nagrinėtų viešųjų pirkimų, todėl už šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, bauda atitinkamai mažintina 7 proc.
AB „Autoūkis“ taip pat iš dalies pripažino tyrimo nustatytas aplinkybes, pavyzdžiui, pripažino, kad įmonės darbuotoja derino su konkurentais pasiūlymus konkursams, nors ir nesutiko, kad AB „Autoūkis“ turėtų būti už tai atsakinga, dėl to šiai bendrovei pagrindinis baudos dydis atitinkamai mažinamas 2 proc.
UAB „Autodina“ kaip lengvinančią aplinkybę taip pat prašė vertinti tai, jog bendrovė padėjo Konkurencijos tarybai viso tyrimo metu. Konkurencijos taryba pažymi, jog Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje yra nustatyta Konkurencijos teisė gauti visą tyrimui reikalingą informaciją, už kurios nepateikimą ar pateikimą ne laiku taikomos Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3, 4 dalyse numatytos sankcijos. Kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-07-13 nutartyje administracinėje byloje Nr.A2 -709/2007 „vien šios institucijos nurodymų vykdymas ir prašomos informacijos pateikimas negali būti pripažintas padėjimu reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu“. Analogiška nuostata taikytina ir Konkurencijos tarybai atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Dėl to bendrovės teikiami atsakymai į Konkurencijos tarybos paklausimus, nepateikiant papildomai jokios informacijos, kurios Konkurencijos taryba neturi ir kuri būtų reikšminga atliekamam tyrimui, negali būti vertinama kaip padėjimas tyrimo metu. Atitinkamai, ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė nėra taikoma nė vienam nagrinėjamam ūkio subjektui.
Taipogi UAB „Autodina“ atsakomybę lengvinančia aplinkybe prašė laikyti ir tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios institucijų veiksmų. Bendrovės teigimu, tiek Joniškio r. PK, tiek Pasvalio r. PK vykdytus pirkimus organizavusios perkančiosios organizacijos pačios sudarė sąlygas Konkurencijos įstatymo pažeidimams, kadangi perkančiosios organizacijos nevertino to fakto, kad konkursiniai pasiūlymai jas pasiekė iš vieno konkretaus dalyvio – AB „Autoūkis“, be to, UAB „Autodina“ pasiūlymai nebuvo pažymėti bendrovės antspaudu.
Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad ūkio subjektų suderinti veiksmai buvo atlikti dar prieš perkančiosioms organizacijoms gaunant dalyvių pasiūlymus, t.y., L. Z. AB „Autoūkio“ vardu, S. G. UAB „Autodina“ vardu bei V. Č. UAB „Moller Auto“ vardu rengdavo komercinius pasiūlymus viešiesiems pirkimams, jų rengimą aptardavo elektroninėmis žinutėmis, nusiųsdavo vienas kitam parengtus komercinius pasiūlymus, vienas ūkio subjektas vokuodavo ir išsiųsdavo visų tiekėjų viešuosiuose pirkimuose komercinius pasiūlymus perkančiajai organizacijai. Taigi, perkančiosios organizacijos nenulėmė jokių veiksmų, kuriuos įgyvendindami ūkio subjektai būtų priversti pažeisti Konkurencijos įstatymą ir dėl to atitinkamai bendrovėms turėtų būti taikoma atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Vis dėlto sutiktina, kad nagrinėjamais atvejais perkančiosios organizacijos buvo nepakankamai atidžios ir rūpestingos vertindamos konkurso dalyvių pasiūlymus, tačiau tai, pabrėžtina, jokiu būdu nepaneigia bendrovių atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Vertinant ūkio subjektų įtaką pažeidimo padarymui, pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, jog UAB „Autodina“ sudarytas draudžiamas susitarimas nebuvo naudingas, nors ir buvo įgyvendintas, kadangi įmonė iš nagrinėtų konkursų negavo jokių pajamų, o jos vaidmuo buvo pasyvus lyginant su AB „Autoūkis“ vaidmeniu. Atsižvelgiant į tai, bauda papildomai mažinama 10 proc. UAB „Autodina“ bei atitinkamai didinama 10 proc. AB „Autoūkis“, kadangi šios bendrovės vaidmuo buvo aktyvus, ji buvo penkių draudžiamų susitarimų iniciatorė ir iš šio pažeidimo gavo pajamų.
