Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

5. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

6. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

7. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

10. Apdoroja su turto priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

12. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

14. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

16. Rengia ir apdoroja Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei eliminavimo duomenis ir teikia juos VSAKIS, atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas.

17. Tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas.

18. Rengia (derina) Projektų lėšoms gauti numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus, teikia juos tvirtinimui.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – finansai;

1.4. studijų kryptis – apskaita;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.