Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Asmenų aptarnavimas ir konsultavimas

Paklausimus ar skundus dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, pranešimus dėl įmonių koncentracijų, dokumentus ar kitą informaciją prašome teikti:

*Nesant galimybės dokumentų pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentai priimami adresu Jogailos g. 14, Vilnius, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 val. iki 12 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Konkurencijos taryboje atsakinga vyr. specialistė Giedrė Straižienė, o jos nesant – vyr. specialistė Justina Janulevičiūtė (tel. +370 5 212 7608, el. paštas taryba@kt.gov.lt). Valstybinės kalbos nemokantys asmenys aptarnaujami anglų / rusų kalbomis.

Konkurencijos taryboje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“.

Konkurencijos tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų sprendimai ir veiksmai gali būti skundžiami 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099  32-33 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

Konkurencijos tarybos ekspertai teikia bendro pobūdžio konsultacijas dėl institucijos vykdomų procedūrų ir jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo. Dėl konkrečių ūkio ar viešojo administravimo subjekto veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams Konkurencijos taryba sprendžia tik atlikusi tyrimą ir įvertinusi aplinkybių visumą, kai yra įstatymo numatytas pagrindas tokiam tyrimui atlikti.

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

 • bendraisiais klausimais – tel. +370 600 72850, (8 5) 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

 • verslo bendradarbiavimo iniciatyvų per karantiną klausimais – el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt, tel. +370 605 03517;

 • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. (8 5) 262 2617;

 • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. (8 5) 261 3720;

 • valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis, klausimais – el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt;

 • viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais – tel. +370 607 85921;

 • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. +370 676 13374;

 • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. (8 5) 262 5953;

 • dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų perkančiąsias organizacijas kviečiame konsultuotis tel. +370 601 62375 ir +370 5 260 8879.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 770 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo aktuali redakcija), Konkurencijos taryba dirba nuotoliniu būdu.  

Konkurencijos taryboje, siekiant tinkamai valdyti su COVID-19 pandemija susijusias rizikas:

 • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

 • aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai;

 • kaukės privalomos visiems vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali arba jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;

 • lankytojams būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

Konkurencijos taryba, siekdama užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatos apsaugą, vykdyti teisės aktų reikalavimus ir nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) nustatytų kriterijų, sudaryti galimybę šiems asmenims teisės aktų nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, tvarkys asmens atitiktį šio Sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems kriterijams patvirtinančius dokumentus (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą):

a) vakcinacijos įrašą, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

b) asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba vakcinacijos įrašą, arba neigiamą laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

c) skaitmeninį pažymėjimą (Galimybių pasą), patvirtinantį skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtą naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;

d) Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, arba kitą ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Kitais tikslais Jūsų pateikti asmens duomenys netvarkomi. Konkurencijos taryba Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento 6 str. 1 d. c p. (2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“) ir 9 str. 2 d. g p.

Asmenų atitikties nurodytiems kriterijams nustatymui aukščiau nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.

Atnaujinta: 2021 12 29