Kadangi UAB „Moller Auto“ vaidino pasyvų vaidmenį viešuosiuose pirkimuose dėl automobilių veiklos nuomos paslaugų, tačiau buvo draudžiamo susitarimo UAB „Rokiškio vandenys“ organizuotame viešajame pirkime ir iš šio susitarimo gavo pajamų, bendrovei pagrindinis baudos dydis už įtaką pažeidimo padarymui nėra nei didinamas, nei mažinamas.  
Remiantis išdėstytu, už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą taikyti tokie baudų dydžiai: UAB „Autodina“ – 147 300litų; UAB „Moller Auto“ – 1 583 200 litų, AB „Autoūkis“ – 263 500 litų.
Pažymėtina, kad skirdama ūkio subjektams baudas, Konkurencijos taryba vadovaujasi objektyvumo ir proporcingumo principais. Todėl apskaičiuodama baudas šioje byloje Konkurencijos taryba papildomai atsižvelgia į nagrinėjamo sektoriaus specifiką ir į ūkio subjektų pateiktus duomenis bei paaiškinimus dėl sunkios finansinės padėties.
Remiantis Lietuvos autoverslininkų asociacijos duomenimis, naujų lengvųjų automobilių rinka 2008-2009 metų laikotarpiu sumažėjo 70 proc.,[117] dėl ko daug šios rinkos dalyvių atsidūrė ant bankroto ribos. Tyrimo metu bendrovės AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ pateikė Konkurencijos tarybai duomenis apie labai smukusias automobilių pardavimų apimtis ir naujų automobilių atpirkimo iš lizingo bendrovių statistiką, nurodė, kad bendrovių apyvartinių lėšų trūkumą finansuojantys bankai sumažino bendrovėms kredito linijų sumas, dėl ko sumažėjo bendrovių galimybės skolintis iš bankų ir reaguoti į rinkos poreikius, taip pat pateikė duomenis apie įmonių išlaidų mažinimą ir atleidžiamus darbuotojus. Bendrovės pažymėjo, kad Konkurencijos tarybos sprendimas skirti baudas gali sukelti nepataisomus neigiamus padarinius bendrovių ekonominėms galimybėms.
Įvertinusį įmonių pateiktus duomenis ir paaiškinimus, Konkurencijos taryba pripažįsta, kad dėl visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, susiklosčiusios sunkios ekonominės situacijos visi ūkio subjektai šiuo metu susiduria ar gali susidurti su finansiniais sunkumais. Atsižvelgus į šią aplinkybę, taip pat vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo skiriant baudas principais, skirtinos baudos dydis, nustatytas už pažeidimo pavojingumą ir trukmę, visiems nagrinėjamiems ūkio subjektams papildomai sumažinamas 20 proc. Tuo pačiu Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad nė vieno ūkio subjekto pateikti argumentai dėl sunkios ekonominės padėties nelaikytini pagrindu taikyti individualią atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kadangi pajamų ar pelno sumažėjimas, ar panašios aplinkybės savaime nereiškia itin sunkios ekonominės ūkio subjekto padėties Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalies prasme.
Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą nustatyti tokie skirtinų baudų dydžiai: UAB „Autodina“ – 117 800litų; UAB „Moller Auto“ – 1 266 500  litų, AB „Autoūkis“ – 210 800 litų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 41 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsniu, Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr. 1591,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti, kad AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“, derindamos veiksmus ir kainas teikiant pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursuose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
2. Įpareigoti AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos nutraukti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą, jeigu jis iki šiol nėra nutrauktas.
3. Už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skirti AB „Autoūkis“ – 210 800 litų, UAB „Autodina“ – 117 800 litų ir  UAB „Moller Auto“ – 1 266 500   litų pinigines baudas.
4. Įpareigoti AB „Autoūkis“, UAB „Autodina“ ir UAB „Moller Auto“ per 5 (penkias) dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.
 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas
 
[1] Patikrinimo protokolas, bylos 1 tomas, 138 lapas, paėmimo protokolas, bylos 1 tomas, 139-140 lapai.
[2] Patikrinimo protokolas, bylos 1 tomas, 155-156 lapai, paėmimo protokolas, bylos 1 tomas, 157-158 lapai.
[3] Patikrinimo protokolas, bylos 1 tomas, 186-187 lapai, paėmimo protokolas, bylos 1 tomas, 188-189 lapai.
[4] Bylos 3 tomas, 175 lapas.
[5] Bylos 3 tomas, 2 lapas.
[6] Bylos 2 tomas, 113 lapas.
[7] Bylos 3 tomas, 154 lapas.
[8] Bylos 2 tomas, 120 lapas.
[9] Bylos 1 tomas, 24 lapas, bylos 3 tomas, 77 lapas.
[10] Bylos 2 tomas, 121 lapas.
