Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ NUBAUDĖ DEŠIMT BENDROVIŲ, PLATINANČIŲ AUDIOVIZUALINIUS KŪRINIUS

2010 01 28

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Konstatuota, kad kai kurios bendrovės, užsiimančios audiovizualinių kūrinių platinimu, buvo sudariusios konkurenciją ribojančius susitarimus nustatyti (fiksuoti) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ir vaizdajuostėse (VHS), skirtų naudoti namuose, perpardavimo kainas.

Įvertinusi visas su atliktu tyrimu susijusias aplinkybes, už nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą Konkurencijos taryba skyrė baudas: UAB „Bomba“ – 18 300 Lt; UAB „Computer data international“ – 21 600 Lt; UAB „Elektromarktas“ – 30 500 Lt; UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ – 385 400 Lt; UAB „GPP“ – 104 200 Lt; BĮ UAB „Interatlas“ – 107 000 Lt; UAB „Media Incognito“ – 21 200 Lt; UAB „Palink“ – 312 400 Lt; UAB „Pigu“ – 1 200 Lt; UAB „Play prekyba“ – 20 700 Lt. Šios bendrovės įpareigotos nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimą, jei jis vis dar yra tęsiamas. Pripažinta, kad Konkurencijos įstatymo reikalavimus pažeidė ir UAB „Ronus“ , tačiau šiai bendrovei bankrutavus ir nesant jos teisių perėmėjo, bauda nepaskirta.

Nors tyrimas buvo atliekamas ir dėl kitų aštuoniolikos bendrovių veiksmų, tačiau neradus pakankamai įrodymų ir nenustačius Konkurencijos įstatymo pažeidimo sudėties, jų atžvilgiu tyrimas dėl galimo dalyvavimo draudžiamuose susitarimuose nutrauktas.

Tyrimo metu surinkti įrodymai leido Konkurencijos tarybai padaryti išvadą, kad UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ (kuri laikytina susitarimų iniciatore) sudarė susitarimus su bendrovėmis (kai kuriais atvejais netgi buvo pasirašytos sutartys, jos patvirtintos bendrovių antspaudais ir taip įtvirtinta bendra šalių valia) dėl filmų pardavimo sąlygų. Tokiu būdu buvo nustatytos konkurenciją ribojančios sąlygos, t. y. įtvirtintas apribojimas ūkio subjektams savarankiškai nustatyti prekių, kurios parduodamos trečiosioms šalims, kainas. Tyrimo laikotarpis apėmė 2006-2009 metų laikotarpį.

Kaip konstatuota priimtame nutarime, nubausti ūkio subjektai, užsiimantys audiovizualinių kūrinių platinimu, parduodami atitinkamas prekes trečiosioms šalims iš esmės taikė (su nedideliais UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ toleruotais nukrypimais) susitarimuose su šia bendrove nustatytas kainas. Be to, nebuvo nustatyta pagrįstų aplinkybių, kad kuris nors iš susitarime dalyvavusių ūkio subjektų (išskyrus UAB „Ínteratlas“) būtų sąmoningai nesilaikęs sudaryto susitarimo dėl kainų nustatymo (fiksavimo).

Konstatuodama Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, Konkurencijos taryba pripažino, kad tyrimo metu buvo sukaupta pakankamai įrodymų, jog nagrinėti ūkio subjektų susitarimai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas ribojo ar galėjo riboti konkurenciją. Susitarimai, kurių tikslas yra riboti konkurenciją tokiomis priemonėmis, kaip kainų nustatymas, laikomi ypač žalingais, kadangi jie tiesiogiai veikia konkurenciją: dėl kainų nustatymo vartotojai moka daugiau. Konkurencija kainomis yra labai svarbi, todėl akivaizdu, kad draudžiamo pobūdžio susitarimais tarp filmų didmeninio tiekėjo ir mažmeninių tiekėjų dėl DVD ir VHS formatais parduodamų filmų, apribojus pirkėjo (mažmenininko) galimybę savarankiškai nustatyti savo pardavimo kainą, pažeidžiami Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimai, kadangi tokie susitarimai pagal tikslą riboja konkurenciją, daro jai neigiamą poveikį ir todėl yra draudžiami.

Vertindama pažeidimo pobūdį Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad susitarimai, kuriais ūkio subjektai nustatė (fiksavo) prekių perpardavimo kainas, laikytini sunkiais Konkurencijos įstatymo pažeidimais. Tačiau, skirdama baudas, Konkurencijos taryba vadovavosi teisingumo ir proporcingumo principais. Buvo atsižvelgta į tai, kad filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, platinimas kai kuriose bendrovėse yra tik papildoma veikla, taip pat buvo atsižvelgta į ūkio subjektų dėl nustatyto pažeidimo gautų neteisėtų pajamų dydžius. Konkurencijos taryba visapusiškai įvertino pažeidimo pobūdį, mastą, ūkio subjektų atsakomybę lengvinančias (prisipažinimą padarius pažeidimą, siekį pašalinti padarytą žalą ir nutraukti pažeidimo sukeltas pasekmes) ir sunkinančias (trukdymą atlikti tyrimą) aplinkybes, atsižvelgė į kiekvieno ūkio subjekto padaryto pažeidimo trukmę ir kitus aspektus.

Atstovė viešiesiems ryšiams