Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, rengia biudžeto išlaidų sąmatos projektus bei derina juos su  Finansų ministerija.

6. Rengia programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas VBAM sistemoje – įtraukia į sistemą patvirtintų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal programas, funkcines, ekonomines klasifikacijas.

7. Užtikrina Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimų naudojant VBAMS  parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai.

8. Tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas.

9. Dalyvauja nustatant užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą mokėjimo dydžius.

10. Vykdo Vyriausiojo buhalterio funkcijas, nurodytas Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – finansai;

1.4. studijų kryptis – apskaita;

1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.8. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.