[11] Bylos 3 tomas, 77 lapas.
[12] Bylos 2 tomas, 105 lapas.
[13] Bylos 2 tomas, 106 lapas.
[14] Bylos 2 tomas, 105 lapas.
[15] Bylos 2 tomas, 104 lapas.
[16] Bylos 1 tomas, 17-44 lapai.
[17] Bylos 1 tomas, 36 lapas.
[18] Bylos 1 tomas, 36 lapas.
[19] Bylos 1 tomas, 36 lapas.
[20] Bylos 1 tomas, 37 lapas.
[21] Bylos 1 tomas, 53-54 lapai.
[22] Bylos 1 tomas, 111 lapas.
[23] Bylos 1 tomas, 96 lapas.
[24] Bylos 1 tomas, 96 lapas.
[25] Bylos 1 tomas, 102 lapas.
[26] Bylos 1 tomas, 51, 93 lapai.
[27] Bylos 1 tomas, 50, 89 lapai.
[28] Bylos 1 tomas, 49 lapas.
[29] Pasiuntinių pašto paslaugas teikianti įmonė, sudariusi pašto korespondencijos siuntimo sutartį su AB „Autoūkis“.
[30] Bylos 1 tomas, 34 lapas.
[31] Pastaba: Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad AB „Autoūkis“ pasiūlymas negalėjo būti pateiktas įdėtas į voką, kadangi ant šio pasiūlymo nebuvo lenkimo žymių (bylos 1 tomas, 45-46 lapai), tačiau perkančioji organizacija saugojo voką pridėtą prie šio pasiūlymo.
[32] Bylos 1 tomas, 23 lapas.
[33] Bylos 1 tomas, 30 lapas.
[34] Bylos 1 tomas, 75 lapas.
[35] Bylos 2 tomas, 178-180 lapai.
[36] Bylos 3 tomas, 2-4 lapai.
[37] Bylos 3 tomas, 77-78 lapai.
[38] Bylos 3 tomas, 85 lapas.
[39] Bylos 7 tomas, 140 lapas.
[40] Bylos 2 tomas, 51-79 lapai.
[41] Bylos 2 tomas, 51-79 lapai.
[42] Bylos 2 tomas, 70-72 lapai.
[43] Bylos 1 tomas, 50 lapas.
[44] Bylos 1 tomas, 51 lapas.
[45] Bylos 2 tomas, 65 lapas.
[46] Bylos 2 tomas, 62 lapas.
[47] Bylos 1 tomas, 81 lapas.
[48] Bylos 2 tomas, 181-182 lapai.
[49] Bylos 2 tomas, 172-177 lapai.
[50] Apklausos metu S. G. paaiškino, jog turima omenyje bendrovė General Motors, t.y. iš jos bus nupirktas automobilis, bylos 3 tomas, 115 lapas.
[51] Bylos 2 tomas, 176-177 lapai.
[52] Bylos 3 tomas, 3 lapas.
[53] Bylos 2 tomas, 1-50 lapai.
[54] Bylos 2 tomas, 23-50 lapai.
[55] Bylos 2 tomas, 21-22 lapai.
[56] Bylos 7 tomas, 79 lapas.
[57] Bylos 3 tomas, 83 lapas.
[58] Bylos 3 tomas, 29-52 lapai.
[59] Bylos 2 tomas, 193-194 lapai.
[60] Bylos 3 tomas, 9-28 lapai.
[61] Bylos 3 tomas, 25 lapas.
[62] Bylos 3 tomas, 28 lapas.
[63] Bylos 2 tomas, 183 lapas.
[64] Bylos 2 tomas, 186 lapas.
[65] Bylos 2 tomas, 188 lapas.
[66] Bylos 3 tomas, 188 lapas.
[67] Bylos 3 tomas, 53-75 lapai.
[68] Konkurencijos tarybos kompetencijai nepriklauso tokių galimų pažeidimų nagrinėjimas, todėl apie šias aplinkybes buvo informuota Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Bylos 6 tomas, 55 lapas.
[69] Bylos 2 tomas, 192 lapas.
[70] Bylos 2 tomas, 80-98 lapai.
[71] Bylos 6 tomas, 18-48 lapai.
[72] Bylos 6 tomas, 52-54 lapai.
[73] Bylos 7 tomas, 41-48 lapai.
[74] Bylos 7 tomas, 53-113 lapai.
[75] Bylos 7 tomas, 139 lapas.
[76] Bylos 7 tomas, 1-40 lapai.
[77] Bylos 7 tomas, 129-130 lapai.
