Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.1V-282

 

DOMINUOJANČIŲ IR VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ TYRIMO GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Dominuojančių ir viešųjų subjektų tyrimo grupės (toliau – Grupė) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A (A1), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.

3. Pareigybės paskirtis – dalyvauti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių piktnaudžiaujančių dominuojančia padėtimi ir viešųjų subjektų priežiūrą, laikymosi priežiūros vykdyme bei kitų Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinime.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.    turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba vienpakopį teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

5.2.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

5.3.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

5.4.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) nuostatas konkurencijos srityje;

5.6.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;

5.7.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

5.8.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;

5.9.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.    dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi;

6.2. dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus dėl viešųjų subjektų sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams;

6.3.    dalyvauja atliekant  Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos padalinių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

6.4.    padeda atlikti rinkų tyrimus;

6.5.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;

6.6.  dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Grupės kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;

6.7.   Grupės kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;

6.8.   Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.9. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

6.10.  pagal poreikį atlieka klausimo teisinę ar ekonominę analizę;

6.11. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

6.12. rengia Grupės metinę veiklos ataskaitą;

6.13. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data).