Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Visose su darbo santykiais susijusiose srityse Konkurencijos taryba siekia užtikrinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

KONKURENCIJOS TARYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 5. Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 1250 iki 3360 Eur (bruto), priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties ir įvertinus galimybes padidinti koeficientą pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 8 dalį (Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų atstovų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje).
 3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Konkurencijos tarybos informacinių technologijų ir kompiuterinio tinklo, kompiuterinės technikos, programinės ir biuro įrangos priežiūrą, organizuoti ir vykdyti informacinių sistemų plėtrą, naujų informacinių technologijų diegimą, teikti Konkurencijos tarybos darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu bei darbu su kompiuterine ir biuro įranga. Taip pat pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimų procedūrose.
 4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
  2. turėti patirties informacinių technologijų ir (ar) kompiuterių tinklų valdymo srityje;
  3. būti susipažinęs su naujausia kompiuterine technika, kompiuterinių tinklų sistemomis ir gebėti jas taikyti, vykdant nustatytas funkcijas;
  4. mokėti dirbti su kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą, „Windows Server“ valdymo sistemas, „Active Directory“ ir „Azure Active Directory“, „Windows“ šeimos operacines sistemas, išmanyti kitas kompiuterių operacines sistemas, dirbti su M365/O365 tarnybomis ir programomis. Mokėti diegti, konfigūruoti ir prižiūrėti biuro programinius paketus („Microsoft Office“), kitas taikomąsias programas.
  5. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, serverių ir kompiuterinių tinklų veikimo principus, atsarginių kopijų valdymo principus, naudojamų operacinių sistemų ir programinių priemonių funkcionavimo principus, sugebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje;
  6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių išteklių, kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos sritis, mokėjimas juos taikyti praktikoje;
  7. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų, elektroninių dokumentų rengimą bei valdymą;
  8. žinoti informacinių technologijų rizikos valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;
  9. išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
  10. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti, išmanyti profesinės etikos principus;
  11. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
  12. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti atsakingas, pareigingas, kūrybiškas ir darbštus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
  1. administruoja Konkurencijos tarybos tarnybinių stočių ir duomenų perdavimo tinklo techninę, sisteminę ir taikomąją programinę įrangą;
  2. būdamas vietinis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (KOTIS) bei kitų informacinių sistemų administratorius, atsako už duomenų saugos priemonių įgyvendinimą Konkurencijos taryboje, koordinuoja Konkurencijos tarybos naudojamos dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ ir Konkurencijos tarybos interneto svetainės ir darbą. Pagal poreikį talpina informaciją Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetainėse;
  3. pagal kompetenciją diegia, prižiūri bei atnaujina kompiuteriuose, serveriuose, mobiliuose įrenginiuose įdiegtą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą, techninę įrangą, užtikrina apsaugą nuo virusų, tinklo informacijos ir programinės įrangos apsaugą;
  4. nagrinėja sisteminių, saugumo įrašų ir įvykių valdymo sistemos žurnalinius įrašus, registruoja elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoja apie juos saugos įgaliotinį, teiktai pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo;
  5. pagal kompetenciją suteikia naudotojams prisijungimo prie informacinių sistemų vardus ir slaptažodžius, priskiria reikiamas teises ir roles informacinėse sistemose, keičia naudotojų teises ar roles informacinėse sistemose, išregistruoja sistemų naudotojus, kai jie netenka teisės dirbti su sistemomis;
  6. reguliariai daro sisteminės ir taikomosios programinės įrangos duomenų rezervines kopijas bei jų patikrą, pagal poreikį atkuria sisteminės ir taikomosios programinės įrangos duomenis;
  7. užtikrina ir yra atsakingas už Konkurencijos tarybos kompiuterių, programų, vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos, mobiliųjų įrenginių tinkamą ir nepertraukiamą darbą, apskaitą;
  8. užtikrina Konkurencijos tarybos posėdžiuose ir renginiuose naudojamos vaizdo, garso ir kitos įrangos tinkamą veikimą;
  9. Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus pavedimu analizuoja gautus raštus, įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su jo pareigomis, ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų, ruošia atsakymų į juos projektus;
  10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų sistemų naudojimą ir priežiūrą Konkurencijos taryboje, projektus;
  11. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui, administracijos direktoriui dėl turimos kompiuterinės ir kitos technikos tobulinimo, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinių programų įsigijimo, kompiuterinio tinklo atnaujinimo, plėtros ir kitais klausimais;
  12. domisi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui, administracijos direktoriui dėl jų įdiegimo Konkurencijos taryboje;
  13. dalyvauja rengiant technines specifikacijas informacinių technologijų įrangai ar viešosioms paslaugoms įsigyti, analizuoja pirkimo konkursų medžiagą bei atlieka įsigytos įrangos, suteiktų paslaugų eksploatacinius bandymus;
  14. pagal poreikį organizuoja eksploatacinių medžiagų, techninės ar biuro įrangos įsigijimą, priežiūrą ir remontą;
  15. pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose;
  16. užtikrina saugomos, apdorojamos ar perduodamos informacijos, esančios kompiuterinėse laikmenose, konfidencialumą, patikimą naikinimą;
  17. supažindina Konkurencijos tarybos darbuotojus su informacinių sistemų naujovėmis, naudojamos programinės įrangos pakeitimais, naujomis kompiuterinėmis programomis ir technine įranga, konsultuoja technikos ir darbo su kompiuteriais ar biuro įranga ir kitais su informacinių technologijų naudojimu susijusiais klausimais;
  18. teikia informaciją Konkurencijos tarybos naudojamų informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniui ir administracijos direktoriui, teisės aktuose nustatytoms institucijoms apie informacinių technologijų saugos incidentus, vykdo administruojamos įrangos veiklos atkūrimą informacinių technologijų saugos incidentų ir kitais atvejais;
  19. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko ir administracijos direktoriaus pavedimus, taip pat Konkurencijos tarybos pirmininko paskirto asmens, atsakingo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, bei saugos įgaliotinio nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

Dokumentai priimami iki 2021 m. gegužės 26 d. el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Konkurso skelbimą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje rasite čia.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. Agne.Sauliene@kt.gov.lt arba tel. 8 606 63779.

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2021 02 18