[78] Bylos 7 tomas, 16-38 lapai.
[79] Bylos 7 tomas, 114-124 lapai.
[80] Bylos 7 tomas, 149 lapas.
[81] Bylos 7 tomas, 124 lapas.
[82] Bylos 7 tomas, 121-123 lapai.
[83] Žin., 2000, Nr. 19-487.
[84] Pavyzdžiui, Pirmosios instancijos teismo 2003-12-11 sprendimas byloje Nr. T/61/99 Adriatica di Navigazione (2003), ECR II-5349, 28-29 punktai.
[85] Pavyzdžiui, žiūrėti Automobilių nuomos sutartį Nr. SN 1529, b.t. 2, 42-46 l., sutartis Nr. SN 1532, b.t. 1, 38-44 l.
[86] Kad automobilių veiklos nuomos paslaugos teiktinos tiek viešam, tiek privačiam sektoriui, patvirtino AB „Autoūkis“ automobilių nuomos ir priežiūros skyriaus viršininkas Kęstutis Petraitis apklausos metu. B.t. 3, 172-173 l.
[87] T-213/00 CMA CGM v Komisija [2003] ECR II-913, paras. 201-235.
[88] Ten pat, 4 išnaša.
[89] Bylos 2 tomas, 105 lapas.
[90] Bylos 3 tomas, 172 lapas.
[91] Bylos 3 tomas, 172 lapas.
[92] Bylos 3 tomas, 172 lapas.
[93] Pastebėtina, kad šis apibūdinimas nėra tikslus, kadangi pagal byloje nustatytus faktus įvairios papildomos su automobilio išlaikymu susijusios išlaidos nebūtinai yra įtraukiamos kaip nuomos mokesčio dalis, taigi paslaugos esmė išlieka laikinas naudojimasis automobiliu (pavyzdžiui, žr. Automobilio nuomos sutartį Nr. SN 1532, 2.6. punktą, b.t. 1, 38-44 l.).
[94] Bylos 3 tomas, 154 lapas.
[95] Bylos 3 tomas, 154 lapas.
[96] Pastebėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnį finansinis lizingas priskiriamas prie finansinių paslaugų. Nė vienas iš nagrinėjamų ūkio subjektų tokio pobūdžio paslaugų nagrinėtuose viešuosiuose pirkimuose nesiūlė. Priešingai, paprastai šie ūkio subjektai patys naudojasi finansinėmis paslaugomis, teikdami automobilių veiklos nuomos paslaugas.
[97] Europos Komisijos koncentracijos bylų praktikoje paprastai kaip atskiros prekės rinkos išskiriamos krovininių automobilių ir keleivių vežimui pritaikytų automobilių prekės rinkos kurios savo ruožtu gali būti skaidomos į smulkesnes rinkas (žr. pvz. 1994-03-14 Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. IV/M.416 (BMW / ROVER); 2008-06-13 Europos Komisijos sprendimas bylojeNr. COMP/M.5157 (VOLKSWAGEN/SCANIA).
[98] Pavyzdžiui, žr. 2001-07-27 Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. IV/M.2514 (MAZDA MOTOR CORPORATION/MCL).
[99] Bylos 3 tomas, 172 lapas.
[100] Bylos 3 tomas, 85 lapas.
[101] Bylos 2 tomas, 119 lapas.
[102] Bylos 7 tomas, 148 lapas.
[103] OL C 115, 2008.
[104]  Teisingumo Teismo 1972-07-14 sprendimas bylojeImperial Chemical Industries Ltd. v Commission of the European Communities. ECR [1972]  P.00619.
[105] Europos Teisingumo Teismo 1975-12-16 sprendimas sujungtose bylose 40-48/73 – Suiker Unie v Commission of the European Communities, (1975) ECR, p. 1663.
[106] Europos Komisijos 1974-05-14 sprendimas  Agreements between manufacturers of glass containers. OL L 160, 1974 6 17, p. 1-17.
[107] Bylos 3 tomas, 2-4 lapai.
[108] Bylos 3 tomas, 77-78 lapai.
[109] 81 paragrafas.
[110] Bylos 7 tomas, 124 lapas.
[111] Bylos 7 tomas, 169-200 lapai.
[112] Bylos 2 tomas, 183 lapas.
[113] Bylos 3 tomas, 182 lapas.
[114] Žin., 2004, Nr.149-5453.
[115] Bylos 2 tomas, 193-194 lapai.
[116] Valstybės žinios, 2004, Nr. 177-6567.

Teismo procesas baigtas – nutarimas pakeistas iš dalies