Pareigybės aprašymas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.                   turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;

2.                   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;

3.                   išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus;

4.                   būti susipažinusiam ir gebėti taikyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;

5.                   būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

6.                   gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

7.                   gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

8.                   gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

9.                   išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

10.                 mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.                   pagal Grupės kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;

2.                   rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;

3.                   atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

4.                   atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

5.                   atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;

6.                   pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

7.                   atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;

8.                   konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;

9.                   rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių, su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo ar rengimo;

10.                 nagrinėja pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

11.                 Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

12.                 rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;

13.                 Grupės vadovo pavedimu dalyvauja pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus atliekančiais ir kitais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;

14.                 rengia Grupės metinės veiklos ataskaitą;

15.                 prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

16.                 prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

17.                 vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.